Väderskyddat trähusbyggande

12 februari 2022   I takt med att trähusbyggandet ökat har också frågan om i vilken utsträckning väderskyddat byggande kan effektivisera uppförande av trähus aktualiserats. I ett projekt finansierat av SBUF och Västra Götalandsregionen studerades tre trähusprojekt i syfta att undersöka möjligheterna att reducera byggtiden genom att använda väderskydd. Slutsatsen att det går att väsentligt korta byggtiden är dock villkorad skriver rapportförfattarna Rolf Jonsson och Mats Persson.

Sverige har en lång tradition av trähusbyggande och under 2000-talet har flerbostadshusbyggandet i trä successivt ökat tack vare teknisk utveckling och industriella byggmetoder. Trä har egenskaper som ger goda förutsättningar för en industriell byggproduktion. Prefabricerade träenheter tillverkade i fabrik kan vara både tidsbesparande och mer kostnadseffektivt än traditionella byggmetoder.

Många entreprenörer och beställare är positiva till trähusbyggande och förväntar sig ett genombrott inom industriellt trähusbyggande med ökade investeringar och ökad kapacitet för att bygga flerbostadshus i trä.

Väderskyddat byggande har använts och beskrivits åtminstone 20-30 år. Det har också funnits förhoppningar att användningen av väderskyddat byggande skulle bidra till och tillämpas mer i ett successivt ökande industrialiserat byggande. Med väderskydd kan en byggarbetsplats organiseras som en tillfällig fabrik med torra och varma förhållanden oberoende av årstid. Anledningarna att välja väderskyddat byggande varierar och de etablerade, mest vanliga, är:

  • Undvika fukt och lägre risk och garantikostnader för fuktproblem
  • Ökad produktivitet och bättre kvalitet generellt med stabil produktionsmiljö
  • Bättre arbetsmiljö

Samtidigt visar en studie att endast en tredjedel av byggherrar aktivt arbetar med att ställa krav på väderskydd i byggprocessen. Detta trots att byggherren har det yttersta ansvaret att säkerställa fuktsäkerhet under hela processen och att tidigare studier visat att byggherrens agerande tidigt i byggprocessen har stor inverkan på möjligheten att utnyttja den fulla potentialen att nå kvalitets- och produktivitetsvinster med väderskyddat byggande.

Undersökning
Det är totalt tre olika trähusprojekt i olika skeden av byggprocessen som har studerats. Varje projekt har analyserats i ett par workshops, tillsammans med produktionspersonal och leverantörer för att undersöka, byggsystem, byggproduktion och alternativa utföranden.

Det visade sig att det idag är vanligt med trähusbyggande utan väderskydd. Tiden för stommontage kan göras rejält kort genom anpassning till ”bra väder”. Genom att plasta in och hantera eventuellt vatten effektivt samt på olika sätt åtgärda eventuella missfärgningar och fuktskador kan insparat väderskydd under byggtiden motiveras. Vid KL-trä rekommenderar leverantörerna ofta t.ex. slipning av träytor för att åtgärda synliga missfärgningar. Stommarna i de undersökta projekten är förhållandevis enkelt sammansatta och det återstår stora arbetsinsatser, när stomme är rest och tak/fasad är tät, med kompletteringar på väggar, bjälklag och ytskikt samt installationsarbeten vilket gör att byggtiden ändå blir förhållandevis lång. Man kan konstatera att återstående arbeten efter stomresningen ofta är mer omfattande än vid traditionellt byggande med betongstommar. I de studerade projekten saknades närmare undersökningar på möjliga tidsvinster för stomkomplettering, ytskikt och installationer med ökad grad av prefabricering samt montage under väderskydd.

Tidigt beslut om byggsystem nödvändigt
I de analyserade projekten har det varit tydligt att när det är dags att planera för byggproduktionen är valmöjligheterna att utforma väderskydd samt att anpassa byggsystem och leveranser begränsade. Tidigare val och beslut begränsar handlingsfriheten för byggaren vilket gör att väderskydden ofta blir onödigt komplicerade och kostsamma. Det är i och för sig ingen ny insikt att projekteringsarbetet i stor utsträckning kan begränsa entreprenörens handlingsutrymme. För att uppnå vinster behöver samarbetet mellan byggherrar, entreprenör, installatörer och stomleverantörer vara mer utvecklat och integrerat. Byggtiden påverkas av flera faktorer, inte minst av byggnadens utformning och byggarbetsplatsens förutsättning.

Byggtiden är avgörande för projektets ekonomi
För att det ska vara lönsamt med väderskydd så behöver detta tas med i förutsättningarna från projekteringens början. Val av byggsystem och byggnadens utformning har stor betydelse. Byggherrens och beställarens goda planering av verksamhet kan ge en kortare byggtid vilket möjliggör en tidigare inflyttning vilket innebär intäkter i ett tidigare skede samt kostnadsbesparingar.

En grov uppskattning av hur totalkostnaden påverkas vid en halverad byggtid har också genomförts inom ramen för projektet. Den avser ett hypotetiskt projekt och bedömningen är att byggkostnaden blir ungefär densamma – även om kostnader omfördelas. För byggherren/beställare bör det finnas en vinst på lägre ränteutgifter, något lägre projekteringskostnad samt möjlighet att hyra ut eller använda byggnaden tidigare.

Om projekt genomförs under kortare tid kan Entreprenören öka omsättningen i företaget. En entreprenör som genomför ett byggprojekt på avsevärt kortare tid har möjlighet att genomföra fler projekt över tid. Med kortare byggtid sparas kostnader för att ha en byggarbetsplats etablerad:  tjänstemän, maskiner, bodar, försäkringar, el, vatten, bredband etc. Det kräver också en högre effektivitet i initiering/start och avslutning av projekt.

Ett möjligt problem för en entreprenör är att med kortare byggtider för projekten förkortas också planeringshorisonten för företaget. Ett projekt som löper över två år ger större stabilitet i verksamheten med en ökad trygghet och möjlighet att fördela resurser mellan projekt jämfört med om projekten bara pågår i ett år. Med kortare byggtid kan verksamheten bli känsligare för variationer och snabba svängningar i omsättningen.

Slutsatser
Analyserna i undersökningen pekar på att det med väderskydd är möjligt att halvera byggtiden. Men det förutsätter en betydligt högre färdigställandegrad vid förtillverkning av element med integrerade installationer och färdiga ytskikt. Sådana element blir mycket fuktkänsliga och förutsätter fullgott väderskydd.

För att ”redesigna” byggprocessen behövs en utveckling av tekniska system samt utveckling av affärsplaner hos främst leverantörer av byggelement. Entreprenörsledet behöver genomsyras av en helhetssyn på kostnader och tidsåtgång. Det ställer också krav på att förutsättningarna för byggprojekten analyseras i tidiga skeden av byggprocessen, under projektering och redan vid upphandling av stomleveranser och underentreprenörer. Byggsystemet behöver behandlas tidigt och installationer och ytskikt integreras i projekteringsarbetet.

Det föreligger emellertid en slags moment 22-situation. Entreprenörer och byggherrar efterfrågar sällan sådana mer avancerade system och ifall det skulle efterfrågas är det svårt att finna leverantörer. Leverantörerna å sin sida upplever ingen efterfrågan, kunderna vill köpa till lägsta kostnad, alltså integreras så lite som möjligt förutom basfunktioner i offerterna. Här finns utrymme för mycket utveckling av både produkter och processer, hos beställare, entreprenörer och beställare.
Läs artikeln som pdf här:

Rolf Jonsson CPM
Mats Persson
Universitetslektor
Malmö universitet
Undersökningen har genomförts med stöd från Västra Götalandsregionen och SBUF och finns för nedladdning på SBUF hemsida ”SBUF 13881 – Byggprocess för trähusbyggande med väderskydd”.