Trä står i fokus på World of Volvo

15 augusti 2023   World of Volvo är en ny spännande satsning som de två Volvobolagen Volvo Cars och Volvo Group bygger i centrala Göteborg. Ett upplevelsecentrum utifrån olika teman där man ska kunna uppleva Volvos historia, fordon, design, kulturevenemang och inte minst den fantastiska byggnaden i trä. Innehållet ska locka besökare men här finns också möjlighet att fascineras av byggnadstekniken där den danska arkitektbyrån Henning Larsen Architects står för utformningen av en uppseendeväckande byggnad.

Text: Marie Louise Aaröe, Illustrationer: Henning Larsen Architects

– Volvo har en stor dragningskraft internationellt. Man kan prata om Sverige, Göteborg och vår skärgård men det är när man kommer in på Volvo som reaktionen kommer, berättar Thomas Thompson, projektledare för byggnationen av World of Volvo som ligger på det nya evenemangsstråket i centrala Göteborg. Tidigare låg vi med vårt Volvomuseum längst ut på Hisingen. På tomten intill nöjesfältet Liseberg utmed det nya evenemangsstråket kommer vi nu kunna erbjuda fler upplevelser för flera i det centrala och mer tillgängliga läget. Och då också med en spektakulär byggnad som ska locka i sig. Vi har under hela projektet haft en mycket spännande resa tillsammans med den danske arkitektbyrån Henning Larsen.

Självklar mötesplats
På denna tomt låg tidigare Saabs växellådsfabrik. Etableringen sker på en del av platsen som har en yta på 120 x 150 meter och är därmed nästan lika stor som Gamla Ullevi. Den fem våningar höga byggnaden, som ligger intill E6:an, väcker uppmärksamhet och nyfikenhet. Stor vikt läggs på hela miljön som får en design med inspiration från Bohuslän, klippor och naturmaterial präglad av Skandinavien.

Parkmarken kommer att ansluta till Göteborgs stads mark som ligger utmed Mölndalsån, därför är det också viktigt att området uppfattas publikt. En bärande del i hela upplevelsen är också den svenska allemansrätten genom att man ska kunna vistas i den fina utemiljön och naturen runt byggnaden.

Det har varit viktigt att huset och miljön runt omkring ska vara behaglig att vistas i och ge en spännande och varm upplevelse. Frågan uppstod då; varför inte bygga i trä? För att skapa en spektakulär byggnad i genomgående trä valde man att samarbeta med den danske arkitektbyrån Henning Larsen.

Avancerad sammanfogning
– Vi har sammantaget 2 300 limträbalkar i stora dimensioner. Samtliga är unika, ingen är den andra lik. Samma sak gäller för de 2 700 KL träskivorna där alla också är unika. Samtliga balkar är specialgjorda för att varje balk ska passa på sin plats. Monteringstiden tog 28 veckor, helt enligt plan. Få bitar behövde modifieras, bara ett 10-tal av limträbalkarna och ingen behövde skickas tillbaka till producenten. Från början var vi lite nervösa över hur detta skulle gå, säger Thomas Thompson.

Thomas Thompson är projektledare
på Volvo Cars med stora
förväntningar på Volvos nya
satsning i centrala Göteborg.

Men det gick bra. Det har varit ett gott samarbete mellan ett flertal olika discipliner.

Träkonstruktionen består av fyra ringar, tre stammar och en ytterring. Det är dessa som bär upp hela trähuset. De största balkarna är 34 meter långa och två meter breda och transporterades med lastbil från Österrike.

Trä, ett trevligt arbetsmaterial
– Vi har lärt oss att det egentligen inte finns några begränsningar när det gäller trä, säger Thomas Thompson. Det finns förutfattade meningar som att det är komplicerat att arbeta med, men trä ger en trivsam arbetsmiljö och det är enkelt och trevligt att hantera. Det negativa kan vara att det logistikmässigt är ganska skrymmande, men balkarna är dock ett mindre problem i det stora hela.

Man har inte byggt under tak då det skulle bli ett så stort tält att det bedömdes vara omöjligt att hantera. KL-trät är obehandlat, den enda behandlingen är en UV-skydd som gör trät lite mer tåligt mot regn. När trätaket byggdes lade man temporärt över takpapp för att inte exponera bygget i onödan. Brandskyddet måste förstås dimensioneras men generellt gäller att limträ är mycket kompakt och om det skulle börja brinna, brinner det mycket långsamt. Trä är också tåligt när det gäller värmeförändringar till skillnad från stål som expanderar under värme. Trä är dock mer känslig för fukt under byggtiden än många andra material. Tänker man på det är det dock inga problem.

–Vi har hela tiden arbetat i 3D-modeller, vilket har varit en förutsättning med dessa komplexa konstruktioner, annars hade vi aldrig kunnat genomföra detta projekt. Viktigt för oss var, när vi började i april 2022, att montera limträkonstruktionen och bli klara enligt planen 28 veckor senare och få tätt tak i november 2022. Allt detta lyckades vi med. Efter det så kom vinterstormarna och snön, säger Thomas Thompson.

Avancerad grundläggning
– Projektet för oss började med att riva Saabs Växellådsfabrik som tidigare låg här, berättar Johan Lundin, avdelningschef och projektchef för World of Volvo på BRA Bygg AB. Därefter tog grundarbetet vid. Byggnadens bottenplatta är platsgjuten i betong och samtidigt pålades det för 1 000 pålar ner till berg och 200 dragförankringar genomfördes för att inte grunden skulle flyta upp av flytkraften i källaren.

Det har varit en speciell resa tills källaren och väggarna väl var på plats. Marken är otroligt sank med en lera som är vattenmättad. Det handlade om 60 000 kubikmeter lera, lös och kladdig, som vi har grävt bort. Vi kunde gå i lera tills vi sjönk ner till midjan. För att undvika detta lade vi ut ett armeringsnät med markdukar. Man kan konstatera att den göteborgska leran kräver sina insatser.

När grunden väl var på plats levererades betongstommen som består av 60 000 kvm bjälklag. Det är betong och stål som bär upp hela trästommen. Det är otroligt mycket i grunden som är byggt med en avancerad stål- och betongkonstruktion. Bland annat finns där skyddsrum och ett garage som innehåller 1 548 p-platser.

– Från tiden vi började gräva för grunden tills stommen i betong och stål var på plats tog det 12 månader. Det är ett snabbt förlopp, säger Johan Lundin. Problemet är den rektangulära grunden med en trästomme som är rund. Samtliga vikter kommer ner på den rektangulära byggnaden. Det innebär att lasterna blir mycket speciella och viktiga att hantera på rätt sätt.

Träupplevelse utöver det vanliga
Trästommen i limträ kommer från Weihag i Österrike. Det är i Österrike och Schweiz som man har specialiserat sig på denna typ av konstruktioner. Det stora taket har en form av en parabol och med en diameter på 110 meter. Stommen, som bär upp taket, har ett grenverk i tre delar. Därutöver är fasaden, med hela utställningsdelen, i glas hela varvet runt byggnaden. 

– Det är precis som Thomas Thompson säger; utan 3-D ritningarna hade vi aldrig fått till denna konstruktion. Det är Henning Larsen arkitekter som har skapat formen på byggnaden och
vi har lyckats med att behålla den form som arkitekterna har haft som målbild utan några ändringar, säger Johan Lundin.

Ovanpå det stora runda taket finns en paviljong med ytterligare en konferensyta och en mindre del som är indragen och som ligger som en svepande form uppe på taket och som kommer att nyttjas som konferens och restaurang.

Spännande utmaningar
– Limträbalkarna är mycket långa, den längsta på 32 meter. Vi fick använda tre tornkranar för att få balkarna på plats, varav en var en dragare, berättar Stefan Johansson, platschef på BRA Bygg. Det innebar totalt cirka 220 leveranser per dag under den mest hektiska tiden då både platsgjutningar, montering av prefabväggar och arbetet med att få limträstommarna på plats skedde. Förutom de tre stationära tornkranarna krävdes en mobil tornkran och en kranbil vid sidan om för mindre lyft. Samtliga arbeten utfördes i skift för att vi skulle kunna hålla tidsplanen.

Taket som ligger på själva cirkeln är i KL-trä. Det var första gången som man märkte vissa begränsningar när det gäller trä och fukt. Därför lades snabbt ett tätskikt av standardtakpapp på under vissa delar temporärt under byggtiden.

– Limträ har vissa utmaningar, säger Stefan Johansson. Stora delar av dem kräver kranar. Fukten är en hantering som man också måste ta hänsyn till under byggtiden. Det är däremot inget problem med fukt vid en färdig byggnad. Att bygga i limträ under sommaren kräver att man tar hänsyn till temperaturen. Vid värme har trät en tendens att röra på sig. Vi måste kyla ner bygget under byggtiden för att kunna hålla en jämn temperatur, speciellt då stora delar av fasaden består av glas som värmer.

Efter att ha fått tätt hus påbörjades det interiöra arbetet med ytskikt och väggar. Samtliga innerväggar har runda former, vilket innebär att all gips på insidan måste formas på plats. Limträstommen är stor och kraftig med stora volymer som ska klara brandkraven utan någon ytbehandling. Det valda ytskiktet är inte standard utan är akustikpaneler formade som träribbor. På vissa delar har man valt att använda KC 14, ett infärgat spackel, för att efterlikna betong. Väggarna bekläs i övrigt med varmvalsad plåt. Det är överlag stora estetiska krav på ytskikten.

Det finns även spännande växtlighet både på markplan och på själva byggnaden. Taklandskapet på byggnaden ställer höga krav på ytskiktet och är därför belagt med både takpapp och ett ytskikt av gjutasfalt. Anledningen är att skulle en eventuell läcka uppstå är det i princip omöjligt att kunna lokalisera den i efterhand.

Krav på tyngder, vikter och storlekar
Byggnaden har överdimensionerats för att klara alla typer av fordon. Det ska till och med kunna stå en grävmaskin på taket. Invändigt monteras runda glashissar som har lyfts ner genom taket. En 15 meter lång fordonshiss har också installerats som gör det möjligt att transportera samtliga olika Volvofordon runt om i byggnaden.

– Det har varit ett fantastiskt uppdrag som vi har fått vara med om och förverkliga, säger Johan Lundin och Stefan Johansson. Det kommer att bli svårt att i framtiden hitta projekt som är lika inspirerande som detta. Det är en häftig byggnad med otroliga utmaningar och vi tror att projektet även kommer att öka intresset för limträ i Sverige.

Marie Louise Aaröe
Frilansjournalist