BETCRETE 3.0 och Betongforum underlättar val av rätt betong vid rätt tillfälle

29 maj 2024   Klimatförbättrad betong är ingen nyhet längre. Det har gjorts stora framsteg inom implementering av betong med lägre klimatavtryck inom bygg- och anläggningssektor under de senaste 5 åren sedan BETCRETE projektet startade och började följa upp användningen av klimatförbättrad betong inom olika byggprojekt.

Det uppskattas att ca 6-8% av all betong är klimatförbättrad betong, men för vissa specifika projekt kan den siffran vara 50%. BETCRETE 3.0 är ett VINNOVA finansierat projekt som har som mål att ta fram mer exakt data över användning av klimatförbättrad betong i Sverige. Den statistiken kommer vi att kunna se först i slutet på projektet (2025), och blir då en viktig indikator för hur betongbyggande minskar sitt koldioxidavtryck.

Bygg- och fastighetssektorn står för 21 procent av Sveriges inhemska klimatutsläpp som uppgår till cirka 11 miljoner ton CO2-ekvivalenter årligen. Genom import av material från utlandet bidrar sektorn årligen till lika stora klimatutsläpp utanför Sveriges gränser (Boverket och Naturvårdsverket, 2018). Betong, som det mest använda byggmaterialet i världen, står för en betydande del av det CO2-avtrycket och därför är användning av klimateffektiva betongprodukter en nödvändighet för byggmaterialproducenter och byggherrar.

Det finns ingen återvändo till användning av enbart rent portlandcement när både kunskap och alternativa bindemedel redan finns. Dessutom ligger utveckling och utvinning av ytterligare förbättrade bindemedel högt på forsknings- och utvecklingsagendan. Introduktion av nya byggmaterial, även om de är certifierade och godkända enligt alla regelverk, möts med intresse men också av motstånd mot förändringen av egna välbeprövade rutiner.  Klimatförbättrad betong med flygaska och masugnsslagg har funnits på marknaden sedan ett antal år, men hur säkrar man att betong av rätt prestanda med lägsta möjliga klimatavtryck används i stora och små byggprojekt?

Vi kan konstatera att det finns stor potential i att arbeta aktivt med att minska klimatbelastningen från betongen med befintlig teknik och befintliga betongprodukter, men att detta inte görs i så stor utsträckning som klimatomställningen faktiskt kräver.   BETCRETE 3.0 har därför tagit fram en process som underlättar val av rätt betong på rätt plats.

Betongforum i projekt Masthuggskajen
Inom ramen för Betcrete-projektet utgör Masthuggskajen i Göteborg ett demonstrationsprojekt där nya angreppsätt kan testas i praktiken. Älvstranden Utveckling AB är ett kommunalt utvecklingsbolag som faciliterar stadsutveckling tillsammans med flertalet byggherrar. Samverkan utgår från ett gemensamt hållbarhetsprogram och gemensamma handlingsplaner för att minska klimatpåverkan i projektet. Som en del i den gemensamma uppföljningen har funktionen Betongforum etablerats.

Betongforum har en rådgivande roll och utgörs av specialister inom BETCRETE-projektet som har kunskap om bindemedel, tillämpningsregler, praktisk erfarenhet från arbetet med betong, konstruktion och byggprocesser. Målet med Betongforum är att stötta, informera och guida byggherrarna att optimera konstruktion, välja rätt betong på rätt plats och använda klimatförbättrad betong med olika grader av lägre koldioxidpåverkan. Hjälpen sker projektspecifikt mellan byggherrens utvalda personer och kompetens från deltagarna i BETCRETE 3.0. Masthuggskajsprojektet har fungerat som ett demonstrationsprojekt där flera möten om möjligheter för användning av klimatförbättrad betong med olika byggherrar har hållits.

Branschens behov
Innan Betongforum startades undersökte BETCRETE vilka typer av behov och hjälp byggbranschen behöver. En typ av önskescenario togs fram och bild 1 illustrerar vad som blev resultatet från en workshop. De största behoven ligger inom mer kunskap, uppbyggande av kompetens och teknisk support inom klimatförbättrad betong.  Utbildning i form av seminarier i specifika frågor riktade till byggherrar, arkitekter, konsulter och konstruktörer efterfrågas. Betongforum kan agera som kunskapsförmedlare och bollplank kring möjliga kravställningar och miljömål.

Kunskap om klimatförbättrad betong, dess utmaningar och möjligheten är en förutsättning för att kunna diskutera och ställa krav på vilken betong som ska användas för olika applikationer.

Hur fungerar Betongforum rent praktiskt?
Sammansättning av diskussionsgruppen är viktig för att få ut det mesta av samtalet. Det är avgörande att Betongforum träffar de som har mandat i det specifika projektet – t.ex. projektledaren, konstruktören och klimatspecialisten. Det kan vara av värde att andra relevanta kompetenser deltar i mötet som tex fuktsakkunnig, arkitekt, mm.

Det finns några punkter som behöver vara på plats för att kunna ha en konstruktiv diskussion och andra bearbetas under samtalet, se tabell 1 och 2.

Vad krävs för att branschen ska våga ta större steg framåt gällande klimatförbättrad betong?
För att öka användningen av klimatförbättrad betong är det viktigt med analys och riskvärdering samt möjligheten till delat risktagande. Det behövs även spelregler kring riskvärderingen. Kravställning och incitament är viktiga, där offentliga beställare bör vara en föregångare. Information om referensprojekt behöver finnas tillgänglig. Exempelvis skulle detta kunna samlas i en interaktiv karta med klimatavtryck från betongen per byggnad som ett första steg. Även en tidig samverkan med beställaren är ett viktigt steg i beslutsprocessen.

Det finns mycket kunskap och erfarenhet av användning av klimatförbättrad betong och Betongforum kan underlätta beslutprocessen kring varför och vilket material som ska väljas.

Läsa eller ladda ner artikeln som pdf här:

Katarina Malaga
RISE Forskning- och marknadschef
Eva-Lotta Kurkinen
RISE
Forskare
Ingemar Löfgren
Thomas Concrete Group
Forskningschef

 

Nadia Al-Ayish
NCC, LCA specialist
Nilla Olsson
NCC, Teknisk specialist
Kristian Käll
Älvstranden Utv. Hållbarhetschef