LEDARE – Hur ska vi leva upp till Boverkets behovsprognos?

11 september, 2017  Boverkets byggbehovsprognos av nya bostäder fram till 2025, bedöms vara 600 000. En större del av dessa, 322 000 bostäder, bedöms behövas redan till år 2020 vilket innebär en genomsnittlig årsproduktionstakt om 88 500 nya bostäder. Hur säkerställer vi ett bra bostadsbyggande i ljuset av att produktionstakten historiskt varit ca 44 000 nya bostäder per år och att det sker stora pensionsavgångar bland yrkesgruppen med kompetens om hela byggprocessen? Vi saknar resurser inom vårt egna land för projektering och byggande varför vi måste leta nya vägar och lösningar. Läs hela artikeln här som pdf.

En lösning till att hitta rätt arbetskraft är att gå utanför landets gränser. Ett sådant exempel som jag själv medverkat i är ett provprojekt i samarbete med indiska projektörer där vi tog hjälp med att projektera prefabricerade väggar och bjälklag. Tillverkningskapacitet fanns i fabriken men möjlighet till projektering saknades. I Sverige stod företaget jag arbetar på för beräkningar medan ritarbetet utfördes i Indien. Provprojektet gav inte någon ekonomisk vinst för någon av de tre parterna men långsiktigt och genom att dra nytta av erfarenheterna ser jag detta som en möjlig lösning för framtiden.

Vidare är vårt företag involverat i ett pågående byggprojekt gällande bostäder där en utländsk entreprenör bygger. Förutom att språket kan ställa till det gäller det att förstå hur byggprocessen i deras hemland fungerar för att sedan få dem att förstå det svenska kontrollsystemet samt att projekteringen utförs enligt svenska byggregler. Här kan det bli skevt då de är vana från sitt hemland att vissa delar av projekteringen sker direkt på arbetsplatsen. Det är lätt att säga att ”så fungerar inte Sverige” eller ”så har inte Boverket tänkt” mitt i pågående bygge, men vart kommer vi med det? Lösningen i detta projekt är att byggherren beställt utökad granskning av framtagna handlingar samt att vi har i uppdrag av byggherren att kontinuerligt göra platsbesök under arbetets gång för att tillse att gällande byggregler följs.

Jag är övertygad om att långsiktigt samarbete med seriösa utländska aktörer är en väg att gå för att leva upp till Boverkets byggbehovsprognos om vi till en början satsar tid och energi på förståelse, tydlighet och transparens. Har vi dessutom en positiv inställning och ett glatt humör kommer vi långt. Vi behöver utöver detta ta tillvara alla tillgängliga resurser som redan finns i Sverige för att kunna uppnå Boverkets prognos. Att välkomna och uppmuntra alla kvinnor som söker sig till branschen är en självklarhet.

Jag har stora förhoppningar på kommande generationer där kvinnor tar plats och män accepterar det samt att vi alla hjälps åt att locka nyanlända kvinnor och män till branschen. Då kommer vi att lyckas uppfylla Boverkets byggbehovsprognos till 2025.

Läs hela artikeln här som pdf.

CAMILLA WERME
Ordförande lokalavdelningen Helsingborg
Vice ordförande i förbundsstyrelsen