Provning av automatiska släcksystem för fasadbränder

20 mars 2020   De senaste årens många katastrofala bränder i höga byggnader har visat på riskerna när fasadelement och ofta även termiska isolering är brännbar. Byggnadernas höjd medför också att brandsläckning från marknivå är närmast omöjlig. Ett sätt att förbättra brandskyddet är installera ett utvändigt, släcksystem som aktiverar i ett tidigt skede av brandförloppet och förhindrar eller begränsar den utvändiga brandspridningen. En ny provningsmetod har utvecklats för att prova automatiska släcksystem för utvändigt skydd. Metoden har redan använts för att prova ett kommersiellt släcksystem. läs hela artikeln här som pdf.

Under senare år har ett stort antal omfattande bränder i höga byggnader inträffat där en rumsbrand eller brand på en balkong spridit sig till det utvändiga fasadmaterialet. Omtalade exempel är bränderna i Al Tayer Tower (Dubai 2012), Polat Tower (Istanbul 2012), Tamweel Tower (Dubai 2015), Marina Torch (Dubai 2015), Torch Tower (Dubai 2017) och Grenfell Tower (London 2017), men det finns många fler fall. Problematiken är kopplad till fasadelement av aluminium med en brännbar kärna av expanderad plast, ofta i kombination med termisk isolering av brännbart material. Detta kan bidra till en mycket snabb utvändig brandspridning och även brandspridning i luftspalten mellan fasadelementen och byggnadens bärande konstruktion.

AUTOMATISKA SLÄCKSYSTEM FÖR FASADER

Det svenska företaget Unifire AB har tillsammans med amerikanska Johnson Controls utvecklat ett släcksystem för utvändigt brandskydd av höga byggnader. Systemet kallas Spraysafe AFSTM och består av vattenkanoner, flamdetektorer och programvara. Varje vattenkanon är installerad på en rörlig bom som skjuts ut från fasaden vid detektion av en brand. Vattenpumpar startar, rörsystemet trycksätts och med informationen från detektorerna riktar programvaran in en vattenstråle mot branden. Brandens position beräknas kontinuerligt och systemet anpassar riktning och spridningsbild därefter. Med ett antal strategiskt placerade vattenkanoner kan flera hundra meter höga byggnader skyddas. Vattenkanonerna klarar att samverka så att vatten mot en eventuell brand distribueras från flera kanoner, placerade på nivåer både över och under branden.

NY METOD FÖR BRANDPROVNING AV SLÄCKSYSTEM SP

Metod 5483 utvecklades specifikt för den här typen av automatiska släcksystem och innehåller flera moment. Dels en provning där detektionsförmågan samt vattenkanonernas räckvidd och precision provas. En mindre utvändig brand anläggs och systemet ska klara av att distribuera vatten mot branden inom 30 sekunder efter att den detekterats. Provningsmomentets krav ska uppfyllas både med en placering av vattenkanonen ovanför och nedanför brandkällan och brandkällan placeras i fem alternativa positioner över hela vattenkanonens täckningsyta.

I det andra provningsmomentet simuleras en fullt utvecklad rumsbrand. Här används den försöksrigg som beskrivs i metoden ”SP Fire 105”, för brandprovning av fasader. Försöksriggen har en brandkammare med baljor som fylls med heptan, vilket ger en brand med representativ intensitet och varaktighet. Runt och över brandkammarens öppning installeras fasadelement över en total yta om 4,0 meter (bredd) och 6,0 meter (höjd). Provnings metoden preciserar inte vilken typ av fasadelement som ska användas. Valet av fasadelement ska vara representativt för det som används i praktiken och elementen ska installeras på ett representativt sätt. Provningsmomentets krav ska uppfyllas både med en placering av vattenkanonen vertikalt ovanför, diagonalt nedanför och horisontellt vid sidan av branden. Kravet är att brandspridning ska förhindras i och på utsidan av fasadelementen, vilket verifieras både med mätning av gastemperaturer och en efterföljande bedömning av brandskadornas omfattning. läs hela artikeln här som pdf.

Magnus Arvidson
Brandingenjör och projektledare
RISE
Joel Blom
Projektledare RISE