Om den vibrationsfria betongen

4 maj 2024   Betongarbeten är traditionellt ett tungt arbete. Finns det nya betongsorter som kan underlätta själva arbetet och även vara positiva för miljön och samtidigt totalekonomiskt fördelaktiga? Svaret på frågorna är ja.(Bild: Skanska)

– Vi arbetar i princip uteslutande med den självkompakterade betongen som är vibrationsfri, berättar Patrik Larsson, produktionschef, infrastruktur på Skanska. Den är något dyrare per kubikmeter än traditionell betong men totalkostnaden för betongen och betongarbetena blir lägre med den vibrationsfria. Man måste se på hela produktionskostnaden för att få fram den rätta totalkostnaden. Vi började för 10 år sedan med att använda denna betong och har bara upplevt fördelar med den.

Patrik Larsson, Skanska

De ekonomiska fördelarna
Den stora vinsten med den vibrationsfria betongen är att den är lättarbetad och det behövs färre personer som gjuter den. Det är tillsatsmedlet som gör att man inte behöver vibrera betongen. Undviker man detta moment frilägger man personal som kan fortsätta med sina egentliga arbetsuppgifter. Här ligger en stor del av vinsten då övriga personer på bygget inte behöver stanna upp för att gå över och vibrera betong.

– Framförallt är det personalens välmående som är viktigt att framhäva. Det behövs bara en person som håller i slangen och lägger ut betongen. Det blir en bättre utjämning och ett bättre flöde med ett arbete som kan ta från fyra timmar ner till cirka en och en halv timme med den vibrationsfria betongen, berättar Patrik Larsson.

Kvaliteten säkrare och bättre
– Det finns även fördelar vid gjutningar under vatten, vilket inte är ovanligt vid arbeten med broar och kajer. Vibrerar man traditionellt betongen under vatten finns det risk att saltvatten kan blandas in. Den mänskliga faktorn elimineras då detta moment undviks, vilket är en vinst i sig. Inga gjutsår bildas och ytan blir finare och behöver därmed inte efterbehandlas och inga sättningar bildas i betongen och den sjunker inte när den härdas. Luftinblandningen är också viktig att den är stabil. För mycket luft kan orsaka att hållfastheten blir sämre och för lite luft ger risk för frostsprängningar. Det kan lätt bli olika slutresultat från gjutningarna när man avlöser varandra, varje person har sin vibreringsmetod. Det undviker man med vibreringsfri betong.

– Ju större kvantiteter som säljs ju lägre kommer priset också att bli. Byggbranschen är en konservativ bransch och man vill gärna göra som man alltid har gjort. Men gubbarna på byggena är mycket nöjda och får bättre arbetsförhållanden med den vibrationsfria betongen. Fel som uppstår vid gjutningar kostar mycket. Samtliga yrkesgrupper förespråkar denna metod med självkompakterad betong vid husbyggen, också dykare som har stor erfarenhet av att gjuta i vatten, säger Patrik Larsson.

 

Marie Louise Aaröe
Frilansjournalist