Två projekt med miljö i fokus

27 januari 2022    I augusti 2021 gjorde Acouwood AB verifierande mätningar av ljudisolering i projektet Eldkvasten i Sollentuna norr om Stockholm och i november gjordes verifierande mätningar i projektet Hoppet i Göteborg. Två nu i princip färdigställda projekt med hållbarhet och miljötänk i fokus. Det har varit två helt olika projekt båda med höga ambitioner utan att göra avkall på ljudmiljön. Eldkvasten är bostäder med mycket höga krav på att ljudmiljön skall bli unikt bra samtidigt som materialval är baserat på hållbarhet. Hoppet är en omskriven förskola i Göteborg där varje detalj har synats och värderats och hela tiden har det varit viktigt att också säkerställa att ljudmiljön tas i beaktande. Projekten är helt olika men de har båda det gemensamt att, om läget hade passat min familjesituation skulle jag gärna själv bo i en lägenhet i Eldkvasten och mina barn hade gärna fått börja sina liv i förskolan Hoppet. Läs hela artikeln som pdf

Figur 1a. Eldkvastens första färdiga etapp med sin brända träfasad.

Eldkvasten och Hoppet – två helt olika projekt
Första etappen av Eldkvasten i Sollentuna står färdigt sedan någon månad. Denna byggnad är ett bevis på att det går att kombinera hållbart byggande med mycket hög ljudisolering. Det är ett resurssnålt byggsystem som har sitt ursprung i Masonite Beams byggsystem MFB som sedan förädlats av Grönbo i en effektiv process. All tillverkning sker i deras fabrik i Bjurträsk där alla byggdelar tillverkas med Masonitebalkar som bas, vilket då avser bjälklagselement, väggelement och färdiga badrumsmoduler. Alla element är försedda med installationer som kopplas ihop på arbetsplatsen. I elementen är mineralull utbytt mot träfiberisolering från Termoträ, stegljudskivor är träbaserade, kort sagt det är så långt möjligt idag baserat på naturliga material. Samtidigt beaktas brandsäkerhet och hög ljudisolering på kravlistan. Acouwood AB har egentligen inte gjort så mycket projekteringsarbetet specifikt i aktuellt projekt eftersom det sker helt i 3D med förutbestämda lösningar som utarbetat och utvecklats under en lång tid, och därmed är vi mer delaktiga i utvecklingen av systemet som vi verifierar med mätningar och förfinar i den mån det är möjligt efter varje nytt projekt.

Fig 2. Hoppets förskola, gårdssidan

Förskolan Hoppet är ett utvecklingsprojekt inom Göteborgs stad och är en satsning som kan förändra synen på hur vi bygger i framtiden, för att nå de klimatmässiga målsättningar som ligger framför oss. Projektet har genomsyrats av gedigen projektering där varje enskild byggdel eller produkt har prövats och värderats för att kunna skapa en i det närmaste fossilfri förskola för nästa generation. Inte ens grunden är gjord i betong utan här har man använt så kallade Koljernelement vilka består av återvunnet glas. Bjälklag och väggar består av trä (KL-trä i bjälklag och vissa väggar) och detta har kombinerats med resurssnålt övergolv. Rumsakustisk reglering har skett med återvunnet material som undertak så långt det varit möjligt. Utmaningen i det här projektet har varit att hitta akustiska lösningar som gör att vi inte äventyrar ljudisoleringen då beprövade lösningar hela tiden har ifrågasatts och nya och mindre miljöbelastande alternativ har tagits fram för värdering och prövning.

Utmaningar med lätta material
Efter att ha arbetat med trähus i flera våningar sedan begynnelsen 1994 så har min övertygelse alltid varit att det går att bygga i trä och välja naturliga material bara man ställer rätt ljudkrav (som kan vara högt ställda) från början och använder system som utvecklats med akustik som en viktig parameter att beakta. Därefter gäller det att följa upp under projektets gång och hela tiden förfina system och / eller metoder. I mer traditionellt byggande med ”normal” projektering måste man vara tydlig med förväntningar från start och det måste ges tid att pröva nya lösningar utifrån alla tekniska aspekter. Därför är det viktigt att man inte rusar genom projekteringen utan investerar den tid det krävs för att få till en bra totallösning. Eldkvasten och Hoppet är två innovativa projekt som förtjänar att omnämnas också ur ett akustiskt perspektiv.

Hur blev då akustiken i dessa unika innovativa framtidsprojekt? Jo den är exakt så bra som man kan önska sig.

Eldkvasten
Eldkvasten uppfyller ljudklass B för luftljudsisoleringen för alla skiljekonstruktioner som uppmättes vilket innebär att ljudisoleringen är högre än:

  • DnT,w,50 ≥ 56 dB

För stegljudsnivån mellan lägenheter uppfylls ljudklass A vilket innebär att

  • L´nT,w,50 ≤ 48 dB

Se exempel från bjälklag och vägg i Figur 3 nedan: första från vänster visar luftljudsisolering och mitten visar stegljudsnivå

I sammanhanget bör nämnas att man också kan ta del av senaste forskningen från Luleå Tekniska Universitet som gjort långtgående subjektiva och objektiva tester i färdiga byggnader de senaste åren i forskningsprojekten Aku20 och AkuTimber (2014–2021)Standardens bilaga A avviker från LTU:s forskning och styrker det tidigare resonemanget (se grön ruta nedan). Dessutom är metodens mätosäkerhet och validitet inte tillräckligt utredd ännu. Under 2022 kommer LTU:s forskning att slutredovisas och då kan man förhoppningsvis se fram mot att SS 25627 revideras med en ny utvärderingsmetod för stegljud som fungerar rättvist för alla byggsystemI detta sammanhang bör man också beakta den undersökning som gjorts vid Lunds Universitet under senare år och som resulterade i en avhandling 2019 (TVBA-1016).

CI,20-2500 = 17 dB rekommendationen i bilaga A i SS 25267 uppfylls inte. Men detta uppfylls inte i något trähus. Ställ inte detta krav i förfrågningar, det går inte att beräkna och det går inte att klara. Det är särskilt angeläget i små lägenheter. Man kan prova med L´nT,w,Hagberg som blir lika med 53 dB i detta fall och det skall vara lägre än 62 för att vara ”godkänt”. Det måttet visade sig ha bättre korrelation mot störning än L´nT,w+CI,20-2500, se figur nedan (eller använd bara ISO 717 från 50 Hz). Läs också senaste forskningsrapport­erna från Luleå Tekniska Universitet och Lunds Universitet

Hoppet
Hoppet är en förskola, vilket innebär att kraven inte är lika höga som mellan bostäder i flerbostadshus. Men å andra sidan är det andra saker som kan bli mer komplexa, såsom krav på rumsakustik, ljud från installationer, kök och diskrum. Och det faktum att barn kan bli väldigt ”ljudalstrande” när de samlas i grupp. Här spelar såklart även pedagogik och liknande faktorer en viktig roll. Trots ovanliga lösningar så har ljudisoleringen blivit som det var tänkt eller till och med bättre, speciellt bjälklaget. Rumsakustiken är tillfredsställande trots att mätningar skedde i tomma rum. Byggentreprenörerna har varit mycket noggranna i alla detaljer och vid minsta tvekan har de kontaktat Acouwood för att säkerställa att detaljer blir korrekt utförda.

Mätningar i Hoppet visar att bjälklaget är bättre än vad som krävs enligt minimikrav och väggar på respektive våning uppfyller kraven med någon dB marginal. Efterklangstiden i respektive rum är helt tillfredsställande och den kommer att kortas ner ytterligare när det blir möblerat. I tabellerna ovan till höger redovisas resultaten från mätningar av luft- och stegljudsisolering.

Sammanfattning
Det vi presenterat i denna artikel är två väldigt intressanta koncept då man tagit miljöfrågan till en ny nivå genom att aktivt välja material som är hållbara i möjligaste mån. Det finns emellertid enormt många andra byggnader som skulle vara värda att nämna men det får vi ta i en senare artikel.

Under senaste femårsperioden har träbyggandet fullständigt exploderat och det vi kan idag om akustik är faktiskt oerhört mycket mer än vad vi visste för fem år sedan. Vi vågar ta nya steg då fler och fler fina referensprojekt färdigställs. Projekt som är hållbara och har reducerat miljöpåverkan avsevärt och dessutom uppfyller höga eller mycket höga krav på ljudisolering. Vi vet mer och mer var vi vågar spara utan att riskera att ljudisolering och installationsljud blir ett problem när byggnaden står färdig.

Varje projekt som spänner bågen lite extra innebär ett steg närmare ett framtida hållbart byggande. Eldkvasten och Hoppet är exempel på byggnader för familjer som vill leva i en tyst miljö i harmoni med naturen.

Klas Hagberg
PhD,  vd Acouwood