Arkitektur och ingenjörskonst går hand i hand

24 oktober 2022   När det görs en påbyggnad på en fastighet är kraven höga och de synliggörs både i arkitekturen och genom hänsyn till den befintliga byggnaden och omgivningen. Förväntningar från de boende i den befintliga fastigheten och människor i det berörda området ställer också krav på information och trevlig utformning. Kan kraven och hänsyn vid påbyggnader vara en katalysator även vid nybyggnationer och förtätning av städer? Det tror Tomas Alsmarker, innovations- och forskningschef på Svenskt Trä samt projektledare för Timber on Top.

Tomas Alsmarker

– Det viktigaste att börja med är FEST, säger Tomas Alsmarker, som innebär all funktion för att göra en bra bostad. FEST står för Funktion, Ekonomi, Skönhet och Teknik. Jag har inte kommit på begreppet själv utan det är 2000 år gammalt, men jag har lagt till Ekonomi. Det är ingen konst att lösa bara tekniken, en konst är att lösa alla olika delar tillsammans med andra. Arkitektur handlar om att förena alla discipliner till en samverkande helhet. Ingenjörskonst och arkitektur går hand i hand med varandra.

Sju olika perspektiv
Totalt består Timber on Top av sju olika paket där det första handlar om kulturvärden. Det andra handlar om dialog och förståelse för vad som ska ske med kvarteret och vad som händer med människor som redan är boende på platsen. Paket nummer tre handlar om arkitektens roll och vad skillnaden innebär mot det gamla och det nya. Hur blir påbyggnaden begränsad av den ursprungliga byggnaden? Det fjärde paketet handlar om hur man ser på den befintliga byggnaden och bebyggelsen i området. Ett bra sätt är att använda digitala redskap som ett underlag för projekteringen och dra nytta av befintlig information för att generera ny information. Det femte paketet handlar om vad som händer i upphandlingsproceduren där den cirkulära affärsmodellen är att föredra. I det sjätte paketet behandlas byggsystemet. Vad krävs av byggsystemen för att möte de specifika kraven just för denna plats och då kommer vi inte minst in på frågor om kulturvärden. Det sjunde paketet granskar vad en påbyggnad ger för möjligheter att minska klimatpåverkan genom att utnyttja de befintliga resurserna, exempelvis att man slipper grundläggning och många installationer.

– Samtliga dessa delar hänger ihop. FEST handlar om helheten där man som ”tekniker” inte bara kan se på tekniken. Och arkitekter måste arbeta närmare med alla, det måste man alltid i för sig, men här blir det speciellt påtagligt. Det finns en hel del som man måste förhålla sig till. Den befintliga stommen har exempelvis sina begränsningar. Den kan behöva extrakonstruktioner och tar detta då bort den positiva miljöeffekten, är en fråga att ställa sig. Det handlar om att få ihop alla delar i projektet och det är det som projektet Timber on Top handlar om, säger Tomas Alsmarker.

Se möjligheterna
Påbyggnader skapar många möjligheter, inte bara nya bostadsytor. En påbyggnad kan sätta igång många frågor som förädling av miljonprogrammen runt om i Sverige. Under 60-och 70-talen byggdes många trevåningshus i betong och tegel. Här finns exempel där man har byggt på två våningar och unga vuxna, som inte alltid har råd med en ny lägenhet, kan byta lägenhet med de ursprungliga hyresgästerna, som många gånger trivs i sitt område och inte vill flytta därifrån. De äldre får nu möjlighet att flytta upp i huset till ett modernt boende och de yngre får råd att hyra en äldre lägenhet.

– Detta tänkande skapar flyttkedjor, säger Tomas Alsmarker. Det ger också bättre energiförbrukning i huset. Bygger man till ett helt nytt hus i området kommer andra aspekter in och man kan plötsligt få en ny gemensam stad i området. Det viktiga är att komma bort från stuprörstänket. Det blir inte hållbart att se på enskildheterna utan man måste tänka på helheten. Allt hänger ihop. Glömmer vi det vackra är det inte hållbart. Det finns fastigheter byggda på 80- och 90talen som rivits då man inte ser något värde i dem. Det är inte hållbart.

Timber on Top ställer frågor på sin spets
– Man kan skapa fantastiska påbyggnader med spännande dynamiska effekter. Midjan, den viktiga övergången från gammalt och nytt, är en risk men det finns många bra exempel på lyckade påbyggnader. Arkitekterna har ett stort ansvar och skulle, som i andra länder, ta ett större helhetsansvar, säger Tomas Alsmarker. Risken är annars att konstruktörer bara ser pelare och balkar och arkitekten bara ser byggnaden, ingen tar ansvar för helheten i stadsrummet. I Timber on Top ställs frågorna på sin spets. Detta kan medföra att man börjar se helheten och att tankesättet när det gäller påbyggnader blir en katalysator för många andra byggnationer som genomförs i vår stadsmiljö.

Marie Louise Aaröe
Frilansjournalist

*Artikelns huvudbild: I samarbete med arkitektfirman BIG har Balticgruppen i Umeå kompletterat den ursprungliga gallerian med 49 lägenheter med radhuskänsla genom en påbyggnad i trä. Lägenheterna har en vidunderlig utsikt över Umeå.

Tillbyggnad på toppen skapar mervärden
Timber on Top är ett samverkansprojekt som initierats och genomförs av Sveriges Träbyggnadskansli, Föreningen Trästad Sverige och Svenskt Trä. Man erbjuder byggherrar i hela Sverige välbehövliga möjligheter till att bygga bostäder, kontor och kommersiella lokaler i centrala delar av städerna. Det handlar om förtätning av stadsmiljöer genom påbyggnader i trä.

Projektet Timber on top har delats upp i nio olika arbetspaket med fokus på olika frågeställningar, från kulturarv till affärsmodeller. Framtagandet av de olika arbetspaketen har skett av forskare vid Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet och RISE. I första etappen, som avslutades under 2019 genomfördes en förstudie av hinder och möjligheter för påbyggnationer baserad på social,  ekonomisk och teknisk hållbarhet.  Arbetet utmynnade i arbetspaketen som behandlats vidare i etapp 2. Kunskap och erfarenheter ur ett flertal olika perspektiv finns nu samlade i en kunskapsskola som riktar sig till byggsektorns olika aktörer.

Avsikten är att vägleda aktörer inom byggsektorn om vad de ska tänka på i samband med påbyggnadsprojekt i trä. I den digitala versionen kommer man att kunna välja bland de olika arbetspaketen med fri möjlighet till att fördjupa sig i Timber on Top. Målsättningen är att upptäcka möjligheterna med påbyggnader för värdeskapande, resurssnål förvaltning och för attraktivt boende- och kontorsmiljöer.