DEBATT Stål & plåt – det mest hållbara byggnadsmaterialet

13 september 2017   På många sätt har debatten om materialval kretsat kring ”antingen eller”. Branschorganisationerna som företräder trä- respektive betongbyggnad har varit tongivande i debatten. I Husbyggaren har det varit sparsmakat med att lyfta fram stål och plåt och dess roll i hållbart byggande. Rätt materialval vid rätt tillfälle synes vara det enkla svaret. Vad som är rätt tarvar både mer forskning och diskussion. Att stål och plåt är de mest hållbara byggnadsmaterialen skriver Johan Lindström, vd och förbundsdirektör för  Plåt & Ventföretagen, om i denna debattartikel.

Färska siffror från Boverket visar att fram till 2025 behöver det byggas omkring 600 000 bostäder i Sverige för att råda bot på bostadsbristen. I debatten om vilket byggnadsmaterial som bör användas till de nya flerfamiljshusen har träindustrin varit flitig med att påpeka träets fördelar men faktum är att det finns inget byggnadsmaterial som är lika användbart, lågemitterande, materialeffektivt och miljövänligt som stål. Runt om i Sverige pågår just nu projekt där flerfamiljshus byggs i trä. Det är projekt som applåderas av både politiker och träindustrin. Vi på Plåt & Ventföretagen och våra medlemmar upplever att många lever i villfarelsen att trä är det mest miljövänliga byggmaterialet. En av de största fördelarna med stål och plåt är att materialen är återvinningsbara – till skillnad från exempelvis trä som bränns upp när en byggnad rivs. Plåtfasader är underhållsfria och kan enkelt återanvändas medan övriga metaller sorteras, smälts ned och blir till nya metaller.

STÅL BINDER INTE FUKT
Trä är visserligen ett funktionellt material som passar bra i vissa sammanhang, men som representant för byggplåtsbranschen vet jag att det finns flera stora fördelar med att bygga i stål och plåt. Grunden för det moderna stålbyggandet lades i början av 1900-talet i och med att stålbalken kom och svetstekniken utvecklades. Detta möjliggjorde höghusbyggande bland annat i form av skyskrapor – även i dag skulle riktigt höga, säkra och stabila byggnadsverk vara omöjliga att bygga utan stål.

I dag ställer Boverkets byggregler allt högre krav på minskad energianvändning. Det medför att hus byggs allt tätare, vilket ställer höga krav på både materialval och utförande. Då är stål ett utmärkt materialval, eftersom det är oorganiskt och till skillnad från trä alltså inte kan binda fukt. Därigenom riskerar man inga fuktskador eller angrepp av svamp eller skadedjur i konstruktionen.

PROBLEMATISKT ATT FÖRSÄKRA TRÄHUS
På senare tid har träbyggnadstekniken fått sig ett par ordentliga törnar. Ett exempel är att försäkringsbranschen ser med oro på att det blir vanligare att bygga flerfamiljshus och högre hus i trä. Branschorganisationen Svensk Försäkring har varnat för att det kan bli omöjligt att försäkra höga byggnader med trästomme i framtiden. Redan i dag är försäkringspremien högre för ett höghus i trä, jämfört med ett motsvarande hus byggt med stål- och/eller betongstomme. Främst beroende på att brandrisken är större och för att vattnet vid ett eventuellt eftersläckningsarbete, kan förstöra byggnaden för evigt.

ANVÄND RÄTT MATERIAL PÅ RÄTT PLATS
Jag vill därför uppmana beslutsfattare i byggbranschen att tänka över vilket material som är mest hållbart och anpassa sina materialval och byggtekniker efter vad som är mest lämpligt för deras projekt. Ett alltför ensidigt och naivt tänkande när det gäller en satsning på ett enda byggnadsmaterial, kan få stora och icke önskvärda konsekvenser för såväl miljön, samhällsekonomin och för de kommande generationernas livssituation och välbefinnande.

Johan Lindström

Vd och förbundsdirektör för
Plåt & Ventföretagen