NYA ARBETSMILJÖFÖRESKRIFTER SKA FÖREBYGGA RISKER

Arbetsmiljöverkets föreskrifter är en viktig del av det arbetsmiljörättsliga regelverket. Den 1 januari 2025 får föreskrifterna en ny struktur och det tillkommer även nya regler för bland annat byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare.

I arbetsmiljölagen finns de grundläggande reglerna om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverket är den myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att mer i detalj bestämma vad som gäller för arbetsmiljön på olika arbetsplatser. Arbetsmiljöverket ger därför ut föreskrifter som preciserar vad som ska gälla för arbetsmiljön inom olika branscher. Föreskrifterna utgör komplement till arbetsmiljölagen och innehåller både tvingande paragrafer och allmänna råd.

Den 15 september 2023 beslutade Arbetsmiljöverket att ge samtliga av myndighetens föreskrifter och allmänna råd en ny struktur. De nuvarande 67 föreskrifterna ska därför slås ihop till 15 mer omfattande föreskrifter. Syftet med regelförnyelsen är, enligt Arbetsmiljöverket, att det ska bli lättare att hitta, förstå och använda reglerna. Förändringen är med andra ord främst strukturell, för att göra föreskrifterna mer användarvänliga och för att läsaren ska få en bättre överblick. Arbetsmiljöverket har även lanserat föreskrifterna i digitalt format, som komplement till tryckt format och PDF. Föreskrifterna finns redan nu i det digitala formatet på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Reglerna i de nya föreskrifterna är i stora drag desamma som förut och Arbetsmiljöverkets mål har varit att behålla samma krav- och skyddsnivåer för arbetsgivare respektive arbetstagare. Det finns dock ett undantag i de föreskrifter som riktar sig till byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare. För dessa aktörer införs vissa nya regler och krav i och med de nya föreskrifterna ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:3) om projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter”. Föreskrifterna ersätter de tidigare föreskrifterna Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) och Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) och mycket av det tidigare innehållet finns kvar men det har också tillkommit helt nya bestämmelser.

De nya bestämmelserna för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare syftar primärt till att förtydliga ansvarsfördelningen, framför allt i de inledande skedena av byggprocessen. Den övergripande målsättningen med reglerna är att förebygga arbetsmiljörisker så tidigt som möjligt i bygg- och anläggningsprojekt. Bestämmelserna avser bland annat tydligare och preciserade regler för att planera, samordna och organisera bygg- och anläggningsprojekt respektive kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet. Föreskrifterna innehåller såväl generella regler som berör samtliga aktörer som omfattas av föreskrifterna som specifika regler för respektive aktör.

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2025 men redan nu är det klokt att sätta sig in i den nya strukturen. För de som omfattas av de nya reglerna för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare är det extra viktigt att så tidigt som möjligt få en bild av hur de nya reglerna påverkar verksamheten, för att vara förberedda när reglerna träder i kraft nästa år. Det blir sannolikt en hel del avtal och mallar som kommer behöva en översyn.

JOHANNA LENELL
Advokat
johanna.lenell@foyen.se
LISA HAMMARLUND
Biträdande jurist
lisa.hammarlund@foyen.se