Besiktiga solcellsanläggningen, vem ska utföra den?

5 oktober 2022   Intresset för att installera solcellsanläggningar ökar stadigt. Tidningen Husbyggaren har i flera artiklar bevakat och följt både den tekniska utvecklingen och den erfarenhet som samlats. Med nuvarande utmaningar i elförsörjningen och med extremt höga elpriser i stora delar av landet har sannolikt intresset för solcellsanläggningar aldrig varit större. Branschen är glödhet och med detta följer risker för brist på kompetens bland solcellsentreprenörer och att det stora efterfrågetrycket lockar till sig mindre seriösa aktörer.

Flertalet av solcellsentreprenörerna är seriösa och kompetenta. Men solceller och installation av solcellsanläggningar är en relativt ung del av byggbranschen vilket också återspeglas i att det finns en del problem och utmaningar. Idag finns det rapporter som pekar ut återkommande problem i samband med installationer och drift av solcellsanläggningar.

I mars 2020 publicerade Energimyndigheten ett utlåtande baserat på en rapport som myndigheten låtit forskningsinstitutet RISE utföra. RISE besiktigade ett 40-tal solcellsinstallationer på villatak och fokus låg på att upptäcka brister i installationerna. Installationerna gjordes från 2011 till 2018. Bland dessa anläggningar fanns både traditionella solcellsmoduler och byggnadsintegrerade solceller.

Rapporten pekade på att inte alla som projekterar och installerar anläggningar hade tillräcklig kompetens. För var fjärde solcellsinstallation som besiktigades gick det i efterhand inte att säkerställa att elinstallationen utförts av behörig elektriker enligt Elsäkerhetsverkets krav.

Energimyndigheten konstaterar i rapporten att det är ovanligt med oberoende besiktningar av nyinstallerade solcellsanläggningar på villor.

Brister som upptäcktes vi besiktningarna och särskilt lyftes fram i rapporten var:

  • Brister i den elektriska installationen
  • Bristande eller ingen dokumentation över solcellsanläggningen till villaägaren
  • Inga snörasskydd eller annan taksäkerhetsutrustning

Datan i rapporten inhämtades från ett stort antal källor allt från myndigheter så som MSB och Elsäkerhetsverket till branschföreningar, installatörer, besiktningsmän och ett forum för solelintresserade på Facebook. Underlaget gör det svårt att dra slutsatser om hur vanliga förekommande fel och brister i anläggningar och installationer men beskriver spektrumet av just brister och fel.

Jonas Granberg SBR

Idag finns det inte några nationella riktlinjer gällande solcellsanläggningar och brandsäkerhet och många lokala räddningstjänster har tagit fram egna rekommendationer. Inför en installation är det därför vara klokt att ta reda på vad den lokala räddningstjänsten har för rekommendationer. Om man som beställare inte har god kunskap och egna resurser att besiktiga en solcellsinstallation bör man kontakta en oberoende besiktningsman. Det säger Jonas Granberg, medlem i SBRs expertgrupp för entreprenadbesiktningar och dessutom medlem av  SBRs kompetensråd, med mångårig erfarenhet av entreprenadbesiktningar. Att anlita en av SBR Godkänd eller Certifierad via SBR/RISE besiktningsman borgar för att entreprenaden följer det ni har kommit överens om i kontraktsväg. Jonas fortsätter,
  – En besiktningsman skall vara oberoende och ta till vara på båda parters rätt vid besiktningen. Det är flera olika juridiska avtal som kan vara aktuella beroende på om man är kommersiell fastighetsägare eller konsument som beställare. AB04 eller ABT06 är vanligast förekommande vid arbeten på flerbostadshus eller förvaltningsbyggnader. Konsumenttjänstlagen ligger till grund vid arbeten på fastigheter som privatpersoner äger. Som komplement används även Hantverksformuläret. Vid besiktningen kontrollerar besiktningsmannen handlingar såsom kontrakt, egenkontroller, vindlastberäkningar och övrig dokumentation så anläggningen uppfyller de ställda krav som finns samt det fysiska utförandet så att detta uppfyller gällande lagkrav och regelverk.

– Det är ofta en stor investering som görs i solcellsanläggningen och som på ett säkert sätt ska leverera solel under många år. Besiktningsman i ditt område hittar du enkelt på SBRs hemsida avslutar Jonas Granberg.


Björn Mårtenson
Redaktör