SÅ KAN SYFTESHANDBOKEN HJÄLPA BYGGBRANSCHEN

April 2018 Funktionsbaserade byggregler har många fördelar. Föreskrifter kan uppfyllas på andra sätt än genom de allmänna råden så länge det kan visas (verifieras) att säkerhetsnivån är likvärdig eller högre´jämfört med om det allmänna rådet följs. Detta öppnar upp för smartare och mer kostnadseffektiva utformningar. En utmaning är dock att veta vilka funktioner som är relevanta att beakta när den önskade utformningen jämförs med en utformning som följer det allmänna rådet. För detta behöver man veta vad föreskriften och det allmänna rådet egentligen syftar till att uppfylla, något som inte alltid är tydligt i BBR. Bristen på tydlighet har påtalats för Boverket under lång period, dock utan att detta har hanterats. För att råda bot på otydligheten har Sveriges Brandkonsultförening valt att utarbeta Syfteshandboken som beskriver bakomvarande syften för ca 70 olika brandskyddskrav i BBR. Läs hela artikeln här som pdf.

VARFÖR EN SYFTESHANDBOK?
Det svenska regelsystemet för brandskydd i byggnader är i grunden enkelt. Reglerna är funktionsbaserade och funktionen som ska uppfyllas anges i föreskriftstext, vilken generellt inte får avvikas från. I det allmänna rådet anges sedan en acceptabel nivå till funktionen, där alternativa utformningar också är tillåtet genom analytisk dimensionering. Poängen med ett sådant system är att möjliggöra flexibla lösningar i byggnader, samtidigt som funktionerna alltid upprätthålls.

För att kunna uppfylla kraven som anges i föreskriften när man avviker från det allmänna rådet krävs i normalfallet att syftet med både föreskrift och det allmänt råd är känt. Om syftet är okänt är det inte säkert att en analytisk dimensionering ges rätt inriktning och det är därmed inte säkert att den grundläggande tanken med funktionskravet uppfylls. Är syftet osäkert kan det dessutom förekomma tolkningsskillnader inom branschen. Tolkningsskillnader kan i sin tur leda till osäkerheter för andra teknikområden och i förlängningen även underminera branschens trovärdighet.

Sveriges Brandkonsultförening, BRA, har länge lobbat för att Boverket ska förtydliga syften till föreskrift och allmänna råd, något som inte har skett. Därför har BRA valt att finansiera ett projekt att ta fram en handbok, Syfteshandboken, som beskriver syften för de föreskrifter och allmänna råd i BBR som bedömts vara i störst behov av ett tydligt syfte.

VAR HITTAR JAG SYFTESHANDBOKEN?
Syfteshandboken finns på Sveriges Brandkonsultförenings hemsida: https://www.brandkonsultforeningen.se/ syftes handboken/ Syfteshandboken är tillgänglig kostnadsfritt för alla.

VAD INNEHÅLLER SYFTESHANDBOKEN?
I Syfteshandboken beskrivs när kravet först tillkom i byggreglerna, hur det har förändrats över tid, förtydliganden från Boverkets konsekvensutredningar vid ändring av byggreglerna och svar som Boverket har lämnat på frågor i olika tolkningsärenden. Vidare har personer med djupa kunskaper om byggregler och dess historik intervjuats och deras svar finns dokumenterade. En genomgång har även skett av ett flertal utländska regelverk med funktionsbaserade brandskyddskrav för att om möjligt utläsa syften i dessa.

För varje behandlad föreskrift och allmänt råd redovisas arbetsgruppens samlade bedömning av bakgrundsinformationen samt ett troligt syfte. För vissa föreskrifter och allmänna råd finns mycket information att finna medan för andra är informationen mindre omfattande alternativt spretig. Därför anges också en gradering hur säkra arbetsgruppen bedöms vara på syftet.

VILKEN NYTTA HAR BRANSCHEN AV SYFTESHANDBOKEN?
Syfteshandboken kan användas både vid projektering och i samband med kontroll att myndighetskrav har uppfyllts, t.ex. av kontrollansvariga, byggnadsnämnder och räddningstjänst.

Projektörer har ett ansvar att följa bygglagstiftningen. När lagstiftningen är otydligt blir den svår att följa. Syfteshandboken ger projektörer en tydlig vägledning så att osäkerheterna minskar.

Vid projektering och kontroll för nybyggnad vägleder Syfteshandboken till den nivå på säkerhetsfunktioner som måste vara uppfyllda, så att det blir lättare att välja andra alternativ som är lika säkra eller bättre.

Vid projektering och kontroll för ombyggnad ger Syfteshandboken vägledning om tidigare lagstiftningskrav vilket gör att det blir lättare att förstå vad som ska uppfyllas efter ändring.

Som fastighetsägare och beställare av brandkonsulttjänster bidrar Syfteshandboken till att man kan förvänta sig samma brandsäkerhetsnivå oavsett projektör (eftersom Syfteshandboken gör det lättare för projektören att förstå den avsedda säkerhetsnivån). Utformningarna för att uppfylla säkerhetsnivån kan dock givetvis variera med projektörens kompetens att tillgodose beställarens önskemål. Läs hela artikeln här som pdf.

NILS OLSSON
Teknik- och utvecklingsansvarig
för brandskyddsverksamheten på
Bengt Dahlgren AB, projektledare
för Syfteshandboken