Framtidens Elfordon Ställer nya krav på fastigheters laddinfrastruktur

Antalet elfordon på de svenska vägarna väntas öka dramatiskt under de kommande tio åren. Allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar väljer att installera laddplatser som en service för boende och kommersiella hyresgäster. Hittills har drivkraften främst varit att erbjuda en service och att stärka attraktiviteten som fastighets ägare, men snart introduceras lagkrav som innebär att det blir obligatoriskt med laddplatser i såväl befintliga som nybyggda fastigheter. läs hela artikeln här som pdf.

I dagsläget rullar drygt 100 000 elfordon på de svenska vägarna, men andelen elfordon kommer att öka i snabb takt framöver.

–Ökningen av elfordon kommer att vara dramatisk. Det är en marknad med mycket stor tillväxt de kommande åren och omställningstakten kommer att slå oss med häpnad. Vår prognos säger att nybilsförsäljningen i Sverige år 2025 kommer att bestå av femtio procent laddbart. År 2030 kommer andelen att närma sig hundra procent, säger Daniel Kulin, sakkunnig inom E-mobility på Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation

RÄKNA PÅ FASTIGHETENS EFFEKTBEHOV

Han anser att byggherrar som vill att de bostäder de bygger ska vara attraktiva för framtidens bilägare bör ha i åtanke att framtidens bilägare till stor del kommer att vara elbilsägare. När det gäller det tekniska bör byggherrar ha prognosen vad gäller antalet elfordon snarare än nuläget i åtanke

–Byggherrar som inkluderar elfor donsladdning så tidigt som möjligt i projekteringsprocessen har en stor besparingspotential. Ta hjälp med att räkna på effektbehovet för den specifika fastigheten så du inte blir avskräckt för att du räknar fel. Tänk att en elbil i snitt behöver 1 kW för att ladda på natten. Det är en rimlig tumregel. Med ett relativt litet behov av styr/reglerutrustning kan laddningen samspela med annan elutrustning i huset, exempelvis värmepumpar och solceller. Det gör att effektbehovet kan hållas nere ytterligare. Dessutom är det billigare att utrusta alla parkeringsplatser med laddare på en gång i samband med att byggarbetet än att efteransluta, säger Daniel Kulin.

SNART OBLIGATORISKT MED LADDPLATSER

Hittills har det varit frivilligt för byggherrar och fastighetsägare att erbjuda elfordonsladdning i anslutning till sina fastigheter, men den 15 maj 2020 föreslås nya regler träda i kraft som gör det obligatoriskt för fastighetsägare att erbjuda elfordonsladdning. De nya kraven innefattar en övergångsperiod på ett år och innebär bland annat att parkeringsplatser med fler än tio  platser som är placerade i byggnaden eller på byggnadens tomt ska utrustas med led ningsinfrastruktur, det vill säga kanaler för elektriska kablar, på samtliga parkeringsplatser i anslutning till bostadshus och minst till var femte parkeringsplats i anslutning till lokalbyggnader. Det främsta skälet till kravet på ledningsinfrastruktur är helt enkelt att det är betydligt mer kostsamt att gräva upp marken och installera de ledningar som krävs om det i efterhand visar sig att behovet av laddplatser ökar i framtiden.

–Bakgrunden till att man valt att lagstifta om obligatoriska laddplatser för elbilar är förstås ett behov av en utbyggd laddinfrastruktur. säger  Thomas Johansson, energiexpert och ansvarig för beredningen av det nya lagförslaget på Boverket. I en rapport från Sweco presenteras det arbete Boverket beställt av Sweco för att ta fram underlag för sitt regeringsuppdrag gällande krav på laddinfrastruktur för byggnader. Sweco har bland annat haft uppdraget att uppskatta antal berörda parkeringar i Sverige. Antalet påverkade byggnader och parkeringsplatser i Sverige har uppskattats med hjälp av en urvalsstudie genomförd på 1000 fastigheter.

DIREKTIVEN FÅR LÅNGTGÅENDE EFFEKTER

Beroende på hur Boverket väljer att tolka direktivet uppskattas mellan 33 000 och 50 000 byggnader med totalt 3,3–4,3 miljoner parkeringsplatser åläggas de retroaktiva kraven i direktivet som innebär att ett minsta antal laddningspunkter installeras i respektive byggnads parkering. Effekterna av det nya direktivet är med andra ord minst sagt omfattande.

Uppskattningsvis påverkas 700–200 ickebostadsbyggnader med 40 000–66 000 parkeringsplatser av kraven som infaller vid nybygge och större renoveringar av dessa byggnader också detta beroende på hur Boverket väljer att tolka direktivet.

Dessutom uppskattas varje år mellan 500 och 700 bostadsbyggnader med 13 000 till 30 000 parkeringsplatser påverkas av kraven som infaller vid nybygge och större renoveringar av dessa byggnader. Dessa krav innebär att alla parkeringsplatser i parkeringsanläggningen ska förberedas för eventuell installation av laddpunkt genom anläggning av kanaler för elektriska kablar.

läs hela artikeln här som pdf.

Annika Wihlborg
Frilansjournalist