Stora fördelar med att digitalisera förvaltningsbrandskyddet

25 september 2023   Trots fördelarna med BIM-projektering och digitaliseringen inom byggbranschen, har efterfrågan av brandskydd i modellfiler inom förvaltningsskedet varit liten. Artikelförfattaren Arvid Berg vill öka intresset inom området och lyfter i denna artikel fram en rad fördelar för branschen när BIM används fullt ut vid brandskyddsprojektering.

Under flera år har Bengt Dahlgren Brand & Risk varit en drivande aktör inom projektering med BIM och företaget är just nu inblandad i ett flertal större projekt där brandskyddet presenteras på ett sätt som tydliggör BIMs möjligheter också i förvaltningsskedet. Fördelarna med att arbeta i BIM är många och underlättar arbetet exempelvis genom att:

  • all information samlas i en och samma fil
  • den brandskyddstekniska informationen länkas därigenom direkt in i arkitektens modell
  • informationen kopplas till en byggnadsdel.

Informationen från brandprojektören förs sålunda direkt in i modellen. Arkitekten slipper därmed tolka och lägga in brandcellsgränser m.m. i sina ritningsfiler utifrån en brandskiss i PDF-format som brandprojektören traditionellt sett har lämnat över.

Att använda BIM-formatet ger därutöver möjligheten att ange de krav som är aktuella för exempelvis en dörr gällande brandteknisk klass, beslagning, dörrstängare/-öppnare och presentera kraven visuellt i en 3D-miljö.

Figur 2. Brandmodell med bland annat dörrkrav.

När alla dörrar fått sina krav är det enkelt att summera dessa för att exempelvis se hur många dörrar med en viss klass som behövs i projektet. Dessa kan exporteras som underlag när det ska upprättas listor på dörrar och det blir således även mer lättöverskådligt och enklare att beställa rätt produkter. Informationen kan även bestå av att en vägg utgör en brandcellsgräns och vilka krav som gäller för håltagningar och genomföringar, detaljnivån av projekteringen anpassas efter behovet på ett helt annat sätt än vad som är möjligt i den klassiska PDF-lösningen. Att brandskyddskraven finns i modellen ger ett bra komplement till brandskyddsbeskrivningen och gör brandskyddet tydligare för övriga projektörer.

BIM underlättar
Erfarenheten är att BIM i väsentlig grad underlättar projekteringen eftersom brandskyddet beskrivs direkt i den 3D-modell som projektörerna arbetar med. Projektörerna slipper därmed att jämföra sina ritningar mot brandskyddsskisser i PDF eftersom brandmodellen syns direkt i ritningarna. Detta gör att krockar mellan olika discipliner och andra missar kan upptäckas och undvikas under projekteringen istället för att i värsta fall behöva lösas på bygget.

BIM inom förvaltningen
Fördelarna att använda BIM i förvaltningsskedet är minst lika stora som inom projekteringsskedet, detta genom att:
• Information kan sparas i samma modell
• Ändringar av planlösningen jämfört med brandcellsindelningen är lätt att se
• Enklare att alltid hålla modellen aktuell
• Ingen risk för dubbletter och oklar versionshistorik.

Fördelarna med det digitala formatet är många och för den som vill är det fortfarande möjligt att skriva ut modellfilen som ”vanliga” brandritningar i DWG- eller PDF-format för att på så sätt behålla det lite mer nerskalade formatet.
   Ytterligare fördelar för drift och underhåll är att formatet på modellfilerna är väldigt lättillgängligt och enkelt att använda. Exempelvis kan mjukvaran nås via mobiltelfonen och användas i driften på samma sätt som den nu används för att kontrollera att byggnaden är utförd enligt de modeller och ritningar som upprättats under projekteringen.  Genom att använda mobiltelefonen kan checklistor för underhåll, arbetsordrar och manualer som sparats direkt i modellen enkelt öppnas på plats i verksamheten.
   Mobilen skulle även kunna användas med AR-teknik för att snabbt lokalisera brandtekniska installationer. Genom att använda telefonens kamera kan ritningarna visas på de verkliga väggarna där exempelvis brandcellsgränser markeras.
   För befintliga byggnader kan 3D laserscanning användas för att mäta in byggnaden och skapa en exakt modellfil där informationen om byggnaden sparas. Detta innebär att det är möjligt att skapa ett bra digitalt underlag även där det bara finns ritningsunderlag i pappersformat.

Jag är övertygad om att när fler byggnader projekteras med hjälp av BIM kommer det också att bli vanligare bland fastighetsägare och förvaltare att använda modellfiler i byggnadens driftskede. Detta kommer att underlätta vid framtida förändringar och anpassningar, men framför allt ge kraftfulla verktyg för den regelbundna uppföljningen av byggnadernas brandskydd – systematiska brandskyddsarbetet (SBA).
Läs artikeln som pdf:

Arvid Berg
Bengt Dahlgren Brand & Risk