Nya branschregler för murade och putsade fasader

7 augusti 2023   Per Karnehed har varit fuktsakkunnig i projektet när Mur- och Putsföretagen tar fram nya branschregler, här skriver han om tankarna bakom och vad de nya de nya branschreglerna kommer att omfatta.

Boverket har lanserat ett projekt som går under namnet Möjligheternas byggregler, som ska vara färdigställt 2024. Syftet är att BBR ska moderniseras och förenklas för att kunna bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande. För byggbranschen är detta en verklig utmaning, för när reglerna bantas, råd tas bort och krav definieras som en funktion i den färdiga byggnaden, lämnas fältet öppet för nya tolkningar och ansvarsfördelningar. För att möta dessa frågeställningar har därför Mur- och Putsföretagen påbörjat framtagandet av branschregler för murat och putsat byggande.

Målbild
Byggnader med tegelfasad eller putsad fasad för ofta tankarna till hållbara och robusta konstruktioner. Variationerna i gestaltning och tillämpning med denna typ av fasadmaterial är stor. Men hur den bakomliggande ytterväggen faktiskt fungerar eller är skyddad, har inte alltid varit så lätt att kontrollera eller förutsäga. För att säkerställa att det inte bara handlar om ett fint utseende, har nu Mur- och Putsföretagen påbörjat framtagandet av nya branschregler som ska säkerställa att även bakomliggande konstruktion utformas på ett robust och hållbart sätt. Eftersom Boverkets översyn av BBR uttalat ska minska antalet handfasta råd och krav, kommer sannolikt flertalet av de normerande råd som nu finns att tas bort. För att motverka felaktiga eller tveksamma utformningar av ytterväggar med murad eller putsad fasad, ses behovet av branschregler för detta område som mycket viktigt. Föreskrivs en murad eller putsad fasad med hänvisning till dessa nya branschregler, kan man säkerställa funktion och kvalitét på den färdiga ytterväggen, även om råd och anvisningar saknas i en nedbantad version av nya BBR.

Bantad BBR
När råd och anvisningar i BBR tas bort, kan det saknas konkreta riktlinjer för hur konstruktioner ska verifieras. Det finns vanligtvis provningsstandarder och tester för enskilda komponenter eller delar av system. Typgodkännande fungerar för enskilda komponenter eller avgränsade byggdelar, men för till exempel en yttervägg med olika uppbyggnad och murverk eller putssystem blir det ofta komplexa lösningar som inte kan hanteras via den typen av låsta standarder. Ofta saknas en helhetsbild och tydlig avgränsning för var ansvaret börjar och slutar. Det gäller för arkitekt, konstruktör, materialleverantör eller entreprenör. Genom att ta fram specifika branschregler kan en tydlig struktur med anvisningar, testmetoder, eventuella försäkringslösningar etc. utgöra en välkommen lösning.

Fungerande branschregler
Framtagande och hantering av specifika branschregler är inget nytt fenomen, utan har tidigare skett för till exempel våtrum, där Byggkeramikrådet har tagit fram BBV, golvbranschen sina branschregler GVK samt Måleribranschen som sammanställt sina regler i MVK. Dessa organisationer samordnar även sina regler och samarbetar med Säker Vatteninstallation, där gränssnitt mellan olika aktörer kan regleras och beskrivas separat eller tillsammans. Bitumenbaserade tätskikt har en försäkringslösning kopplat till sina branschregler via AB Tätskiktsgarantier i Norden. Nämnda exempel betraktas ofta som framgångsrika och uppdateras löpande via engagerade medlemsföretag och experter. Tydliga branschregler, där leverantörer, entreprenörer, jurister, försäkringsbolag, förvaltare, sakkunniga med flera får tillfälle att bidra med erfarenhet och kunskap kan därför vara på sin plats att etablera inom fler områden på den svenska byggmarknaden nu när BBR ska justeras via Möjligheternas byggregler.

Enighet
När det gäller murade och putsade fasader, tar entreprenörer och leverantörer som samlats i branschorganisationen Mur- & Putsföretagen emot stafettpinnen som Boverket lämnar över. Medlemsföretagen behövde först identifiera konsekvenserna som Möjligheternas byggregler kan leda till. När råd och anvisningar tas bort, finns risken att felaktiga eller tveksamma lösningar för fasader ökar. Oseriösa aktörer kan med hänvisning till enskilda standarder, testrapporter eller dylikt komma in på marknaden utan att till exempel projektörer i enskilda projekt kan utvärdera informationen. För att bevaka medlemsföretagens intressen föddes därför tanken att kunna enas om gemensamma värderingar och tekniska lösningar för att samla dessa i branschregler för murat- och putsat byggande.

Leverantörer
Samtliga större leverantörer av produkter för putsade fasader har deltagit i utformningen av de nya branschreglerna. Man har kunnat enas om minsta gemensamma nämnare och identifierat kritiska snittställen där fasadentreprenörer möter anslutningsdetaljer som tak, väggar, balkonger, socklar, genomföringar och så vidare. Varje möte innebär ofta en risk för skador, inte bara i den aktuella fasaden, utan även i bakomliggande stomme eller yttervägg. För att hantera dessa ibland svåröverskådliga situationer, har man enats om att ytterväggen alltid ska betraktas som en del av fasaden och skyddas från till exempel inträngande fukt. Det handlar således inte bara om att varje enskild leverantör ansvarar för en specifik produkt, utan om något mycket större och komplexare. Genom en branschregel kan man åskådliggöra detta på ett tydligt vis och föra en dialog med övriga branscher och aktörer på ett konstruktivt sätt.

Branschreglernas tillämpning
Reglerna avses vara generella och anpassade för nyproduktion av flerbostadshus och kontor. Även för småhus kan reglerna gällande fuktskydd tillämpas. Vid renovering avgörs omfattningen av tillämpningen gemensamt av ansvarig projektör i samråd med beställare, entreprenör och leverantör, där avvikelser från reglerna dokumenteras. Renoveringsprojekt är ofta komplicerade och kunskap om befintlig byggnad måste införskaffas och vägas samman med den tänkta åtgärden. Rätt kompetens bland både projektörer och entreprenörer är i vilket fall nödvändig vid både nyproduktion och renovering. Tillämpningen av reglerna är tänkt att vara obligatorisk för samtliga entreprenörsmedlemmar, vilket borgar för säkerhet och kvalitét för beställarna.
Läs hela artikeln som pdf här:

Per Karnehed
SBR ing. Energiexpert och
diplomerad fuktsakkunnig
Karnehed Design &
Construction AB