Byggrobotar – Är det svaret på byggbranschens utmaningar?

Det händer mycket inom byggbranschen just nu som kan peka ut riktningen för framtiden. Cementa deltar i bransch överskridande utvecklingsarbeten, men initierar och driver också egna projekt, bland annat med att utveckla innovativa produktionstekniker som robotik, automation och IoT för byggande i betong. Läs hela artikeln här som pdf.

Byggrobotik håller på att etableras som ett område med stor potential att förändra existerande värdekedjor och affärsupplägg och inte minst hur vi bedriver produktion idag. Därför har ett centrum för just byggrobotik etablerats vid Lunds Tekniska Högskola med Cementa som en av femton samarbetsparter.

Byggbranschen är i starkt behov av förändring inom flera områden. Sedan lång tid tillbaka finns stora utmaningar med produktivitet, byggnadskvalitet, trygg och jämlik arbetsmiljö och inte minst klimatpåverkan. Byggindustrin, som omsätter över 500 miljarder kronor per år, har inte bara klart lägre produktivitet jämfört med tillverkningsindustrin utan produktiviteten har även försämrats när man jämför 2017 med 1993, året då mätningen började. Sedan 1992 har byggnadsprisindex ökat trefaldigt. Ett annat problem är att dagens byggverksamhet är en fragmenterad process med många olika aktörer involverade, från projektering till färdig byggnad. Att 30 till 40 olika aktörer är involverade i ett enda byggnadsprojekt är inte ovanligt.

Utmärkande för bygg- och anläggningsbranschen är även att den är starkt mansdominerad och exkluderande. Många arbetsmoment är fortfarande ofta tunga, vilket ökar risken för olyckor och utsliten arbetskraft innan uppnådd pensionsålder. Byggsektorns klimatpåverkan är ett annat centralt område där branschen har åtagit sig att kraftigt minska sina utsläpp. Men enligt Boverkets mätningar från 2018, ökar bygg- och fastighetssektorn utsläppen av exempelvis växthusgaser jämfört med året innan. I cement- och betongbranschen pågår därför en kraftfull satsning, både för att uppnå förbättringar på kort sikt och för att all cement- och betongtillverkning i Sverige ska vara klimatneutral år 2045.

AUTOMATISERING OCH FLEXIBLA ROBOTAR ÖPPNAR UPP NYA MÖJLIGHETER

Test av torrmurning med ABB IRB 2400 robot vid robotlabbet vid LTH. Foto: Petra Jenning

Många anser att det finns ett samband mellan ovanstående utmaningar i byggbranschen. Cementa har deltagit i och deltar fortsatt aktivt i att etablera branschens gemensamma arbeten inom bland annat BIM Alliance och Smart Built Environment, båda inom digitaliseringsområdet. Men för att lyckas krävs en ökad samverkan mellan olika typer av kompetens och ett ökat fokus på en obruten värdekedja från projektering (kvalitet) och produktionsberedning till byggplats, både vad gäller platsgjutet och prefab. Därför gör vi en framåtriktad kraftsamling tillsammans med andra aktörer för att automatisera betongbyggandet.

Exempel där Cementa är en drivande aktör är följande tre projekt – det Vinnovafinansierade projektet ACon 4.0 – Byggautomatisering , Uppkopplad byggplats, ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment, och ett projekt finansierat av Boverket som heter ”Innovativt bostadsbyggande genom flexibla robotar i samverkan med människor”.

Dagens etablerade teknik för automatisering i andra sektorer har utgått från en storskalig användning kopplad till massproduktion där flera robotar i en arbetslinje var och en gör avancerade och ibland flera moment, men alltid på samma sätt. Det som behövs inom byggsektorn är istället enstaka robotar som kan göra olika moment olika för varje gång. Ett exempel är konstruktionsarmering. Via digital input från den faktiska situationen behöver den göras på olika sätt varje gång. På samma sätt ska en murningsrobot inte bara kunna mura, utan även placera in dörrar och fönster på rätt platser, vilket är annorlunda från vägg till vägg.

Utvecklingen av flexibla robotar sker nu även i andra industrier med den skillnaden att väldigt få aktörer, även i Sverige, arbetar med byggautomatisering. Det finns en del prototyplösningar och kommersiella försök att införa automation i byggsektorn, till exempel murningsroboten SAM100 och konstruktionsroboten HADRIAN, men än så länge saknas kommersiella genombrott. Kanske beror detta på att dessa exempel är mycket komplexa och utformade för att helt ersätta människor. Frågan är om sådan fullständig automation kommer att vara ekonomiskt försvarbart inom en överskådlig framtid.

ACon-projektet som drivs av bland andra Cementa, undersöker istället en motsatt ansats med småskalighet i både teknik och affärsmässig samverkan för att komma runt den identifierade problematiken. AConprojektet sammanfattar och bygger vidare på erfarenheter från flera av Cementas tidigare projektarbeten. Målet är att koppla samman automatisering via småskalig robotteknik och anpassade byggsystem med den tidiga digitala projekteringen i en obruten reversibel informationskedja. Denna metod, som vi kallar ACon-metoden, är unik och vi undersöker om den har potential att förändra den traditionella byggbranschen i grunden.

Vår ansats är att detta på sikt ska leda till att dessa flexibla robotar med lägre investeringskostnad (än traditionella industrirobotar) blir mer tillgängliga för användning i byggprojekt. De ska kunna användas för att utföra en rad olika arbetsuppgifter som idag antingen är komplicerade för människor att utföra, är ensidiga eller dåliga ur arbetsmiljösynpunkt, eller för att frigöra tid åt yrkesarbetare att fokusera på andra mera värdeskapande arbetsuppgifter. Det kan handla om utsättning, datainsamling, armering, gjutning, murning, putsning, montering av element och fönster. På sikt kan detta vara positivt för produktivitetsutvecklingen, bidra till säkrare arbetsplatser och bättre arbetsmiljö. Det innebär också att en ny typ av kompetens inom automatisering och robotik behövs på arbetsplatserna som kan bidra till att ökad mångfald och jämställdhet. Robotisering av produktionen kan också bidra till ny spännande arkitektur men även till nya lösningar som förbättrar boendekvaliteten.

Förslaget med småskaliga, generiska robotar är nydanande och dess låga investeringskostnad och robusthet möjliggör automatisering på byggarbetsplatsen, men kan också med fördel användas inom prefab tillverkningen. Målet är att ta fram anpassad robotisering för samverkan med arbetare på byggplatsen. ACon byggautomation inbegriper förslag på hur storskalig tillverkning i fabrik och småskaligt byggande på byggplats kan kombineras.

ROBOTTEKNIK TESTAS NU I SKARPT LÄGE I FLERA PROJEKT

3D-printade betongpelare vid ETH i Zürich. Varje pelare är 2,7 m hög och printades på 2,5 timme. Källa: MAS DFAB in Architecture and Digital Fabrication, ETH Zürich.

Vi har redan påbörjat ovanstående ansatser genom ett års arbete med Boverketprojektet och även kartlagt byggsektorns stora och komplexa samhällsutmaningar, problem och behov. Huvudfokus för ACon, som påbörjades i början av 2020, är att testa, utveckla och utvärdera möjligheterna till kommersiell svensk och global uppskalning. Vi förväntar oss att resultaten och effekterna i robotiseringen bland annat kommer att bidra till hög produktivitet och därmed förbättrad lönsamhet samt jämställda och säkra arbetsplatser. Fokus i ACon-projektet är på fasader och ytterväggar men själva ACon-metoden är tillämpbar i alla byggapplikationer.

De deltagande femton aktörerna i projektet ”Byggautomatisering” representerar en stor bredd med representanter för materialleverantörer, arkitekter, byggentreprenörer, robotföretag, systemintegratörer, forskare, byggherrar, förvaltare och investmentbolag. Vi har även etablerat ett internationellt samarbete med ledande experter inom byggrobotik via det tyska ByggIndustri 4.0-projektet Internet of Construction (www.internet-of-construction.com), som omsätter 5,4 miljoner Euro och som nyligen invigt en fullskalig testbädd för byggautomatisering i verklig utomhusmiljö. All kompetens inom ACon-gruppen är samlad i ett robotlab på LTH där byggbranschen framöver har möjlighet att testa och demonstrera marknadsnära byggautomationstekniker. Delar av projektkonstellationen har även besökt NCCR ¡ i Zürich som är ett av de ledande forskningscentra inom digital design och byggrobotik.

Ett annat intressant genomfört projekt är SBUF-projektet Produktionsautomation i betongbyggandet som utfördes under 2018- 2019 inom samma nätverk för byggrobotik på Lunds Tekniska Högskola, LTH. Från näringslivet bidrog förutom Cementa även Cognibotics, CBI, Fojab och Peab. Arbetet delfinansierades av SBUF, Cementa, och Smart Built Environment genom Uppkopplad byggplats.

Projektet visade att det krävs en utvecklad interaktion mellan människa och robot för att få byggande robotar i reell miljö. Det krävs även ett standardiserat och effektivt digitalt informationsflöde från design till byggd struktur liksom maskinläsbara handlingar och dokument. Robotar måste dessutom vara robusta och tåla slitage, smuts och väta. Generellt krävs kunskap och kompetens kring hantering och programmering av robotar inom bygg. Projektet visade klart att ju tidigare roboten kan introduceras i design och projektering desto tydligare kan dess kapacitet utnyttjas för smarta och nya lösningar.

Det är även uppenbart att den digitalisering som pågår i branschen med utveckling av digitala standarder och allt mer fokus på digitala modeller som informationsbärare, är en förutsättning för robotisering och automation.  Läs hela artikeln här som pdf.

Robert Larsson
Projektledare FoU Cementa Malmö
Projektkoordinator ACon 4.0
Testbäddsansvarig Uppkopplad
byggplats
Industridoktorand LTH

Kommentarerna är stängda.