Entreprenadbesiktningsgruppen har nu 500 medlemmar!

 

8 december 2020 Som ordförande i entreprenadbesiktningsgruppen gläder det mig att gruppen fortsätter att öka i antal och att vi nu nått upp till 500 medlemmar. För att tillhöra gruppen krävs att man antingen innehar personcertifiering för entreprenadbesiktning, eller uppfyller kravet för ”Av SBR godkänd besiktningsman”. Min uppfattning är att det är allmänt känt i byggbranschen att en besiktningsman som tillhör SBRs Entreprenadbesiktningsgruppen garanterar hög kompetens.

En bidragande orsak till behovet av fler besiktningsmän är att tidsvolymen för entreprenadbesiktning i varje projekt har en tendens att öka med åren. Det fanns en tid då vi trodde att entreprenörernas egenkontroller skulle ersätta besiktning, men utvecklingen har istället varit den motsatta. Antal besiktningar där besiktningsmannen behövs för kontroll i hela byggprocessen är ökande.

Förbesiktning är en besiktningsform som enligt regelverken AB 04 och ABT 06 i första hand ska användas när parterna i förväg vill veta om ett arbete är kontraktsenligt. Det kan vara när ett arbete ska mångfaldigas eller om arbetet inte är åtkomligt för en senare besiktning. Vid exempelvis nyproduktion av bostäder, borde det då vara tillräckligt att förbesiktiga en referenslägenhet i tidigt stadie. Entreprenören kan sedan under löpande produktion säkerställa med egenkontroll att arbetena färdigställs för en slutbesiktning. Det normala är dock att vi besiktningsmän ska vara behjälpliga med att hitta vad som återstår för att färdigställa entreprenaden. Förfarandet är oftast som beskrivs här:

  • Förbesiktning när entreprenören känner att de ”nästan” är färdiga.
  • Slutbesiktning när entreprenören tror att de har avhjälpt allt enligt förbesiktning.
  • Efterbesiktning för att konstatera att de fel som faktiskt kvarstod vid slutbesiktning är avhjälpta. Oftast lämnas så kallat ”nollade protokoll” som entreprenören tycker att vi ska ta som tillräckligt underlag istället för fysisk besiktning.

Det behövs således minst tre besiktningstillfällen på en färdigställd del för att säkerhetsställa att inga eller ett fåtal fel kvarstår. Inom småhusbranschen har man tagit fram ett motsvarande system enligt Besiktningsmannaboken där man infört en ny typ av besiktning som inte återfinns i ABS 18 nämligen Kontrollbesiktning. Vid denna besiktning kontrollerar man om entreprenaden är färdig för en slutbesiktning.

I framtida AB och ABT kommer förhoppningsvis högre krav ställas på entreprenörens kvalitetsstyrning. Även med dessa högre krav räknar jag med att vi besiktningsmän kommer ha fullt upp att göra också i framtiden.

Tomas Thulin

Ordförande SBRs expertgrupp för Entreprenadbesiktning