Kontroll- och byggledarhandboken VA

12 SEPTEMBER 2023   Ska de VA-ledningar som läggs idag hålla den livslängd på 100 -150 år som Svenskt Vatten sätter som mål är det viktigt att ledningsmaterialet är av hög kvalitet, att materialet är rätt för omgivningen, att ledningarna läggs på rätt sätt och att systemen utformas med tanke på framtida drift och underhåll. För att hjälpa till att uppnå ovanstående mål har beställare, teknikkonsulter, entreprenörer och leverantörer i VA-branschen i Sverige gått samman och skrivit Kontroll- och byggledarhandboken VA.

Enligt Svenskt Vattens investeringsrapport från 2020 står vi inför kraftiga investeringar i den allmänna VA-anläggningen för att kunna tillgodose framtidens behov av kommunalt vatten och avlopp. Prognosen är att investeringsbehovet kommer att öka med 40% jämfört med dagens nivå. VA-ledningsprojekt är samhällskritiska och ofta både ekonomiskt och genomförandemässigt omfattande och komplexa. Svensk Vatten har som mål för hållbar nyanläggning av VA-ledningar att de som läggs nu ska hålla i 100 – 150 år. Dagens beslut och genomförande ska således ta höjd för effektiv drift och underhåll av anläggningarna under mycket lång tid. Av dessa skäl är det viktigt att ledningsmaterialet är av rätt kvalitet, anpassat till omgivande miljö och att ledningarna läggs på rätt sätt.

För att klara av dessa stora investeringar med lång hållbarhet har branschen, här bestående av beställare, teknikkonsulter, entreprenörer och leverantörer gått samman och författat Kontroll- och byggledarhanboken VA. Arbetsgruppen som författat handboken arbetar bl. a. som projektledare, byggledare och platschefer på EnviDan, NSVA, VA Syd, Skurups kommun, Ncc, Peab, Skanska, GPA och Rise. Projektet har finansierats med stöd av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond och Svenskt Vatten Utveckling. Till projektet har också en referensgrupp bestående av projektchefer, arbetschefer, byggledare m. fl. från Svenskt Vatten Utveckling, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Kretslopp och Vatten, Stockholm vatten och avfall, Norrvatten, Marks kommun, JVAB, NCC, PEAB, Skanska, Mabycon och EnviDan.

Kontroll- och byggledarhandboken VA är en praktisk handbok som främst vänder sig till beställarens byggledare för att kvalitetssäkra VA-ledningsprojekt i den allmänna VA-anläggningen, främst avseende teknisk kvalitet, men även avseende tid, ekonomi, miljö och arbetsmiljö. Även entreprenörens platschefer och arbetsledare kan ha stor nytta av boken.

Målen med Kontroll- och byggledarhandboken VA handboken är att:

  • hitta en lagom nivå för entreprenörens kontroll av tekniska kvalitetskrav i VA-ledningsprojekt så att man kontrollerar rätt saker för att uppnå Svenskt Vattens mål om hållbar nyanläggning.
  • ta fram praktiska checklistor för olika typer av VA-ledningsprojekt som beställarens byggledare kan använda direkt.
  • öka samarbetet mellan beställare och entreprenör i utförandefasen genom aktiv byggledning från beställaren, oavsett entreprenadform.

Handboken finns tillgänglig för nedladdning i PDF-format i Svenskt Vattens vattenbokhandel (vattenbokhandeln.svensktvatten.se) och på SBUF:s hemsida (sbuf.se). Samtliga checklistor och mallar kommer finnas tillgängliga för nedladdning i originalformat genom Svenskt Vatten. Som tryckt bok säljs boken i Svensk Byggtjänst bokhandel (byggtjanst.se).

Källor: SBUF och Svenskt Vatten