BRANDSKYDD i BIM – Dags för nästa steg

Den svenska byggsektorn brottas sedan länge med till synes oöverstigliga problem. Vi bygger för dyrt, håller inte tidplaner och kvaliteten blir inte som förväntad. För brandskydd utgör detta en särskilt svår utmaning då ofta brandskyddsfrågor upplevs som fördyrande och försvårarande för produktionen samt de krav och förväntningar som ställs är otydliga och svåra att förstå. Vi menar att det idag, efter 60 år av stagnerad produktivitetsutveckling inom byggsektorn, finns goda tekniska förutsättningar för att vända trenden och verkligen ta ett språng mot framtiden. Det är dags att ta digitaliseringens möjligheter på allvar. Ingen annanstans än inom byggsektorn är detta tydligare där trycket från både industri och myndigheter särskilt pekar ut digitaliserat brandskydd som en förutsättning för säkra byggnader. Läs hela artikeln här som pdf.

England på väg att kravställa digitaliserat brandskydd
Efter branden i Grenfell Tower har en omfattande genomlysning av det engelska regel- och kontrollsystemet genomförts. De första åtgärderna har redan införts och det är få delar i regelsystemet som lämnas orörda. England är nu på väg att ta ett stort steg mot att kravställa själva informations­kedjan för brandskydd. Förslag har varit ute på remiss under 2019 och under nästa år väntas nya regler läggas fram. Genom krav på modellbaserade leveranser med Building Information Modelling (BIM) vill man öka transparens, spårbarhet och kvalitetssäkring i processen till ett bra brandskydd. För att säkerställa att brandskyddet håller nivån över tid vill man också ställa krav på nyckeldata som ska följa byggnaden under dess hela livscykel i det man beskriver som the golden thread of information.

Brandskydd är ofta en bortglömd fråga och det är vid stora olyckor som vi tenderar att göra förändringar. Vi vaggas lätt in i en trygghet mellan de stora händelserna. En enskild olycka kan ställa detta på ända, och få samhället att ifrågasätta hela systemet. Det är radikala, och i många sätt goda förslag som nu föreslås av den brittiska regeringen. Förslagen gäller bostadsbyggnader över 18 meter. För projektering och byggfasen fastställs gateway points för att säkerställa att säkerhetskraven efterlevs. In i förvaltningen tar ett safety case vid för att trygga brandsäkerheten under byggnadens hela livscykel. Brandskydd ska inte kunna lämnas åt slumpen. Genom kravställning på information ska vi kunna följa beslutsgång, systemval och avsteg. Detta bäddar för bättre kvalitetssäkring, och möjlighet att utkräva ansvar.

För att möjliggöra en obruten informationskedja, the golden thread of information, för brandskydd föreslår den brittiska regeringen att information och data om brandskydd ska lagras digitalt. Informationskedjan ska ha stöd för BIM i ett öppet format för att säkerställa spårbarhet av att det som planeras verkligen byggs rätt i praktiken. Genom detta kan man säkerställa brandskyddet för material och produkter, och direkt fånga förändringar över tid.

Som en del av de brittiska kraven på the golden thread of information föreslås bland annat krav på följande nyckeldata som följer med byggnaden över tid:

  • Byggnadens id och plats
  • Storlek och geometriska data om byggnaden
  • Byggnadsklass och verksamhet
  • Byggnadsår, och tidpunkter för ev. renoveringar och ombyggnader
  • Brandskyddsdata för byggnadens kritiska skyddssystem, t.ex. branddörrar och sprinklersystem.
  • Fasad- och konstruktionsdata
  • Rapporter från gateway points från projektering och utförande, och safety case reviews från förvaltningsfasen.
  • Nuvarande och tidigare ansvariga personer för brandskyddet

Brandskydd in i BIM-miljö på allvar i Sverige
I en nyligen publicerad forskningsrapport[1] av Brian Meacham och Michael Strömgren konstateras att det finns brister i det svenska systemet som liknar problemen som har identifierats i det engelska systemet. Det är förstås oroande att det svenska systemet visar så stora likheter med det engelska. Hur säkerställer vi ett sunt brandskydd i den svenska byggsektorn, och hur anammar vi den nya tekniken? Krafttag behövs mot kvalitetsbrister och byggfel, fel och brister som beräknas kosta över 100 miljarder per år, och för det behövs en kulturförändring. För att möjliggöra en omställning behövs effektiva verktyg som kan ge tryggheten som samhället kravställer utan att lägga på en administrativ börda. I England kommer kraven från myndigheter, i Sverige har byggsektorn ett gyllene tillfälle att själv hitta en väg framåt.

Briab har sedan forskningsprojektet om BIM och brandskydd[2] 2017 arbetat intensivt med att utveckla de digitala verktyg som behövs För att digitalisera, effektivisera och kommunicera brandskydd på nya och bättre sätt. För att utveckla ett effektivt verktyg och en plattform för brandskydd har vi tagit utgångspunkt i dagens arbetsprocesser, identifierat svagheter och utmaningarna i processen för att där skapa möjligheterna för ett bättre, robust brandskydd för en byggnads hela livscykel. Mycket tid och kraft förloras i ineffektiv kommunikation och långsamma informationsutbyten. Projektändringar och revideringar innebär att vi gång på gång gör om närmast identiska arbeten. Vi känner dessa repetitiva arbetsuppgifter och rådande utmaningar allt för väl – det har varit vår vardag i nästan 20 år.

Verktyg för digitaliserat brandskydd
Det har varit ett stort steg att börja satsa på att få in brandskydd i BIM-miljö där vi idag leder utvecklingen och kommit långt fram med att projektera med BIM. Vi har av detta lärt oss och utvecklat nya arbetssätt för ett bättre och smartare brandskydd. Ett arbetssätt som inte enbart handlar om projektering med BIM, utan som kommer förändra hur vi traditionellt har jobbat med brandskydd. Från projektering till förvaltning och underhåll. Vår första förädling av rådande arbetssätt är att vi skapar processer och nya verktyg för ett förbättrat arbetsflöde genom Briab Bimfire Suite. Utgångspunkten är att arbeta strukturerat med brandinformation oberoende av nivå på BIM och digital mognadsgrad. Samt att skapa förutsättningar för att bli en bättre aktör i projekteringsprocessen. Med våra nya digitala produkter får vi rätt information direkt i en brandmodell och kan hålla all brandskyddsteknisk information för en byggnad synkroniserad. Vi kan hantera informationen i digitala plattformar utan att arkitekten eller andra projektörer behöver ”översätta” våra rapporter, tekniska beskrivningar och brandskyddskisser. Resultatet blir ett snabbare, säkrare och effektivare arbetsflöde.

Forskning i framkant: Den obrutna informationskedjan
Briab och Peab startade i september projektet ”Den obrutna informationskedjan för brandskydd”. Projektet löper över 20 månader och kommer att visa på hur vi utvecklar smart brandskydd till nästa nivå genom att pröva vårt arbetssätt och framtidens digitala plattform för brandskydd i pågående byggprojekt. Möjligheterna är stora och kommer att underlätta samordningen med andra discipliner och höja kvaliteten i byggprocessen. Brandskydd kan då enklare kommuniceras till respektive part, och med anpassad information för mottagaren.

I de modeller vi använder idag för BIM och brandskydd saknar vi en del pusselbitar. Idag arbetar vi med digital kravställning i arbetsflöden som delvis är automatiserade. I projektet kommer vi att ta detta ett steg längre och även inkludera utveckling och test av en ”compliance modell”. Modellen innebär att vi kan knyta ihop och verifiera att kraven faktiskt uppfylls. Detta innebär att vi kan arbeta i ett obrutet informationsflöde och säkerställa att inledande projektkrav faktiskt följer med hela vägen in i förvaltning och även att förvaltningstekniska krav inkluderas redan tidigt i projektet. Till exempel innebär tydligare kravställning att det är lättare att matcha kraven mot produkter, system och lösningar.

I projektet kommer vi att arbeta med våra digitala verktyg för brandskydd och visa att det fungerar att hålla ett obrutet informationsflöde. Vi kommer att arbeta i pågående byggprojekt och pröva nya lösningar för att hantera brandskyddsinformation. I utvärderingarna kommer vi att dra erfarenheter för att ge förslag på hur dessa digitala verktyg kan vidareutvecklas. Vi kommer också titta på hur byggbranschen bättre kan arbeta tillsammans. Digitaliseringen innebär också ett ökat globalt utbyte och därför ska projektet blicka ut mot internationella standarder såsom europeiska standardisering (CEN) och internationell BIM-standardisering (buildingSMART). 

Projektet pågår från september 2019 till våren 2021 och är en del i det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Hälften av projektbudgeten bygger på egna insatser av deltagarna. Projektdeltagarna är Briab och Peab där experter inom byggande, brandskydd och digitalisering ingår i arbetsgruppen.

Effektivare kommunikation är vägen framåt
Med Briabs digitala verktyg kan vi sätta kravställningen i ett digitalt format i linje med rådande BIM-processer. Vi kan utbyta informationen med andra discipliners modeller och tidigt identifiera de problem som vi tillsammans måste lösa. Just samverkan är själva kärnan. Pågående forskning ger möjlighet att testa och involvera fler aktörer som alla berörs av brandskyddet och ta brandskyddet till den nivå där det bör vara. Med rätt och relevant brandskyddsinformation i ett digitalt format kan vi kommunicera på nya och effektivare sätt. Som horisontell disciplin kan vi inte fortsätta isolera oss själva från projektens informationsflöden.  Läs hela artikeln här som pdf.

Michael Strömgren,
Research Specialist, Briab
Johan Norén
FoU-chef Briab

  [1] Meacham, B. J., & Strömgren, M. (2019). A Review of the English and Swedish Building Regulatory Systems for Fire Safety using Socio-Technical System (STS) Methodology – HOLIFAS Project WP3. Briab & Meacham Associates R&D Report – 2019:01. Malmö. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34702.72001 [2] Norén, J., Nystedt, F., Strömgren, M., Möllard, R., & Delin, M. (2018). Brandskyddsprojektering i en BIM-miljö. SBUF Report 13316. Briab FoU Report – 2018:01. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15776.07689