Avgörande från Mark- och miljööverdomstolen skapar osäkerhet kring risken att påföras byggsanktionsavgift vid partiella startbesked

Oktober 2018  Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd som kräver bygglov påbörjas innan startbesked har lämnats. Av förarbetena till Plan- och bygglagen framgår att ett startbesked även kan ges endast för vissa arbeten, så kallade partiella startbesked. En entreprenör kan då påbörja till exempel markarbeten även om startbesked för takkonstruktion inte erhållits. Frågan är därför om byggsanktionsavgift kan tas ut för åtgärder som påbörjas utöver de som meddelats genom ett sådant partiellt starbesked. Läs hela artikeln här som pdf.

Mark-och miljööverdomstolen (”MÖD”) har tidigare besvarat denna fråga nekande, P 403316. Anledningen till detta är enligt MÖD att ett bygglov gäller för samtliga de åtgärder som är nödvändiga för dess genomförande. Den bestämmelse i Plan- och byggförordningen (”PBF”), vari beräkningen av byggsanktionsavgift framgår, ger till sin lydelse
uttryck för att byggsanktionsavgift endast kan tas ut när en nybyggnation påbörjas utan startbesked men inte för det fall en (senare) åtgärd påbörjas som omfattas av meddelat bygglov men inte av ett partiellt startbesked.

Möd uppmärksammar visserligen att möjligheten att meddela partiella startbesked ger utrymme för att påföra byggsanktionsavgift även för åtgärder som går utöver vad som meddelats i ett partiellt startbesked. Men eftersom det är oklart hur bestämmelserna om uttagande av byggsanktionsavgift ska tolkas och på grund av dess straffrättsliga karaktär kommer MÖD, vid en restriktiv tolkning, fram till att byggsanktionsavgift inte kan tas ut i dessa situationer.

Ett nyligen meddelat avgörande från MÖD, P 7901-17, kommer dock till en motsatt slutsats. I avgörandet hade ett bolag erhållit bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt ett partiellt startbesked för rivnings- och markarbeten. Vid besök på fastigheten konstaterades att bolaget påbörjat grundarbeten. MÖD anser att det är klarlagt att bolaget utfört grundläggningsarbeten innan starbesked för detta meddelats. MÖD menar också att det inte råder några tvivel om att de åtgärder som bolaget utfört inte omfattades av det partiella starbeskedet och att därmed förutsättningarna för att ta ut byggsanktionsavgift föreligger.

Då fokus i målet var vem som är rätt adressat för den meddelade byggsanktionsavgiften diskuterar MÖD inte frågan om möjligheten till byggsanktionsavgift vid partiella startbesked i närmare detalj. Frågan diskuteras dock i underinstansen.

Mark -och miljödomstolen (”MMD”) anser att MÖDs tolkning av byggsanktionsavgiftsbestämmelserna i tidigare avgöranden , innebärande att byggsanktionsavgift aldrig kan tas ut vid åtgärder som går utöver vad som meddelats i ett partiellt startbesked, får konsekvenser som inte kan vara förenliga med lagstiftarens intentioner. Detta eftersom det då skulle räcka med ett partiellt startbesked för att senare kunna vidta mycket omfattande bygglovspliktiga åtgärder utan att de kontrollåtgärder som hör ihop med ett startbesked genomförs, vilket i sin tur skulle innebära att möjligheten att meddela partiella startbesked i princip inte kan nyttjas.

Vi på foyen ser inga avgörande skillnader i de omständigheter som ligger bakom MÖDs avgöranden vilka kan motivera målens olika utgång. För den enskilde eller bolaget som riskerar att drabbas av byggsanktionsavgift behövs ett klargörande hur dessa regler sammantaget ska tolkas då rättsläget nu är mycket oklart. Det senaste avgörandet från MÖD ger dock anledning att vara försiktig som byggherre. ■

Läs hela artikeln här som pdf.


CATERINA CARREMAN
Advokat
caterina.carreman@foyen.se

BJÖRN ERIKSSON
Biträdande jurist
bjorn.eriksson@foyen.se