Juridik: Vem ansvarar för buller?

7 december 2021   Vilket ansvar har fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller verksamhetsutövare vad gäller inomhusmiljö, buller och liknande och avser detta enbart olägenheter från den egna byggnaden eller fastigheten? Advokat Caterina Carreman och biträdande jurist Sara Eriksson redogör nedan för ett rättsfall som tar upp dessa frågeställningar.

Av 9 kap. 9 § miljöbalken följer att bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Med olägenhet för människors hälsa menas enligt 9 kap. 3 § miljöbalken en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är helt ringa eller tillfällig. Även störningar som inte är direkt skadliga för den fysiska hälsan men som kan påverka det psykiska välbefinnandet, såsom buller och lukt, omfattas. Någon individuell bedömning av vad en enskild anser ska inte göras, utan bedömningen ska utgå ifrån vad människor i allmänhet anser är en olägenhet. Hänsyn ska dock tas till de som är mer känsliga än normalt, såsom allergiker.

Den som bedriver en verksamhet som kan befaras leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön är enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess effekter som behövs för tillsynen. Detta gäller även för den som upplåter en byggnad för bostäder eller allmänna ändamål, om det finns skäl att anta att byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa.

Vad kan detta då innebära?

Vi kan illustrera detta med ett rättsfall. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade att förelägga en bostadsrättsförening att redovisa möjliga åtgärder för att varaktigt sänka stomljudsnivån orsakat av tunnelbanetåg i en bostad i föreningen samt redovisa kostnaderna för sådana åtgärder (Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) dom i mål nr M 1975-20 av den 29 april 2021). Föreningen skulle även enligt föreläggande erbjuda de boende ett ersättningsboende under tiden utredningen pågick. Beslutet överklagades av föreningen. MÖD bedömde att det var klarlagt att en boende i sin lägenhet utsatts för en sådan olägenhet som avses i 9 kap. 3 § miljöbalken på grund av ljudnivån. Vidare hade föreningen som fastighetsägare enligt 33 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ett ansvar för att de upplåtna bostäderna gav betryggande skydd mot bl.a. buller och liknande störningar. Enligt domstolen är inte detta ansvar begränsat till buller som uppkommer inom den egna fastigheten eller byggnaden, utan kan även inkludera ett krav på att upplåtna bostäder i rimlig utsträckning är skyddade mot buller från omgivningen. Den i målet aktuella byggnaden hade uppförts i direkt närhet till tunnelbanespåret och enligt gällande detaljplan skulle bostäder grundläggas och utföras så att stomljudet i boningsrum inte överskred ett visst värde. Eftersom trafikförvaltningen redan vidtagit åtgärder vid källan för att minska ljuden från tunnelbanespåren var det enligt domstolen inte orimligt att förelägga bostadsrättsföreningen att utreda vilka möjliga åtgärder som kunde vidtas på föreningens fastighet för att minska återstående bullerproblematik, samt redovisa kostnaderna för dessa åtgärder. MÖD bedömde dock att utredningen inte var sådan att den visade att de stomljud som förekom var sådana att de kunde motivera en så ingripande åtgärd som ett föreläggande om att tillhandahålla en ersättningsbostad.  

MÖD:s avgörande visar på ansvaret för en fastighetsägare, eller för den som har de faktiska och rättsliga möjligheterna att vidta åtgärder, även för sådant buller som kommer från omgivande verksamheter. Det bör noteras att verksamhetsutövaren i målet i MÖD redan vidtagit åtgärder vid källan. Ansvaret kan alltså ibland vara delat beroende på vem som kan agera. Det kan alltså vara bra att redan vid byggnation, om det finns kännedom om bullerkällor i närheten, beakta dessa. Läs artikeln som pdf här:

SARA ERIKSSON
Jur kand
Foyen Advokatfirma
 CATERINA CARREMAN
Advokat
Foyen Advokatfirma

Här skriver juristerna på Foyen Advokatfirma om ett aktuellt ämne i varje nummer. ■ Som SBR-medlem har du möjlighet att kostnadsfritt ställa frågor till juristerna på Foyen Advokatfirma via telefon 08 – 506 184 00.