När är ett fel avhjälpt?

19 september 2023   Enligt AB 04 och ABT 06 kap. 5 § 17 har entreprenören både en rättighet och skyldighet att avhjälpa fel som beställaren underrättat skriftligen om eller som i besiktningsutlåtande antecknats utgöra fel. Men vad innebär ett felavhjälpande?

Frågan prövades nyligen i ett mål av Attunda tingsrätt, där tingsrätten tog ställning till vad som kan anses vara ett felavhjälpande. En beställare hade anlitat en entreprenör för att utföra vissa VVS-arbeten inom ramen för bygget av en skola. Arbetena omfattade bl.a. anläggning av avloppsrör under en betongplatta. Prövningen i tingsrätten utgick från att fel förelåg i entreprenaden såvitt avsåg avloppsrör i betongplattan, att entreprenören hade avstått från att avhjälpa fel och att beställaren därför hade en rätt att avhjälpa fel på entreprenörens bekostnad. Enligt tingsrätten framgick det av utredningen att aktuella fel bl.a. innebär att det kan uppstå stopp i ledningarna, att rören kan falla ned av sin egen vikt och att rören kan släppa helt, vilket skulle medföra total funktionsförlust. Det konstaterades dessutom att ett fungerande yttre och inre VA är en förutsättning för att bedriva skolverksamhet, varför felen i väsentlig grad påverkar möjligheten att använda entreprenaden på ett ändamålsenligt sätt.

Beställaren hade alltså en rätt enligt AB 04 kap. 5 § 17 att avhjälpa felen på entreprenörens bekostnad. Beställaren gjorde dock inte detta, utan valde i stället att träffa en överenskommelse med sin beställare, tillika byggherren, om avgående ersättning i syfte att täcka byggherrens ökade driftkostnader för spolning av rör och hantera värdeminskningen av anläggningen. I överenskommelsen mellan beställaren och byggherren angavs även att beställarens tidigare noterade fel därmed var att anses som avtalade och således kontraktsenliga. Överenskommelsen innebar alltså att rörens funktion säkrades genom kontinuerlig spolning, utan att något avhjälpande eller modifiering av de bakomliggande byggtekniska felen eller rören skulle utföras. I målet vid tingsrätten gjorde beställaren gällande att entreprenören ansvarade för kostnaderna som beställaren haft i och med överenskommelsen som ersättning för avhjälpandekostnader. Då överenskommelsen mellan beställaren och byggherren endast innebar att symptomen av felen avhjälptes genom kontinuerlig spolning, bedömde tingsrätten att den ersättning som beställaren utgett till byggherren inte kunde anses var ersättning för avhjälpandekostnader. Någon rätt till ersättning för beställaren enligt AB 04 kap. 5 § 17 från entreprenören förelåg därför inte. Beställaren fick dock rätt till skadestånd enligt AB 04 kap. 5 § 11, det behandlas dock inte här.

Utgången i frågan som handlade om vad ett felavhjälpande anses vara är enligt vår uppfattning inte oväntade givet definitionen av fel i AB 04 och ABT 06. Fel definieras i de båda standardavtalen som “avvikelse som innebär att en del av en entreprenad inte utförts alls eller inte utförts på kontraktsenligt sätt”. För att ett fel ska anses vara avhjälpt måste arbeten utföras som inte utförts och de arbeten som utförts med avvikelse från kontraktskrav måste avhjälpas så att kontraktsenlighet uppnås. Att ge “konstgjord andning” till ett tekniskt system för att det ska fungera är något annat eftersom det, som tingsrätten konstaterar, inte innebär att grundorsaken till problemen åtgärdas.

Vad som bör beaktas när en beställare överväger att vidta åtgärder på entreprenörens bekostnad är om det fel som ska avhjälpas faktiskt avhjälps eller om det i själva verket är fråga om att försöka hantera konsekvenser på grund av felet. Risken med att ”tro” sig utföra ett felavhjälpande, som egentligen är en hantering av symptom på grund av fel, är att beställaren kan lida rättsförlust genom att fristerna för framställande av skadestånd löpt ut. I sammanhanget bör även uppmärksammas att det i besiktningsutlåtanden från exempelvis garantibesiktningar kan noteras fel som rätteligen är skador på grund av fel. Om dessa skador (med andra ord symptom på fel) avhjälps av beställaren, på grund av entreprenörens underlåtenhet att efterfölja utlåtandet, blir frågan om beställarens kostnader för avhjälpandet kan riktas mot entreprenören med stöd av AB 04 kap. 5 § 17. Utifrån tingsrättens slutsatser i aktuellt mål är det bedömt inte fråga om felavhjälpande, vilket gör det tveksamt om beställaren kan få framgång med en talan med grund i AB 04 kap. 5 §17. När frågor om avhjälpande aktualiseras bör beställaren därför fundera på vad de planerade åtgärderna har för koppling till avtalat utförande – är det fråga om avhjälpande eller är det något annat.

INGRID BLOMQVIST
Advokat
Foyen Advokatfirma
ERIC SELANDER
Advokat
Foyen Advokatfirma

Här skriver juristerna på Foyen Advokatfirma om ett aktuellt ämne i varje nummer. Som SBR-medlem har du möjlighet att kostnadsfritt ställa frågor till juristerna på Foyen Advokatfirma via telefon
08 – 506 184 00.