Akustik i höga träbyggnader – en utmaning men stora möjligheter

Användningen trä i byggandet ökar markant och förväntas öka än mer de närmaste åren. Flera nya produktionsanläggningar byggs och planeras just nu. Massivträelement som stomme i höga hus är det segment som visar en särskilt stark tillväxt men även andra byggsystem utvecklas för allt högre byggnader. Läs hela artikeln här som pdf.

Med trä i stommen krävs nytänkande vad gäller akustik. Gamla ”beprövade sanningar” måste ifrågasättas och det krävs nya värderingar för att möta den stora variation i konstruktionslösningar som dyker upp på marknaden. För mig som ägnat mer än 25 år åt lättbyggnadsteknik är det en utveckling som engagerar och stimulerar.

Figur 1. Ett utmärkt exempel på en mycket väl utformad och fungerande byggnad i ljudklass B. Lätt system i stommen (här Masonite Beams) möjliggör påbyggnader av flera våningar på befintliga fundament.

Det finns många skäl till att se positivt på ökad träanvändning inom husbyggnad och kanske är det viktigaste skälet ändå miljöskälet. Trä lagrar koldioxid, det är förnybart och det är bokstavligen en växande källa av naturligt byggmaterial. Träindustrin har utvecklat effektiva metoder för prefabricering i fabriker som innebär nya möjligheter. Metoder som bland annat innebär snabbt montage och möjliggör installation av hela byggnader på plats. Prefabricerade moduler av trä kan skapa bättre arbetsmiljö och minskar slöseri med byggmaterial under byggprocessen. Och det går att bygga med hög ljudklass!

En annan fördel är den låga vikten som öppnar för nya möjligheter såsom att återanvända befintliga fundament eller befintliga byggnader genom att man kan addera flera nya våningar utan förstärkning av fundamentet. Tack vare den låga vikten kan antalet transporter från fabrik till byggarbetsplatser minskas dramatiskt vilket är en påtaglig miljöfördel. Det går till och med att använda fundamentet som fältfabrik, som i projektet Kaverösporten i Göteborg (fundamentet var ett gammalt P-hus) som färdigställdes för drygt 10 år sedan.

Oavsett byggsystem och byggmetod, är att det generellt viktigt att samordna akustik/vibrationer, brand och konstruktion/ statik men även att beakta arkitektur och byggmetoder för effektivt och säkert montage. Akustik och brand dimensionerar i flera fall byggdelarna och detta måste med tidigt i processen för att säkerställa en bra byggnad. Detta blir viktigare ju högre byggnader som byggs. Gör man detta genomtänkt så blir det ofta väldigt lyckosamt.

SNABB UTVECKLING
I Skandinavien är vi inne i en snabb och intressant utveckling av byggnader med såväl massivträstommar som regelstommar. Och byggnaderna tenderar att bli högre och högre. Det finns anledning att tro att utvecklingen fortsätter under många år då investeringar i nya produktionsanläggningar för närvarande är omfattande. Den snabba utvecklingen innebär emellertid att det omgående kommer att krävas en ökad samverkan och ömsesidig förståelse för de behov som olika teknikområden har i dessa speciella byggnader. Det gäller inte minst byggnadsakustik (ljudisolering) och hur detta skall kombineras med andra aspekter såsom exempelvis statik, brand och arkitektur (till exempel synligt trä). Det blir ett nytt sätt att projektera, nya lösningar måste fram som fungerar i alla dessa avseenden. Särskilt viktigt är det att förstå hur knutpunkterna i olika byggsystem skall utformas och hur de ingående byggdelarnas uppbyggnad (bjälklag och väggar) påverkar funktionen hos knutpunkterna, och slutligen, hur de blir byggda och sammanfogade i verkligheten. Det är en viktig balansgång för att byggnadernas egenskaper skall fungera som planerat/projekterat.

Figur 2. Schematisk beskrivning av ”flanktransmission”. Detta måste beaktas för att klara ljudisolering i byggnader med höga ljudkrav. Flanktransmission kan även ske horisontellt.

Inom byggnadsakustiken har vi under många år fokuserat på att utveckla olika bjälklag som klarar höga krav avseende stegljudsisolering och där är vi idag riktigt duktiga i Sverige. Med högre byggnader ökar dock lasterna och väggar måste sammanfogas på olika sätt för att föra ner lasten i grunden. Detta gör att även luftljudsisoleringen många gånger blir en knäckfråga, på grund av att genomgående bärande väggar ger så kallat flankerande ljud mellan lägenheter (ljud träffar väggar som skapar vibrationer och dessa transporteras till angränsande våning och strålar ut som ljud). I figur 2 visas en schematisk bild vad som menas med flanktransmission. När lätta väggar sitter sammanfogade skapas per automatik flanktransmission inom det hörbara frekvensområdet. Därmed är utformning av knutpunkterna viktig för att minimera risken för alltför mycket flankerande ljud. Med höga ljudkrav som i bostäder så är detta extra viktigt.

Just ny byggs grunden till ett av världens största nu pågående trähusprojekt, i Stockholm. Det är ett projekt i Hagastaden och är upp till 13 våningar högt. Det är projekterat för att klara höga ljudkrav och det är verkligen inspirerande att Sverige är med och spänner bågen för utveckling av riktigt stora trähusprojekt. Läs hela artikeln här som pdf.

Klas Hagberg
PhD, Acouwood AB