Kommuners slarv försämrar skolors inomhusklimat

December 2019 Forskning visar på ett tydligt samband mellan luftkvalitet och elevers och lärares arbetsprestation i skolan.Trots att inomhusluftkvaliteten spelar en avgörande roll för elevernas arbetsmiljö slarvar många kommuner med att genomföra regelbundna obligatoriska ventilationskontroller. Kostnadsskäl och att det inte blir några direkta påföljder för fastighetsägare som struntar i att genomföra OVK-besiktningar är en bidragande faktor till att enbart tre av tio kommuner anger att OVK har genomförts i samtliga skolor de senaste tre åren. Läs hela artikel som pdf här.

I drygt trettio år har det funnits lag-stiftning kring obligatorisk ventilationskontroll, OVK, som ålägger fastighetsägare att kontrollera ventilationen, och kommunen att tillse att så sker. OVK är den mest grund-läggande kvalitetssäkringen av inomhusluft. I rapporten ”I klass-rummen står luften still”, som genomförts av New Republic på uppdrag av branschorganisationen Svensk Ventilation framgår att hälften av kommunerna anser att deras ventilationstillsyn behöver förbättras. Det är betydligt fler än för fem år sedan när Svensk Ventilation senast genomförde en liknande kartläggning. I var fjärde kommun har minst tjugofem procent av skolorna fått anmärkningar eller icke godkänt vid senaste ventilationskontrollen. Tjugo pro-cent av kommunerna saknar dessutom rutiner för uppföljning av genomförda OVK-besiktningar.

SKOLORNAS INOMHUSLUFT HAR FÖRSÄMRATS
–Vi fick signaler redan för fem år sedan om brister i den grundläggande kvalitetssäkringen av inomhusluften i Sveriges skolor.Det är uppenbart att kommunerna inte prioriterar tillsynen i tillräckligt hög grad,vilket drabbar elever, lärare och annan personal i skolan då fel förblir dolda och inte åtgärdas. Utvecklingen har dessvärre inte förbättrats sedan dess. Konsekvensen av det är förstås att allt fler elever och skolpersonal får leva med allvarliga konsekvenser av dålig inomhusluft. För att kommunerna ska kunna förbättra sitt arbete krävs att regeringen på allvar prioriterar frågan och genomför reformer som tydligt förenklar och förbättrar kommunernas möjligheter att utöva tillsyn, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

Underdimensionerade ventilationsanläggningar är vanligt förekommande och ett stort arbetsmiljöproblem i många skolor. I somliga kommuner avstår man från att genomföra OVK eftersom man väntar på ett politiskt investeringsbeslut som gör det möjligt att investera i modernare ventilationsanläggningar. I mindre kommuner har fastighetsenheten ofta mycket på sitt bord,då är det lätt hänt att just OVK-frågan ned-prioriteras.

OVK-LAGSTIFTNINGEN BEHÖVER MODERNISERAS
– Jag upplever också att många kommuner utgår från inköpskostnaden snarare än livs-cykelkostnaden när de investerar i en ny ventilationsanläggning. Kvalitetsskillnaderna mellan olika OVK-besiktningar är dessutom stora. Kommuner som väljer besiktningsföretag som erbjuder det lägstapriset riskerar att få en mycket grundlig och ofullständig besiktning för pengarna, säger Britta Permats.

Den tekniska utvecklingen har gått kraftigt framåt, men OVK-lagstiftningen är i princip oförändrad och behöver moderniseras för att god inomhusluft ska kunna säkerställas. Dessutom behöver verksamheten och brukandet av lokalen inkluderas på ett bättre sätt i OVK- besiktningen, enligt Britta Permats.

Tillsynen av OVK är mycket kostnadskrävande för kommunerna och många av de svarande menar att otillräckliga resurser är en viktig anledning till att rutiner för uppföljning saknas och att ventilationsfel kvar-står i flera år. En anledning till att kommuner slarvar med OVK-besiktning i skolorna är därmed helt enkelt att de anser att den är för kostnadskrävande. Andelen kommuner som inte dömer ut vite vid utebliven OVK uppgår till mer än hälften av de svarande. Ett problem är därmed att kommuner som inte genomför OVK-kontroller inte nödvändigtvis behöver förvänta sig några konsekvenser av sitt agerande. Läs hela artikel som pdf här.

Annika Wihlborg
Frilansjournalist