Industriellt byggande gynnas av tradition och öppet sinne

4 april 2017 Det finns mycket att vinna på att bygga flerfamiljshus i fabrik, men det krävs ekonomisk uthållighet och utveckling i små steg för att lyckas. Dessutom tycks det vara en fördel att bolaget har traditioner att luta sig mot. Läs hela artikeln här som pdf.

De senaste 10–15 åren har diskussionerna varit intensiva om att gå över till ett mer industriellt byggande av flerfamiljshus. Att bygga hus i torra, välventilerade fabriker istället för med traditionella metoder på plats utlovar många fördelar. Det kan sänka kostnaderna, korta byggtiden och höja kvaliteten på det som byggs. Mycket av diskussionerna har handlat om att dra nytta av det processtänkande och den långsiktighet som den traditionella verkstadsindustrin erbjuder. En fördel är att man använder samma personal och samma utrustning till flera projekt, eftersom arbetet sker på samma plats och att det därigenom sker långsiktiga förbättringar i små steg. Industriellt husbyggande skiljer sig emellertid på avgörande punkter från traditionellt byggande och tycks ställa särskilda krav, särskilt i planeringsfasen.

Rörande större bostadshus har det varit svårt att få lönsamhet. Många har försökt, men flera har misslyckats. En forskargrupp vid Högskolan i Halmstad har i en litteraturgenomgång undersökt fyra storskaliga försök att industrialisera byggandet av flerfamiljshus. Två av försöken har stött på för stora svårigheter och avslutats i förtid. Två har varit mer framgångsrika och fortsätter att utvecklas. Gruppen har därtill över tid följt hur en enskild koncern, steg för steg lyckats öka graden av prefabricerade element i flervåningshus i trä, en husvariant som är förhållandevis ny i Sverige men som har kortare byggtid och som har en självklar plats i en framtida miljövänlig ekonomi.

Forskarna har identifierat både hårda och mjuka aspekter att ta hänsyn till för att kunna gå vidare mot en större grad av industrialisering av bostadsbyggandet – och för att öppna horisonten för ett mer hållbart byggande i trä.

ÄNDRADE SPELREGLER UNDER 1990-TALET
Under första halvan av 1990-talet förändrades spelplanen för byggbranschen. Marknaden avreglerades och statssubventionerna för bostadsbyggande försvann. Dessutom belades byggbranschen med full moms på 25 procent. Detta ledde till att bostadsbyggandet sjönk till historiskt låga nivåer, samtidigt som vi kunde se en fortsatt bostadsbrist framförallt i storstäderna. Branschen pressades att hitta sätt att minska kostnaderna utan att tumma på kvaliteten. Byggmarknaden kritiserades för att vara svår att förändra och skyddad från konkurrens och det vilket även var även slutsatserna i en statlig utredning (SOU 2002:115). Byggbolagen började i detta skede utveckla metoder och designer för industriellt bostadsbyggande. För vissa bolag innebar det en fördjupning av processer de startat många år tidigare. För andra var konceptet helt nytt.

1. ÖVERSYN AV FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR INDUSTRIELLT BYGGANDE
I första studien har fyra koncept analyserats och denna studie presenterades 2014. De två mindre framgångsrika koncepten som studerades var Open House och NCC komplett och de studerade koncept som varit mer framgångsrika var Peab PGS och Lindbäcks Bygg. Flera faktorer har påfunnits som förklarar framgångar och bakslag. De generella framgångsfaktorer som identifierades delades in i följande områden:

UTVECKLING I SMÅ STEG
Chanserna till framgång förefaller öka dramatiskt om utvecklingen sker genom många små projekt. På så vis får organisationen möjlighet att gradvis lösa de problem som dyker upp på vägen, både i fabriken och på byggplatsen, och förfina konceptet steg för steg. Det här kräver dock stabilitet och långsiktighet från företags/koncernledningen. Det är också en fördel att långsiktigt knyta sig till högskolor och universitet, eftersom byggsystem är komplexa och tar lång tid att utveckla.

EKONOMI
Att gå över från traditionellt byggande till industriellt kan innebära stora initiala investeringskostnader som sedan ska bärgas hem över ett antal år. Detta medför en ekonomisk risk. Risken ökar ju större projektet är och ju större teknikomvandlingen är. Även detta talar för mindre projekt som ger bolaget möjlighet att göra detaljerade ekonomiska analyser och få ett grepp om hur ekonomin ser ut. Satsningen måste också få ta tid, minst tio år, innan den kan förväntas vara ekonomisk bärkraftig.

KUNSKAPSÖVERFÖRING
Industriellt byggande kräver sammansmältning av två sfärer: industriellt tänkande och byggbranschens tänkande. Byggande sker ofta i projektform och projekt är av sin natur unika och tillfälliga, medan industrin arbetar i längre processer. Därför måste ett byggbolag som vill industrialisera sitt byggande ta till sig kunskap om industriprocesser och sprida dessa i organisationen och även bland sina underleverantörer och partners. Centralt är också att ge detta tid. Bolag med breda erfarenheter av allt från design, planprocesser och byggandet till fastighetshantering är särskilt väl rustade för detta.

2. FALLSTUDIE ÖVER ARBETET MED ATT UTVECKLA ETT SYSTEM FÖR FLERVÅNINGSHUS I TRÄ
De generella framgångsfaktorerna som identifierades i studie ett, framträdde även i studie två vilken berörde arbetet med att utveckla ett system för flervåningshus i trä. Trä är ett material som lämpar sig för prefabricering och det finns en lång tradition av industriell produktion av småhus. 1994 ändrades reglerna för bostadsbyggande vilket öppnade för trähus i fler än två våningar. Men cirka 20 år är inte lång tid för ett nytt byggsystem att utvecklas och ett nytt stommaterial att bli accepterat…Läs hela artikeln i pdf-format här.

John Lindgren
Tekn. Lic
Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Högskolan Halmstad

Thomas Heldmark
Journalist
Vetenskaps-
journalisterna

Bengt Hjort
Tekn. dr
Universitetslektor Bygg och Enerig
Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Högskolan Halmstad

Artiklar
Hjort, B., J. Lindgren, B. Larsson, and S. Emmitt. 2014. Success factors related to industrialized building in Sweden. In CIB International Conference on Construction in a Changing World, 2014. CIB.

Lindgren, J and Emmitt, S. 2017 Diffusion of a systemic innova tion: A longitudinal case study of a Swedish multistorey timber housebuilding system. Construction Innovation Vol 17, issue 1
BENGT  

Bli den första att kommentera "Industriellt byggande gynnas av tradition och öppet sinne"

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.