Trycksatta stigarledningar Behov av ett landsgemensamt och uppdaterat regelverk

Krav- och kunskapsnivån avseende stigarledningar har under många år varit bristfällig. Beroende på vem som har projekterat och installerat ser anläggningarna olika ut. I föreliggande artikel beskriver Hanna Nauckhoff och Kristian Holmberg, båda vid Bengt Dahlgren Brand & Risk, de idag olika tillämpade regelverken och pekar på behovet av ett harmoniserat regelverk eller en standard som ställer likvärdiga krav i hela landet. läs hela artikeln här som pdf.

Stigarledningar för räddningstjänstens insats är en fast installation för höga byggnader. Systemet har till uppgift att leverera vatten till rökdykare utan att behöva arbeta med vertikal slangdragning i trapphusen, den senare lösningen ger ofta stora tryckförluster och tar mycket tid i anspråk vid en insats.

Svensk standard SS 3112 från 1979 behandlar enbart torra stigarledningar, vilket innebär att rören trycksätts och vattenfylls av räddningstjänstens brandpumpar försörjda från tankbilar. Standarden beskriver tydligt med bilder hur installationen ska se ut oavsett förutsättningarna i byggnaden. Enligt SS 3112 är det tillåtet att installera torra stigarledningar i byggnader upp till 70 meter. Utformningen av systemet är densamma för lägre byggnader. Standarden anger kravet att uttag och intag för stigarledningar ska finnas bakom låst lucka.

Räddningstjänster har konsekvent haft problem med att torra stigarledningar i gamla hus inte går att nyttja. Locken för uttagen är borta, olika föremål som t.ex. snusdosor är nerstoppade. Vid insatser har därför räddningstjänsten tvingats dra slang i trapphus istället. Detta påvisar vikten av att följa standardens krav redan vid ny installation. Standarden saknar krav på underhåll och eftersom kunskapen är låg upptäcks oftast inte dessa brister i fastighetens systematiska brandskyddsarbete. Idag finns det torra stigarledningar i flera höga hus där räddningstjänsten inte kommer att få tillräckligt med vatten i uttagen på de högre våningsplanen och de kan därmed inte alltid hantera en eventuell brand. Brandpumparna i alla kommuner klarar inte att trycka upp vatten 70 meter. Det har visat sig att pumparnas kapacitet skiljer sig runt om i landet. Vid tester har till exempel räddningstjänstens utrustning i syd enbart kapacitet för byggnader upp till ca 40 m.

Krav enligt SS 3112 från 1979:

  • Tillämpbar upp till 70 meters byggnadshöjd. (Från och med vilken byggnadshöjd som stigarledningar krävs framgår ej)
  • 1000 l/minŠ Minimitryck 5 bar (5 meter) vid strålrör
  • In- och uttagsarmatur bakom låsbar lucka
  • Stigarrör minst DN80, obehandlat eller förzinkat. Tryckklass PN16
  • Intag inom intervallet 200 till 500 mm över entréplan och samtidigt inom intervallet 900 till 1500 mm över marknivå

Krav enligt Nybyggnadsregler från 1988:

  • Vid fler än 8 våningsplan krävs (torra) stigarledningar i varje trapphus
  •  Stigarledning minst DN50
  • Uttag på minst vartannat våningsplan, 2 st 32-kopplingar
  • Intag på en lätt tillgänglig plats, 1 st 63-koppling

BOVERKETS KRAV
Enligt allmänt råd i nu aktuell utgåva av byggregler (BBR 28 utgiven 2019) ska stigarledningar installeras i byggnader över 24 meter med hänvisning till svensk standard 3112.

Från och med (BBR 19 utgiven 2011) tillkom ett nytt krav i allmänna råd; byggnader som överstiger 40 meter ska förses med trycksatta stigarledningar. Två uttag ska finnas från och med våningsplan tre och därefter minst på vartannat våningsplan. Från uttaget i trapphuset räcker slangen 50 meter vilket innebär att stigarledningar kan behöva installeras i flera eller alla trapphus. Tryck och flöde i uttagen enligt allmänna råd, 8–12 Bar, 2×300=600 l/min.

Det saknas en gemensam kravställning på utformning av trycksatta stigarledningar t.ex. avseende krav på dess vattenförsörjning, tryckhöjningspumpar m.m.

För att råda bot på oklarheterna när det gäller trycksatta stigarledningar så tog olika räddningstjänster runtom i landet fram egna anvisningar, t.ex utkom Stockholms och Göteborgs räddningstjänster under 2014 med anvisningar avseende höga hus. Vägledning vid utformning av installationer
för räddningsinsatser i höga byggnader, utgiven av Stockholms brandförsvar ställer krav på redundanta pumpar och förbättrat vattentillopp. Vid varje uttag ska tryckgivare installeras. Systemet ska besiktigas och underhållas likt ett sprinklersystem. Liknande rekommendationer återkommer från andra räddningstjänster såsom Storgöteborg och Räddningstjänsten i Syd.

SBF 504 – REGLER FÖR TRYCKSATT STIGARLEDNING
Istället för enskilda anvisningar från resp. Räddningstjänst uppkom ett behov likställa kravbilden runtom om i landet och därför initierades framtagandet av SBF 504. Regelverket är i dagsläget frivilligt att tillämpa eftersom det är BBR som anger de lagstadgade kraven utan att hänvisa till SBF 504.

SBF 504 är framtaget av Brandskyddsföreningen tillsammans med representanter från flera räddningstjänster i landet, leverantörer, besiktningsföretag och konsulter. Regelverket gäller från och med mars 2019 och omfattar krav på installation, inspektion samt underhåll av systemet. Regelverket liknar på många vis de krav som finns för ett sprinklersystem i SBF 120:8. läs hela artikeln här som pdf.

Hanna Nauckhoff
Bengt Dahlgren Brand & Risk
Teknik- och utvecklingschef,
sprinkler
Kristian Holmberg
Bengt Dahlgren Brand & Risk
Sprinklerprojektör