Vad får du egentligen direktupphandla för 8 miljoner kr?

3 juni 2024  Lagen om offentlig upphandling (LOU) delar in upphandling av tjänster i tre kategorier. En av dessa kategorier är sociala tjänster och andra tjänster enligt bilaga 2 till LOU. Om värdet understiger tröskelvärdet får dessa tjänster direktupphandlas.

Bilaga 2 Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster listar de tjänster som upphandlande myndigheter får direktupphandla upp till tröskelvärdet. I denna förteckning över tjänster finner vi vitt skilda tjänster. Här har vi sociala tjänster såsom samhällstjänster, tillhandahållande av hemtjänstpersonal, förmedling av vårdpersonal och läkare. Vidare har vi diverse hotell- och restaurangtjänster som t.ex. mötes- och konferenstjänster på hotell och cateringtjänster. Andra listade tjänster är utbildningstjänster, produktion av reklamvideor och informationsvideor, teknisk textproduktion och tjänster i samband med framställning av manualer. Förteckningen över tjänster i Bilaga 2 är flera sidor lång och för att belysa vidden kan även följande nämnas; skulptörtjänster, drift av konstinrättning, anordnande av mässor och utställningar, säkerhetstjänster, vakttjänster, övervakningstjänster, utfärdande av ID-kort, post- och budtjänster, regummering av däck, smedtjänster, undervisning i diskodans och juridiska tjänster. De juridiska tjänster som avses här är rådgivning, dvs. andra juridiska tjänster än dem som uttryckligen undantas från upphandlingsplikten enligt 3 kap. 22 och 23 §§ LOU.

Det som enligt lagstiftaren förenar tjänsterna i bilaga 2 är att de med hänsyn till sin natur bedöms ha ett begränsat gränsöverskridande intresse. De antas alltså vara av litet eller inget intresse för leverantörer från andra länder inom EU.

Eftersom tröskelvärdet är så pass högt; ca 8,1 MSEK vid tillämpning av LOU (och ca 10,8 MSEK vid tillämpning av LUF) är förteckningen över tjänster väl värd att granska för att se om det går att identifiera tjänster som den egna upphandlande myndigheten har behov av och därmed kan direktupphandla enligt 19 a kap. LOU.

I entreprenadsammanhang kanske skulptörtjänster, säkerhetstjänster och smedtjänster skulle kunna vara av intresse förutom de mer allmänna tjänster som kan behövas för att t.ex. utbilda personal eller ordna catering av mat till taklagsfesten (om sådana inte hör till det förflutna).

I Bilaga 2 anges även respektive tjänsts CPV-kod. CPV står för Common Procurement Vocabulary och är ett klassificeringssystem för offentlig upphandling som syftar till att standardisera den terminologi som används för att beskriva upphandlingsföremålet. Användningen av CPV är obligatorisk sedan 2006 och möjliggör t.ex. sökning bland aktuella kontrakt i TED (Tenders Electronic Daily). På TEDs hemsida finns under SIMAP, förutom CPV-koderna även förklarande anmärkningar publicerade.

CPV-koder kan emellanåt uppfattas som svåra att tolka och det är viktigt att ha med sig att den aktuella tjänsten måste anges korrekt för att direktupphandling ska få tillämpas. Emellertid har EU-domstolen i en dom från 2021 slagit fast att en felaktigt angiven CPV-kod i sig i princip inte får några rättsliga konsekvenser så länge myndigheten inte med avsikt valt fel CPV-kod för att snedvrida konkurrensen och man kan tänka sig att motsvarande gäller om myndigheten med avsikt valt fel CPV-kod för att få direktupphandla.

Avslutningsvis, som framgår ovan är det alltså vitt skilda tjänster som omfattas av Bilaga 2 och som får direktupphandlas upp till tröskelvärdet. Eftersom juridiska tjänster ingår bland dessa är ni varmt välkomna att ta en direktkontakt med undertecknade om ni har frågor angående entreprenadrätt och/eller offentlig upphandling.

ANN GARMLAND 
Advokat
Ann.garmland@foyen.se
CHRISTOFER BJERKHOEL
Biträdande jurist
christofer.bjerkhoel@foyen.se