Kulturvärden vid påbyggnader

9 november 2022   Byggande medför miljö- och klimatbelastningar. Att på ett mer miljövänligt sätt tillgodose behovet av byggnader är att på befintliga hus bygga på med flera våningsplan. Ylva Sandin är forskare på RISE och har gjort en studie i projektet Timber on Top om hur man på bästa sätt kan ta till vara på de kulturvärden som finns i befintliga byggnader och i stadsbilden samt hur kulturvärdena bör tas om hand i byggprocessen.

Ylva Sandin, RISE

Kulturvärden är ett allmänintresse och en ändlig resurs och så viktiga att lagstiftarna har valt att skydda dem såväl i miljöbalken som i plan- och bygglagen samt i kulturmiljölagen. En påbyggnad innebär en förändring av en befintlig byggnad och när den ska förändras måste det ske varsamt för att bevara de tekniska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värdena.

– Det är viktigt att fastighetsägaren som vill göra en påbyggnad tänker på kulturvärden tidigt i planeringen, säger Ylva Sandin. Det är mycket som är vunnit med att i god tid ta kontakt med en antikvarie för att bolla fram de bästa lösningarna. Då kan man undvika att hamna fel och få stopp i lovprocessen eller behöva göra om delar av en projektering.

Påbyggnader innebär en process
– En fastighet kan ha en högre attraktivitet och ett högre ekonomiskt värde med väl bevarade kulturvärden. Det fann man i en studie i Halland. Slutpriset berodde delvis på om byggnadens kulturvärden var av nationellt, regionalt eller lokalt intresse. Högst värde betingade fastigheter av nationellt intresse. För att ta vara på värdena är det angeläget att kommuner har uppdaterade kulturmiljöprogram och koll på sin stadsmiljö, säger Ylva Sandin. När man vill genomföra en ombyggnad kan det vara svårt att hävda kulturvärden gentemot de moderna kraven som exempelvis brand och ventilation. Det är här antikvarien kommer in för att tidigt se på vad som är teknisk möjligt och skapa förståelsen hur det påverkar kulturvärden.

För påbyggnadsprojekt är det särskilt viktigt att också ha med en konstruktör tidigt i processen. Påbyggnader kan medföra flera åtgärder som påverkar kulturvärden exempelvis förstärkning av lastbärande delar, åtgärder för brand- och bullerskydd. Det innebär att de olika utformningsalternativen ska belysas och de tekniska kraven och kulturvärdena vägas mot varandra.

Viktig sammanfattning
– Tänk på pyramiden när det gäller kompetensen i projektet. Det är viktigt att ha en bred bas och att ha samtliga viktiga kompetenser med från början. Det kan kännas dyrt för beställaren men kompetenser kan ”droppas” av vartefter och man blir troligen en vinnare i längden. Ett viktigt råd är att inte vara rädd för att ta in antikvarier. Använd antikvariens kunskap att bolla idéer tillsammans med från början, säger Ylva Sandin.

– Antikvarisk kompetens kan sedan behöva återkomma vid genomförandet. Viktigt här är också att den anlitade antikvariskt sakkunnige får in relevanta kontrollpunkter i kontrollplanen och att de följs upp. Ur byggherreperspektivet är det angeläget att kulturmiljöfrågan är förutsägbar och att man vet vad som gäller. Uppdaterade underlag och en tydlighet för att tolka dem rätt underlättar för byggherren. Därför bör kommunen ha koll på sin stadsmiljö, det är grunden för all utveckling i befintlig stadsmiljö, säger Ylva Sandin.

Marie Louise Aaröe
Frilansjournalist