Återanvändning av byggfel – en risk att beakta!

18 september 2023   Snart sagt varje tidsperiod har haft sina ”byggfel” och skandaler på grund av brister hos material eller byggmetoder. De har orsakat såväl skador på byggnader som på inomhusmiljön i form av hälsovådliga ämnen och lukt. Exempel är kreosot och arsenik som träskyddsmedel, radon i lättbetong, bly i målarfärg, kaseinhaltigt flytspackel, pcb i fogar, asbest i eternit, klorfenol i träskyddsmedel, enstegstätade fasader med fuktskador, byggskivor som fäller ut saltvatten. Det finns fler exempel, säkert kommer nya i framtiden. Vi som jobbar med överlåtelsebesiktning inom SBR informerar dagligen kunder om vad de har att förvänta bl.a. kring ovanstående av huset de vill köpa.

Vi som är Kontrollansvariga stöttar våra kunder med inventering av byggnader inför rivning för att identifiera farligt avfall och sortera material för återvinning och återanvändning. På plats kan det vara svårt att okulärt bedöma material. Trä kan t.ex. innehålla osynligt mögel och kemikalier som är hälsovådliga eller avger lukt. Det är byggherrens ansvar att sortera rivningsmaterial och de flesta produkter på begagnatmarknaden har inte passerat under ett kompetent besiktningsmannaöga.

När det gäller nyproduktion finns idag inte många exempel på att man återanvänt i någon större utsträckning. Det är i första hand spill av nya material som man vill återanvända, t.ex. isolering och bitar av sågade gipsskivor som kan användas i nya projekt. Materialen ska ha samma egenskaper och kvalitet som nya och att återanvända rivningsmaterial från äldre byggnader blir praktiskt och ekonomisk mycket mer utmanande. På många platser saknas organisation och kompetens kring sortering av rivningsmaterial. Transporter och mellanlagring blir dyrt.

På privatmarknaden ser det helt annorlunda ut: det är inte bara miljömedvetet att återanvända – det är billigt och trendigt! Vi inreder med loppisfynd och bygger gärna med begagnat byggmaterial. Idag ligger 11 383 annonser i kategorin Byggmaterial på Blocket, allt från gammalt virke till kök och wc-stolar. Det finns också ett antal föreningar och företag som handlar med begagnat byggmaterial.

Branschorganisationen Byggmaterialhandlarna efterfrågar fler och tydligare regler för att aktivt kunna främja en ökad cirkulär ekonomi, till exempel för hur byggmaterial kan återvinnas och återanvänds.

I en politisk motion läser jag ” Sverige är idag i stort behov av att våga tänka djärvt för att få bukt med bostadskrisen och samtidigt minska sektorns klimatavtryck”. Men hur djärva ska vi våga vara?

Ambitionen att inte bara återvinna utan återanvända byggprodukter är förstås lovvärt och nödvändigt men om inte ”återanvänt olämpligt material” ska bli vår tids byggfel behöver vi lösa hur vi ska undvika det.

Pia Engman
Ledamot av förbundsstyrelsen SBR