Grundläggning risk eller möjlighet?

 15 november 2018  Den här artikelns rubrik kunde varit Grundläggningsmaskiner – vikten av arbetsplattform och andra säkerhetskontroller. Men på en skala 1 till 100, hur många beställare, husbyggare eller ansvariga för arbetsmiljön, djupt inne i kalkyler och planering, skulle överhuvudtaget förstå att det handlar om en central fråga även för dem? En ännu bättre rubrik kunde varit den klassiska Grundläggningmaskiner för dummies, men då skulle kanske någon byggledare självpåtaget känna sig orättfärdigt påhoppad. Läs hela artikeln här som pdf.

Men – om du nu tar dig lite tid och läser vidare kan behållningen bli en större medvetenhet om vilka besparingar i kostnader, tid och ökad säkerhet på arbetsplatsen du själv kan bidra med, bara genom en smula ökad kunskap om grundläggningsmaskiner och dess förutsättningar. Om du dessutom håller en bra kommunikation med de fantastiska operatörer som på plats hanterar dessa så för projektet helt avgörande maskinresurserna, kan ni tillsammans, med små medel uträtta underverk.

BYGGMASKINER VÄLTER INTE OFTA (I SVERIGE I ALLA FALL)

Någon gång har kanske tanken slagit dig, att det är tur att de finns. Alla dessa byggmaskiner, inte minst byggkranarna. Med sin eleganta fackverkskonstruktion löser kranarna snabbt och effektivt de allt tyngre och högre lyften på arbetsplatsen som just din projektering och konstruktion kräver. Kanske har du mitt i din egen planering också funderat på hur kranen kommer dit?

– Just det, med hjälp av mobila kranar förstås. Blytunga men med mycket potent lyftkraft. Tur att grundläggaren varit där innan och fixat tillräcklig bärförmåga för marken och grundpåkänning. För grundläggningsmaskiner kan ju larva fram på vilket gungfly som helst! Eller?

GRUNDLÄGGNINGSMASKINER VÄLTER ALLTFÖR OFTA (I SVERIGE I ALLA FALL)

Men faktum är att grundläggningsmaskiner faktiskt kan välta – och välter alldeles för ofta. Exakt hur många är inte lika viktigt, som allvaret i att olyckorna tenderar att öka liksom de enorma säkerhetsriskerna och kostnaderna som varje vältning medför. Varför de välter är lättare att svara på underlaget brister på grund av otillräcklighet bärighet av belastningen från maskinen. Genomgående är att det har saknats nödvändiga förutsättningar för personalens och maskinens arbetsyta och arbetsområde, eller med andra ord, en korrekt konstruerad arbetsplattform.

Många entreprenörer har efter egna olyckor arbetat med förebyggande åtgärder. På senaste Grundläggningsdagen diskuterades vilka frågeställningar om en plattforms bärförmåga, som behöver beaktas för att undvika en vältning. Det handlar om hur maskinen belastas, olika materiallager, lösa jordarter och hur risker och osäkerheter hanteras. Svensk Grundläggning medverkar i ett nytt SBUF projekt med syfte att ta fram branschgemensamma råd och riktlinjer för att visa på begränsningar och generaliseringar för olika typsektioner för en arbetsplattform

SVENSK GRUNDLÄGGNINGS ”INTYG ARBETSPLATTFORM” STÄLLER KRAVEN

Svensk Grundläggning (SG) är samtidigt angelägen om att påskynda en förändring av branschens arbetsmönster, där arbetsplattformen måste bli en självklarhet för ökad säkerhet på arbetsplatser med grundläggningsarbeten. Det är anmärkningsvärt att användning av stockmattor fortfarande är så pass utbredd. Metoden är anpassad till betydligt lättare maskiner som Landsverk och Åkermans gamla linmaskiner, de sista lingrävarna togs för övrigt ur produktion i början på 70-talet. SG:s mening är att det är oansvarigt och förkastligt att slentrianmässigt använda stockmattor istället för en arbetsplattform. Stockmattehantering med dagens moderna maskiner orsakar också många allvarliga tillbud och olyckor på personalen som arbetar utanför pålkranen, och bidrar till kranvältningar och skador på maskinutrustningen när denna används för att flytta mattorna. Dessutom ger mattor en mer än halverad kapacitet av grundläggningsarbetet. Till skillnad mot en arbetsplattform som utöver en säker arbetsyta för dagens allt tyngre maskinen, även förbättrar arbetsmiljön utanför maskinen, med ett säkert tillträde och goda möjlighet att röra sig runt maskinen inom arbetsområdet.

Med inspiration från England har Svensk Grundläggnings medlemmar tagit ett inriktningsbeslut om ett nytt medlemskrav, vid arbeten med en grundläggningsmaskin. Vi kallar det Intyg Arbetsplattform som ställer krav på båda parter. Design och utförande på beställaren/huvudentreprenören, för entreprenörer uppgifter om maskinen. Dokumentet består av övergripande anvisningar utformat som ett intyg som ska signeras av behörig representant för beställare/huvudentreprenör. Utöver tekniska krav för en säker konstruktion, beskrivs typiska arbetsmiljörisker, förutsättningar för en säker och tillräcklig arbetsyta för både grundläggare och leverantörer, tillträdesramper för förflyttning samt löpande kontroller och underhåll. Beställarens underskrift bekräftar att arbetsplattformens konstruktiva livslängd minst omfattar tiden från första leverans av utrustning till att allt grundläggningsarbete avslutats, samt att andra aktörer som utför arbeten inom samma område och tid, har vetskap om att ytan kräver att den återställs för aktuella förutsättningar.

Designen av arbetsplattformen kommer att exemplifieras med lösningar för typiska förutsättningar men avser inte ge svar på platsspecifika krav. Den kan med fördel användas som stöd för BAS-U vid beredningen av grundläggningsarbeten. SG:s mål är att Intyg Arbetsplattform blir en självklar del i branschens medlemskrav. SG forums medlemmar – beställare, leverantörer, konsulter och entreprenörer ska alla vara införstådda i vilket ansvar de har i sina olika roller för Intyg Arbetsplattform, och de förutsättningar, uppgifter, beräkningar och utförande som det kräver. Kontakta Svensk Grundläggning om du redan nu vill ha mer information om Intyg Arbetsplattform. När det mer omfattande SBUF-projektet med detaljerade typsektioner, har färdigställts kommer dessa bli ett värdefullt komplement till Intyg Arbetsplattform. Vårt mål är att Intyg Arbetsplattform blir en självklarhet och ett krav inom all grundläggningsrelaterad verksamhet, ett krav som bör efterlevas av alla beställare av grundläggningsarbeten.

Läs hela artikeln här som pdf.

Leena Haabma Hintze
Kanslichef Svensk Grundläggning 
Jan Pettersson
Kursledare Svensk Grundläggning