Debatt: Vi behöver samarbeta för att öka det cirkulära byggandet

8 mars 2023   Sedan 2020 gäller nya krav på sorteringen av bygg- och rivningsavfall, men många byggaktörer runtom i Sverige har svårt att leva upp till dessa och kommunernas tillsyn räcker inte till. Nu behövs ett gemensamt initiativ för att öka cirkulära materialflöden, skriver Nils Grunditz, vd för Greenergy som är en del av samhällsbyggnadskonsulterna Bengt Dahlgren AB.

Under 2020 började nya bestämmelser att gälla för den som hanterar bygg- och rivningsavfall. Sedan dess ska sex prioriterade avfallsslag sorteras ut ur allt bygg- och rivningsavfall och förvaras avskilt i väntan på återvinning. Kraven är Sveriges svar på EU:s regelverk och syftet är att öka det cirkulära byggandet där vi tar vara på material och använder dem på nytt när vi bygger.

Byggbranschen står för 36 procent av EU:s samlade klimatpåverkan, varav byggmaterialen står för hisnande 85 procent. Dessutom ökar utmaningarna med att många insatsvaror håller på att ta slut – en situation som har eskalerat kraftigt sedan Rysslands invasionskrig i Ukraina. När de globala leverantörskedjorna skakar i sina grundvalar så blir cirkulärt byggande en viktig beredskapsfråga i en osäkrare värld.

En mer cirkulär byggbransch är alltså avgörande i klimatomställningen, där vi kan fånga upp och återanvända värdefulla material så tidigt som möjligt och på så sätt skapa mer cirkulära materialflöden i bygg- och anläggningssektorn.

Tyvärr verkar vi i Sverige ännu inte ha den infrastruktur på plats som krävs för att skapa de cirkulära materialflöden som efterfrågas. Sannolikt handlar det inte om att någon försöker runda regelverken med flit – utan snarare på att det är svårt att bygga den kunskap som behövs i en sektor under snabb förändring och stor press.

I dag är det uppenbart att ansvarsfördelningen är otydlig. Därför behöver vi i bygg- och fastighetssektorn tillsammans med offentliga aktörer med tillsynsansvar ta ett större gemensamt ansvar för att lagen uppfylls. Vi på Bengt Dahlgren ser möjligheter att komma till rätta med problemet genom tre viktiga åtgärder:

  • Kommuner behöver skärpa sin tillsyn och uppföljning av hur branschen hanterar utsortering av bygg- och rivningsavfall. Om resurserna inte räcker till behövs politiska beslut om att tillföra ekonomiska medel för en fungerande tillsyn.
  • Bygg- och fastighetssektorn ett gemensamt forum för att hålla sig uppdaterade kring aktuell lagstiftning. Många är med i byggbranschens gemensamma färdplan för fossilfrihet – här finns goda möjligheter att bygga en gemensam kunskapsbas.
  • Vi samhällsbyggnadskonsulter måste vara modiga nog att driva på det cirkulära byggandet genom att föreskriva cirkulära materialval som i sin tur skapar en efterfrågan och marknad för cirkulära materialflöden.

Varken privata eller offentliga aktörer kan klara denna utmaning på egen hand – samsyn, samverkan och samarbete är enda vägen framåt. Vi på Bengt Dahlgren bidrar gärna aktivt med våra kunskaper i cirkulärt byggande i det fortsatta arbetet.

Nils Grunditz
VD Greenergy,
en del av Bengt Dahlgren AB