MÅNGA GODA SKÄL att anlita certifierade besiktningsmän

I Sverige kan vem som helst skriva besiktningsman på sitt visitkort, utan vare sig utbildning eller kunskap. Skälet är att det inte finns yrkesbevis för besiktningsmän. Vi har heller inte kvar skråväsendet som tidigare garanterade en specifik yrkeskunskap, ett system som fortfarande lever kvar i exempelvis Tyskland. Läs hela artikeln här som pdf.

Ulf Petersson

Det finns ändå ett sätt att försäkra sig om att man får en kvalificerad och yrkeskunnig besiktningsman och det är genom att kräva certifiering. Sedan ett tiotal år så finns ett certifieringssystem för besiktningsmän, såväl inom entreprenad, överlåtelse som utemiljö.
– Det är vi på RISE Certifiering som ansvarar för utfärdande av certifikat, och certifieringen är framtagen i samarbete med SBR, förklarar Ulf Petersson, tekniskt ansvarig på RISE Certifiering.

INITIATIVET KOM FRÅN YRKESKÅREN
Att man började utarbeta en ett certifieringssystem i Sverige berodde på att besiktningsmännen själva började organisera sig och ville hitta sätt att kunna styrka sin kompetens. Till att börja med funderade de på att utarbeta en auktorisering i egen regi, men insåg snart att för att skapa en trovärdighet för certifikatet så krävdes att ett oberoende kontrollorgan ansvarade för certifieringarna.

När det byggs mycket är det mycket som ska bli rätt. Visionsbild över nya Västerås Resecentrum med omgivning. Detaljplanen för området beräknas gå ut för samråd under våren 2018.

När vi fick uppdraget började vi utveckla en kravspecifikation tillsammans med SBR för att fånga in alla de delar som är väsentliga för en besiktningsman. Certifikatet blir en officiell stämpel på besiktningsmannens kompetens, och då måste vi vara säkra på att certifieringen också ger all den kompetens som behövs.

Men samtidigt finns inget myndighetskrav på att en besiktningsman som anlitas för en entreprenad ska vara certifierad, inte heller om beställningen görs inom ramen för en offentlig upphandling. Det är helt upp till varje beställare att välja om man vill ställa krav på certifiering.

Erik Pavoson

VÄSTERÅS – EN KOMMUN SOM SER STORA FÖRDELAR MED CERTIFIERING
En kommun som valt att använda certifierade besiktningsmän där de anser att behov finns är Västerås. Erik Pavoson ansvarar för gata och parkmiljöer och sköter upphandlingarna inom de områdena. I hans områden ingår bland annat all utomhusbelysning på gator och i parker.

Det är miljöer dit allmänheten alltid har tillträde och därför är det av stor vikt att vi kan känna oss trygga med att det arbete som görs blir rätt utfört. Därför utformar jag upphandlingar så att en certifiering ger bonus vid bedömningen, förklarar han.

Bonusen innebär att den som lämnar in ett anbud i en offentlig upphandling får ett avdrag med 250 kronor på det offererade timpriset om man ligger på kompetensnivå 4, en nivå som kräver certifiering. På kompetensnivå 3 är avdraget 100 kronor på timpriset, och den nivån motsvarar civilingenjörsutbildning. Nivån därunder motsvarar högskoleingenjör och ger ett avdrag på 50 kronor på timpriset.

På det här viset ser vi till att vi alltid får en hög kompetensnivå i våra entreprenader. Ett normalt timpris ligger mellan 800 och 900 kronor, och ett avdrag på 250 kronor gör mycket i den jämförelse som görs vid urvalet. Läs hela artikeln här som pdf.

YLVA SJÖNELL
Frilansjournalist