BRANSCHSTANDARD SAMLAR ALLA REGLER FÖR TAKSÄKERHET

September 7, 2017
I denna artikel skriver PeO Axelsson om branschstandard för taksäkerhet som är ett välkommet verktyg för att detta viktiga och nödvändiga arbete ska ske säkert. Läs hela artikeln här som pdf.

Text: PeO Axelsson   Illustrationer: Hans Sandqvist   Foto: Weland Stål

Sedan våren 2015 finns en Branschstandard – Taksäkerhet som tolkar alla de lagar, föreskrifter och standarder som styr vilka anordningar som ska finnas på byggnaders tak så att arbete på tak och vistelse nedanför tak ska kunna ske med acceptabel risknivå. De lagar och föreskrifter som berör taksäkerhet är: Boverkets byggregler, Arbetsmiljöverkets föreskrifter Byggnads­ och anläggningsarbete, Skydd mot skada genom fall, Användning av arbetsutrustning, Personlig skyddsutrustning, Lagen om skydd mot olyckor och Ordningslagen. Genom att följa Branschstandard – Taksäkerhet slipper man att själv utreda och tolka dessa lagar för att se vad som kan behövas. Med taksäkerhet menas tillträdesleder upp till taket, anordningar för säker förflyttning på taket, anordningar för att kunna stå säker vid vissa arbetsmoment, anordningar för att kunna förankra sig med personlig fallskyddsutrustning på tak för att komma till alla platser på taket, samt snörasskydd som minskar risken för att snö och is faller ner och skadar personer och egendom på marken. För att komma fram till vilka anordningar som ska finnas på tak har riskanalyser genomförts för ett stort antal aktiviteter och situationer. Taksäkerhetskommittén har utfört utredningsarbetet inför branschstandarden och håller den också aktuell. Taksäkerhetskommittén består av representanter från de organisationer vars medlemmar är verksamma på tak samt av företag som tillhandahåller produkter som används för att skapa säker vistelse på tak. Även Arbetsmiljöverket och Boverket sitter med i Taksäkerhetskommittén. Taksäkerhetskommittén genomför även utbildning av sakkunniga i taksäkerhet och informationsinsatser till andra grupper samt svarar på frågor i ämnet.

NU SAMLAS ALLA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER GENOM EN BRANSCHSTANDARD
Från att man tidigare enbart hänvisat till Boverkets byggregler, BBR, vid utförande av taksäkerhet så väljer man nu lämpligen att hänvisa till Branschstandard – Taksäkerhet så att fastighetsägarna inte överraskas av problem i samband med tillsyn, underhåll av och mindre åtgärder på tak och anordningar på tak. Avsaknad och brister på taksäkerhet innebär att dessa arbeten inte kan utföras på ett tillfredsställande säkert sätt. Utförare riskerar dryga sanktionsavgifter vid bristande fallskydd. Risken är också att tillsyn och underhåll blir eftersatt och fastighetsägarnas skyldighet att underhålla takets funktion och se till att snö och is inte faller ner på personer och egendom. Med hänvisning till Branschstandard – Taksäkerhet vid projektering och upphandling finns det möjlighet att få taket tillräckligt försett med lämplig utrustning för att fastighetsägaren ska kunna sköta sina åligganden.

ALLMÄNT
För att kunna ta sig till anordningar på taket som ska servas ska det finnas tillträdesleder i tillräcklig omfattning. Beroende på takets utformning krävs det takstegar, gångbryggor, tillträdesluckor eller säkra fasadstegar eller tillfälliga markstegar. För att kunna gå säkert på stegar och gångbryggor och för att säkert utföra arbeten på andra ställen på taket krävs att man antingen är skyddad mot fall genom skyddsräcken eller är ”löpande förankrad”, d.v.s. att man hela tiden, med sele och fallskyddsutrustning etc, är förhindrad att falla mer/längre än vad kroppen kan klara av.

STANDARDER
Europeiska och svenska standarder utgör spelregler för tillverkare av taksäkerhetsanordningar. Detta ska garantera att de produkter och system som monteras har tillräcklig hållfasthet, lämplig utformning och acceptabel beständighet för att ge betryggande vistelse på taken. Standarder ställer även krav på att tillverkare tillhandahåller tillräcklig information så att produkterna och systemen kan monteras och underhållas på rätt sätt. Det finns harmoniserade europeiska standarder för gångbryggor och takstegar. I Sverige ska endast gångbryggor och takstegar, med Klass 2, som är avsedda att förankra personlig fallskyddsutrustning i, användas. Det finns för närvarande ingen harmoniserad europastandard för permanenta förankringsanordningar men en sådan är under utarbetande och beräknas vara klar i slutet av 2018.

Läs hela artikeln här som pdf:

PeO Axelsson
Tekn dr

Utbildare i taksäkerhet för taksäkerhetskommittén
Ordföranden i SIS TK193
Takprodukter och taksäkerhet