Modernare byggregler: Förutsägbart, flexibelt och förenklat

I februari 2017 beslutade regeringen att tillsätta en kommitté för att genomföra en genomgripande översyn av Boverkets byggregler, kontrollen av byggandet med mera. Syftet med översynen är att modernisera och förenkla regelverket. I december 2019 överlämnade de sitt slutbetänkande. läs artikeln här som pdf

Betänkandet kan sammanfattas i fem huvudförslag;

 • Principer för reformering av BBR
 • Nya föreskrifter för bostäders lämplighet
 • Införande av en Byggkravsnämnd förhandsavgöranden om krav på byggnadsverk
 • Borttagande av begreppet ombyggnad ur PBL
 • Förändringar i kontrollen av byggandet

I SAMBAND MED SLUTBETÄNKANDET ombads SBR och andra berörda instanser om remissvar. Som ordförande i SBR expertgrupp för kontrollansvariga är det främst på den sista punkten som jag vill bemöta kommitténs förslag.

Här säger man först, att man vill renodla kontrollen genom att samtliga kontroller ska göras inom ramen för byggherrens egenkontroll. Dvs. att avskaffa certifierade sakkunniga ur PBL. Sedan föreslår man att även avskaffa kontrollansvariga i PBL.

Man hävdar bl.a. följande, angående idag verksamma kontrollansvariga, som skäl för avskaffandet;

 • Beroendeställning till byggherren som uppdragsgivare.
 • Tillämparens upplevda osäkerhet om kontrollansvarigas ansvarsområde
 • Varierande kunskap hos kontrollansvariga

På SBR har vi ca. 300 certifierade kontrollansvariga anslutna till vår expertgrupp. Efter insamlande av synpunkter från gruppens medlemmar gällande synpunkter på förslaget samt orsakerna till detsamma, anser princip hela gruppen att förslaget att avskaffa kontrollansvariga inte är väl underbyggt.

I VÅRT REMISSVAR har vi därför avstyrkt förslaget att avskaffa kontrollansvariga. Vår motivering för vårt avstyrkande är sammanfattningsvis följande; € Beroendeförhållanden i dess vidare mening finns i näst intill alla relationer och detta regleras med integritet. Att kontrollansvariga skulle sakna yrkesintegritet tycker vår expertgrupp rent ut sagt är förolämpande.

 • €Kontrollansvarigas ansvarsområde är mycket väl redovisade i PBL kap. 10 § 11  €
 • Enligt denna paragraf kan man utläsa att uppgiften är enbart att bevaka att byggherren och hans organisation utför ett kontinuerligt arbete med byggherrens dokumenterade egenkontroller. Dvs. den kontrollansvariges varierande kunskaper om kontroller är ointressant.

UTÖVER MOTIVERINGEN i remissvaret kan man dessutom tillägga följande;

 • Kontrollansvariga har en stödjande och informerande roll att fylla gällande mindre byggherrar. Inte minst till
 • Gällande kontrollen av PBL avlastar vi idag kommunens tillsynsplikt.

NÄMNAS KAN ATT även Boverket i sitt remissvar har avstyrkt förslaget att avskaffa kontrollansvariga ur PBL. Vi får hoppas att regeringen lyssnar och bifaller vår rekommendation om avstyrkande!

läs artikeln här som pdf

 

Mats Löfgren
Ordförande SBRs
expertgrupp för
Kontrollansvariga
enligt PBL