Ett komplext tioårsprojekt som attraherar internationella entreprenörer

5 mars 2022   Utbyggnaden av tunnelbanenätet i Stockholm är ett historiskt omfattande och långsiktigt projekt där arbetet nu är i full gång på flera linjer. Sammanlagt kommer 3 mil spår och 18 stationer att byggas med det övergripande syftet att knyta samman och möjliggöra smidiga resor mellan olika delar av den växande staden. En av de nya linjer som tillkommer i Stockholms tunnelbanenät är förlängningen av Blå linje mot Nacka. Läs hela artikeln här som pdf.

Utbyggnaden av Blå linje börjar vid Kungsträdgården och får två förgreningar. En gren fortsätter österut till Nacka och en söderut, via Gullmarsplan, vidare till Sockenplan där den kopplas ihop med Hagsätragrenen som blir en del av Blå linje. Den första nya stationen på Blå linje mot Nacka blir station Sofia på östra Södermalm. Därefter fortsätter resan mot Nacka via de nya stationerna Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka. Hela sträckan byggs under jord. Arbetet med tunnelbaneutbyggnaden i Nacka startade i början av 2020. Byggtiden är tio år och trafikstarten planeras till år 2030.

Utbyggnaden av Blå linje till Nacka innebär att resenärer i framtiden kan resa mellan Nacka och T-centralen på tolv minuter utan byten. Vid de nya stationerna i Nacka växer staden med 13 500 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser, vilket innebär att den nya tunnelbanan byggs för ett framtida Nacka då betydligt fler människor kommer att bo och arbeta i de nya stadsdelar som växer fram i anslutning till de nya tunnelbanestationerna.

Station Sofia på östra Södermalm blir den djupaste stationen i hela tunnelbanenätet. Resenärerna kommer att transporteras ner till plattformen med hissar.

Bygger i berg under Saltsjön mot Södermalm
Utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje till Södermalm, Hammarby Sjöstad, Nacka och Söderort är en sträcka på totalt 11,5 kilometer som byggs helt under jord. Den börjar vid Kungsträdgården, där tunneln redan var förberedd för en framtida utbyggnad. I januari 2022 inleddes arbetet med de blivande tunnelbanetunnlarna vid Kungsträdgården.

Från Kungsträdgårdens tunnelbanestation kommer spåren att luta neråt, eftersom man ska bygga i berg hela vägen under Saltsjön och in under Södermalm.Vid årsskiftet 2021/2022 färdigställs den sista av de tre arbetstunnlar som byggts utmed blå linje mot Nacka. Arbetstunnlarna kommer att användas under hela byggtiden för att frakta maskiner, personal och bergmassor. Entreprenaden som inkluderar arbetsområden och arbetstunnlar har genomförts av entreprenören CRTG Technology. I januari 2022 gick projektet in i en ny fas då arbetet med att bygga spårtunnlar och plattformsutrymmen inleddes.

Visionsbild över Hammarby kanal, entrén vid Lumaparken. Hammarby Kanal blir en intressant station eftersom den byggs under vattnet i själva kanalen.

Tekniskt utmanande djupgående schakt vid station Sofia
I augusti 2021 inleddes etableringen av arbetet i Stigbergsparken på Södermalm där station Sofia ska ligga på den blå linjen. På den nya stationen beräknas 35 000 resenärer kliva av och på tunnelbanan varje dygn och Sofia blir en viktig knutpunkt på Södermalm. Station Sofia blir unik i sitt slag eftersom den kommer att ligga 100 meter under marknivån. Den djupaste tunnelbanestationen i Stockholm idag har ett djup på cirka 35 meter, så station Sofia sticker verkligen ut.

Åtta stora snabbhissar kommer att ta resenärerna till och från plattformen på 30 sekunder. Anläggningsentreprenaden kommer att utföras av Implenia som under hösten 2021 påbörjade arbetet med hisschaktet. Det är förstås tekniskt utmanande att bygga ett så stort och djupt schakt, som kommer att byggas uppifrån och ned. Arbetet med en stödkonstruktion i form av en spont kommer att genomföras först. Våren 2022 inleds sprängningsarbeten av schaktet uppifrån och bergmassorna kommer fösas ned i ett borrat hål ner i tunnlarna för vidare uttransport via arbetstunneln i Londonviadukten.

Station Hammarby Kanal byggs under kanalen
–Det är främst för resenärernas bekvämlighets skull som vi valt en lösning med hissar i stället för rulltrappor. Att åka rulltrappa till en station 100 meter ner i jorden tar uppskattningsvis fem minuter. Det är dessutom utrymmeskrävande eftersom man behöver anlägga mellanplan mellan de olika rulltrapporna, säger Emma Sahlman, pressansvarig för nya Tunnelbanan på Region Stockholm.

Stationen efter Sofia, Hammarby Kanal, blir också intressant eftersom den byggs under kanalen och kommer att få uppgångar mot såväl Hammarby Sjöstad som Södermalm på en plats där kanalen tidigare skiljt de två stadsdelarna åt.

Övergår i stationsbyggnadsfas under 2022
–Vi har gjort klart projekteringen och befinner oss nu i slutfasen av upphandlingen av entreprenör för station Järla. Hela projektet förflyttar sig nu från att ha fokuserat på byggnation i medelstor skala till att under 2022 inleda de mer omfattande stationskontrakten, som ska pågå i ett antal år. Projektet har hittills fortlöpt enligt tidsplan, trots att upphandlingenför station Nacka överklagades, säger Erik Lindgren, Region Stockholms projektchef för tunnelbaneutbygganden i Nacka.

Arbetet med att anlägga arbetstunnlar längs med sträckan har förstås föregåtts av ett stort antal geologiska undersökningar för att identifiera eventuella svaghetszoner i berget. Merparten av berget som ska inrymma Blå linje mot Nacka består av så kallad Stockholmsgranit.

–Varje ny station kan i praktiken betraktas som ett eget projekt, vilket innebär att hela utbyggnaden iNacka kräver ett stort mått av samordning och logistikplanering. Eftersom vi anlägger den nya tunnelbanelinjen i tätbebyggt område finns det inte särskilt mycket plats att lagra byggmaterial. Vi kommer därför att i hög utsträckning förlita oss på just in time leveranser till såväl spårläggningen som stationsbyggnationerna, säger Erik Lindgren.

Läs resten och hela artikeln här som pdf.

Annika Wihlborg
Frilansjournalist