En entreprenörs rätt till tidsförlängning under en epidemi

Utbrottet av Covid-19 i Sverige kan ge allvarliga effekter på pågående entreprenader och innebära hinder för entreprenörer att färdigställa kontraktsarbeten inom kontraktstider. Det är därför viktigt att känna till vad som gäller för rätten till tidsförlängning och när beställaren har skyldighet att ersätta entreprenören för hindret. läs hela artikeln som pdf här

EN EPIDEMI KAN LEDA TILL att stora delar av personalen behöver sjukskrivas eller sättas i karantän. Därutöver kan materialleveranser försenas och myndighetsbeslut medföra hinder för normal verksamhet. Dessa omständigheter kan hindra uppfyllande av entreprenörers avtalsförpliktelser, såsom färdigställande av kontraktsarbeten inom kontraktstider. Allmänna bestämmelser för utförandeentreprenader (AB 04) och Allmänna bestämmelserna för totalentreprenader (ABT 06) tar sikte på både hinder som beror på omständigheter hos beställaren (kap. 4 § 3 p.1) och på omständigheter utanför entreprenörens kontroll, så kallad force majeure (kap. 4 § 3 p. 2–5).

UTIFRÅN EN BESTÄLLARES perspek tiv kan en epidemi vara förenad med ökade kostnader om omständigheter som hindrar färdigställande av kontraktsarbeten inom kontraktstiden beror på beställaren. Ett sådant hinder ger entreprenören rätt till både tidsförlängning och ersättning. Åtgärder som emellertid vidtas av en beställare till följd av att beställaren är skyldig att vidta dessa, på grund av myndighetsbeslut, betraktas som utanför både entreprenörens och beställarens kontroll. Någon ersättning utgår därför ej.

VAD SOM AVSES MED omständigheter utanför en entreprenörs kontroll är bl.a. myndighetsbeslut, epidemier och andra förhållanden som entreprenören inte vållat (generalklausulen). Vad gäller myndighetsbeslut rör det allmän brist på hjälpmedel, material/vara eller begränsning av arbetskraft. Det är med andra ord inte tillräckligt att det är materialbrist hos en enskild entreprenörers leverantör. Bristen på arbetskraft skulle exempelvis kunna uppstå om förskolor stängs. Även utländska myndighetsbeslut, som faller inom generalklausulen, förmodas innebära hinder för pågående entreprenader. Detta eftersom flera länder stängt gränser, infört exportförbud samt infört reserestriktioner, vilka ger konsekvenser för nödvändiga leveranser samt påverkar möjligheten för utländsk arbetskraft att resa till Sverige.

VAD GÄLLER EPIDEMIER avses när sådan leder till att en entreprenörs anställda insjuknar och att bortfallet av arbetskraften sker i större omfattning än väntat eller planerat för. Detta gäller även anställda i entreprenadkedjan. Därutöver kan även indirekta följder av en epidemi hindra färdigställande av kontraktsarbeten på grund av arbetsmiljöskäl, brist på varor, material, drivmedel etc.

TILL FÖLJD AV EN EPIDEMI kan det ekonomiska läget resultera i ett ökat antal konkurser. En underentreprenörs konkurs, som inte beror på att underentreprenören brister i fullgörandet av sina skyldigheter gentemot anställd eller som entreprenören framkallat eller bidragit till genom en försenad betalning, utgör faktiskt en omständighet som berättigar till förlängning av kontraktstiden.

EN ELLER FLERA HINDERSGRUNDER kan åberopas samtidigt men det måste visas att det faktiskt föreligger en omständighet som utgör ett hinder samt att detta har inverkan på tiden. Därutöver så har entreprenören en skyldighet att försöka begränsa effekterna av ett hinder genom att effektivisera tillgängliga resurser. Omständigheterna
utanför entreprenörens kontroll kan inte leda till ersättning för den kostnad som entreprenören lidit p.g.a. hindret, utan enbart till tidsförlängning. Exempel på sådana situationer är underentreprenörs konkurs, uteblivna materialleveranser på grund av myndighetsbeslut och att personal insjuknat i Covid-19. Rätt till ersättning för hinder har således entreprenören endast i den situationen att hindret beror på beställaren (kap 5 § 4).

FÖR ATT FÅ RÄTT att lägga ett hinder till grund för tidsförlängning måste entreprenören underrätta beställaren. Underrättelsen behöver ske så snart entreprenören insett (eller borde ha insett) hindret och hindrets konsekvenser (kap 4 § 4).

FÖR ATT LINDRA KONSEKVENSER av ökade kostnaderna, så kan en entreprenör få rätt till att ändra det avtalade priset (kap. 6 § 3). Detta gäller dock under förutsättning att kostnadsändringen varit oförutsebar samt att den väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden. Möjligheten till ändring av det avtalade priset är alltså starkt begränsad.

SAMMANFATTNINGSVIS står byggbranschen inför en mycket osäker tid till följd av den rådande epidemin. De närmaste månaderna kommer att utvisa hur stora konsekvenserna blir för pågående entreprenader.

läs hela artikeln som pdf här


EVA WESTBERG PERSSON
Advokat
eva.westbergpersson@foyen.se

HELENA RYDFORS
Advokat
helena.rydfors@foyen.se