Regler för vattendimma på gång

Juni 2019 VATTENDIMMA ÄR ETT SYSTEM som bekämpar och släcker bränder genom att sprida mycket små vattendroppar i det utrymme som ska skyddas. De små dropparna gör att släckeffektiviteten ökar vilket minskar behovet av vatten. Vattendimsystem började användas i större omfattning på den marina sidan i början på 1990-talet, men för de landbaserade systemen har utvecklingen gått långsammare.

ETT SKÄL TILL att marknaden inte har utvecklats lika snabbt som branschen har hoppats på har varit avsaknaden av en gemensam syn på hur dessa system ska dimensioneras och utföras. Efterhand har olika testlaboratorium utvecklat brandprovningsmetoder för olika risker och olika länder har tagit fram nationella krav. Arbetet med att ta fram en europeisk standard för vattendimma har pågått i 15 år – det går inte fort inom CEN – och fortfarande finns inget tydligt besked om hur många år det återstår innan det blir klart.

FÖR ATT FÖREGÅ det europeiska arbetet påbörjade Brandskyddsföreningen ett arbete i början på 2017 med att ta fram ett svenskt regelverk för vattendimsystem. Ett förslag var ute på remiss i slutet på 2018 och arbetet är nu i sin slutfas. Det nya regelverket kommer att publiceras under sommaren och gälla från och med hösten 2019.

REGLER FÖR VATTENDIMSYSTEM, SBF 503:1 inkluderar totalt 15 st olika brandprovningsmetoder från välrenommerade testlaboratorier som VdS i Tyskland, FM i USA och LPS/BRE i UK. Regelverket har strukturerats på samma sätt som arbetsförslagen till europeisk standard för att underlätta en framtida övergång till att använda standarden.

REGELVERKET ÄR INTE lika generellt som det regelverk som finns för vattensprinkler, utan är begränsat till de risker som inkluderas i de 15 brandprovningsmetoderna. För vattendimsystem är det väsentligt att man utgår från vilken risk det är som ska skyddas och om den risken omfattas av den brandprovningsmetod som vattendimsystemet uppfyller. Olika vattendimsystem är alltså ”godkända” för olika installationer.

FÖRUTOM REGELVERKET SBF 503:1 publiceras även normer med certifieringskrav på personer och företag, SBF 2019:1 Behörig ingenjör vattendimma högtryck respektive SBF 2020:1 Anläggarfirma vattendimma högtryck. Regelverket omfattar både lågoch högtrycksystem, men för lågtrycksystem är kompetenskraven de befintliga certifierade personerna och företagen för vattensprinkler. Läs hela artikeln här som pdf.


Jens Hjort
Expert Släcksystem på
Brandskydds föreningen