Vilka är ditt företags organisatoriska mål?

NYA REGLER FRÅN ARBETSMILJÖVERKET
Arbetsmiljöverket har under hösten 2015 beslutat om nya föreskrifter gällande organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Syftet med de nya föreskrifterna, som träder i kraft den 31 mars 2016, är att minska arbetsrelaterad ohälsa som orsakas av brister i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Läs artikeln som pdf

De nya reglerna ersätter bland annat de äldre föreskrifterna avseende psykosocial arbetsmiljö från 1980talet. Föreskrifterna omfattar samtliga arbetsgivare, även de som hyr in arbetskraft, och innebär att ett antal krav ställs på arbetsgivarna i deras systematiska arbetsmiljöarbete när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Tanken med föreskrifterna är att förtydliga delar av det systematiska arbetsmiljöarbete som varje arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen har en skyldighet att bedriva. Så vad innebär då införandet av de nya reglerna rent konkret för en arbetsplats? Vilka krav kommer att kunna ställas?

SKYLDIGHET ATT UPPRÄTTA SKRIFTLIGA MÅL
Några av de krav som införs (detta är dock inte en uttömmande lista) är att chefer och arbetsledare ska utbildas, att det ska finnas förutsättningar, till exempel befogenhet, för att omsätta kunskaperna praktiskt, att krav och mål kommuniceras på ett tydligt sätt samt att det ska finnas åtgärder för att förhindra kränkande särbehandling. Det som jag valt att fokusera på inom ramen för denna artikel är dock det krav som enligt de nya reglerna innebär att företag, som har fler än tio anställda, är skyldiga att upprätta skriftliga mål för att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka organisatorisk och social ohälsa. Dessa mål är tänkta att fungera som en komplettering till den arbetsmiljöpolicy som företaget tagit fram och bör således utgå från denna. Vidare ska målen tas fram i samarbete med arbetstagarna, vara förankrade såväl inom organisationens ledning som inom den övriga organisationen och det ska framgå på ett tydligt sätt hur målen ska uppnås.

VÄGLEDNING VÄNTAS TILL VÅREN
Hur gör man då rent konkret för att ta fram sådana mål? Det finns i dagsläget inget tydligt svar på frågan. Arbetsmiljöverket arbetar i skrivande stund med att ta fram en vägledning vars syfte ska vara att ge mer konkreta råd om de nya reglernas tillämpning. Vägledningen väntas vara klar under våren 2016 och kommer förhoppningsvis att bringa ytterligare klarhet i frågan. Utifrån den information som idag finns tillgänglig kan dock följande sammanfattas. Enligt Arbetsmiljöverket bör man inom organisationen inleda arbetet med undersöka hur det ser ut på arbetsplatsen idag. Därefter kan man börja diskutera och fundera på vad som eventuellt kan förbättras, hur man vill att det ska se ut på arbetsplatsen framöver samt hur man ska göra för att nå dit. Exempel på sådana åtgärder som kan behöva genomföras för att uppnå vissa mål är genomförande av större eller mindre utbildningsinsatser eller att arbeta med att stärka kommunikation och samarbete på arbetsplatsen. Inflytande och delaktighet är ytterligare exempel på vad som kan ingå i sådana mål. Som tidigare nämnts ska det även framgå på ett tydligt sätt hur man avser uppnå målen, det vill säga hur man planerar att genomföra olika åtgärder. Det är också viktigt att en uppföljning av arbetet med att uppnå målen sker.

VITE OM REGLERNA INTE FÖLJS
De nya reglerna träder inom kort ikraft och då väntas organisationer och företag följa vad som krävs enligt föreskrifterna. Om reglerna inte följs kan ett företag efter en inspektion från Arbetsmiljöverket komma att drabbas av ett vitesföreläggande och ytterligare krav från myndigheten.


PIA PEHRSON
Advokat och partner
pia.pehrson@foyen.se

CATERINA CARREMAN
Advokat
caterina.carreman@foyen.se

Bli den första att kommentera "Vilka är ditt företags organisatoriska mål?"

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.