Forskning och information som stöd vid renovering av fastigheter

26 oktober 2019  Utöver ett stort behov av nybyggnationer, framför allt av bostäder, finns även ett enormt uppsamlat behov av att renovera befintligt fastighetsbestånd, inte minst miljonprogrammet. Det har under de senaste åren startats och genomförts ett antal forskningsprojekt med fokus på hållbar renovering. Det finns också många goda exempel på renoveringsprocesser som genomförts där processerna beskrivs och ibland också utvärderats. I denna artikel tipsar Ylva Sjönell på uppdrag av Husbyggaren om forskningsrapporter och kunskapsportaler på temat klimatsmart renovering. Läs hela artikeln här!

Ett stort fokus på både forskning och goda exempel ligger på energieffektiviserande åtgärder. Regeringen har givit Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att uppdatera den nationella strategin för energieffektiviserande renovering. Detta arbete fortsätter under hösten bland annat genom att myndigheterna bjuder in branschen till hearing om renoveringsstrategin 16 oktober.

FORSKNINGSRAPPORTER
För att skapa ett bra kunskapsunderlag som stöd vid renovering av fastigheter bedrivs forskning på olika håll. Nedan finns en kort beskrivning av rapporter där forskningsresultat.
Utmaningar vid planering av hållbar bostadsförnyelse – En studie av ett miljonprogramsområde Rapporten studerar ingående en renoveringsprocess inom miljonprogrammet där ett allmännyttigt bostadsföretag planerar för en renovering av ett bostadsområde i stadens utkanter. Studien belyser processens olika steg, hur beslut tas och mål formuleras, samverkan och konflikter mellan värden, mål och medverkande samt undersöker möjligheten för affärsmodeller för en hållbar renovering.

Bland rekommendationerna återfinns behovet av att styra upp renoveringsprocessen och att definiera ramar, ställa upp mål och delmål samt tilldela ansvar och roller. Även det positiva i att involvera de boende lyfts fram som en viktig del. Slutligen presenteras ett förslag på en modell för att skapa en affär av renoveringen baserad på värdeskapande aktiviteter. Även om slutsatserna enbart bygger på ett fall bedöms de ha ett allmänt värde då många bostadsföretag och bostadsområden står inför liknande utmaningar vid renovering.

Lagar och regler vid renovering – en översikt Det finns ett antal lagar, förordningar och regler som styr hur en renoveringsprocess kan och får gå till. I denna rapport görs en genomgång av de mest aktuella, och lagoch regeltexter beskrivs i redigerad form för att underlätta läsbarheten. Delar som inte är relevanta för större renoveringsprojekt av flerbostadsbyggnader eller liknande har uteslutits. Detaljregler som inte ger någon fördjupad förståelse har också uteslutits

Ekonomiska aspekter på renoveringar av bostäder – en översikt
Vid en renovering finns en mängd olika ekonomiska faktorer som är viktiga för både utformning och genomförande av en renovering, de kan täcka skilda områden så som hur lönsamt är en renovering, hur kan den finansieras, hur påverkas företagets redovisade resultat och hur ska man se på renoveringen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Rapporten försöker klargöra innebörden av den typen av ekonomiska aspekter och hur de förhåller sig till varandra, samt beskriva hur man går tillväga för att bedöma dessa ekonomiska aspekter. Det handlar alltså inte om att peka ut någon viss strategi som mer ekonomisk än en annan, utan att beskriva hur ekonomiska analyser görs.

Renovering av befintligt bostadsbestånd – Tematisk syntes
Det pågår en mängd forsknings- och utvecklingsprojekt på olika håll som på ett eller annat sätt berör renovering. För att strukturera och ge en översikt av det som genomförts och pågår inom renovering med fokus på energieffektivisering görs i denna rapport en tematisk sammanfattning av projekten.

Från förordet framgår:
”Rapporten gör inte anspråk på att vara heltäckande utan ger endast några exempel från forsknings- och utvecklingsprojekt som har genomförts under de senaste åren i samverkan mellan akademi, institut och företag. I rapporten refereras företrädelsevis till publika rapporter och populärvetenskapliga artiklar i fackpress på svenska för att det ska vara lätt att hitta och gå snabbt att ta till sig informationen. Därefter sammanfattas tolv projektrapporter som genomförts inom programmet E2B2 med relevans för renovering. Avslutningsvis sammanfattas synpunkter från projektutförare samt samfinansiärer om nyttan av den forskning och utveckling som skett i programmet samt hur kunskap, lösningar och verktyg kan omsättas i praktiken och komma fler till nytta.”

SOCIAL HÅLLBARHET MED FOKUS PÅ BOSTADSRENOVERING – EN ANTOLOGI
I förordet beskrivs antologin som följer, i sammanfattning: ”Antologin om social hållbarhet har skrivits inom ramen för den starka forskningsmiljön om hållbar integrerad renovering, SIRen. De som bidragit till antologin kommer både från akademi, institut och näringsliv och representerar olika discipliner och aktörer.

Social hållbarhet en utmaning. Även om fokus i denna antologi är på renoveringsprojekt så har vi också ett antal bidrag, särskilt de i antologins sista del, som ser frågan ur ett bredare perspektiv. I antologins första del är den centrala frågan hur vi ska tolka begreppet social hållbarhet. Bokens andra del har ett mer direkt fokus på konkreta projekt och att se renovering ur de boendes perspektiv. I bokens tredje del vidgas perspektiven och mer principiella frågor kring social hållbarhet behandlas, inte alltid direkt knutet till en renoveringssituation. Boken avslutas med en kort diskussion av några nyckelfrågor och framtida kunskapsbehov.”

I antologin medverkar Carlos Rojas som också skrivit en serie artiklar om social hållbarhet i Husbyggaren 2016–2017.

WEBBPLATSER MED INFORMATION OM KLIMATSMART RENOVERING
Informationscentrum för hållbart byggande – ICHB
Webbplatsen samlar information, rapporter och tips för hur man kan bygga och renovera hållbart, informationen riktas mot småhus, BRF och fastighetsägare. Det finns även ett bibliotek med information om nyttig läsning, det kan vara alltifrån Energieffektivisering av klimatskal – miljonprogrammets flerbostadshus till hur Smart styrning kan spara energi i villan.

Där finns även en beskrivning av ett kostnadsfritt verktyg – Renobuild – som tagits fram av RISE, Research Institutes of Sweden, i samverkan med partners i fastighetsbranschen. Målgruppen är fastighetsägare som i planering av renovering och löpande underhåll behöver underlag för att utvärdera olika alternativ. Renobuild ger en överblick hur olika insatser och material i byggnader och i den nära utemiljön påverkar ekonomi, miljö och social hållbarhet. Verktyget består av ett antal Excelark samt en användarhandbok.

Byggklimatsmart.se är en del av ICHBs initiativ. 21 procent av alla utsläpp, 37 procent av all energianvändning samt 31 procent av allt avfall kommer från byggsektorn. Det finns därför starka incitament för att hitta sätt att bygga mer klimatsmart. Husägare, bostadsrättsinnehavare, byggare eller beställare av byggtjänster har alla stora möjligheter att påverka på ett positivt sätt när de renoverar eller bygger nytt. På webbplatsen finns tips och information som stöd till ett klimatsmart byggande. www.ichb.se.

BeBo
BeBo (Beställargrupp Bostäder) är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket utgörs av ett 20-tal fastighetsägare från både allmännyttan och det privata. Där kan man bland annat hitta ett antal bygg- & renoveringsprojekt som fokuserar på fullskaliga demonstrationsprojekt där flera åtgärder i kombination utretts och/eller utvärderats.

I de exempelutvärderingar av renoveringsprojekt de gör finns bland annat sammanställningar av energibesparing, investeringskostnad och lönsamhet för olika åtgärder och åtgärdspaket.

Belok
För att skynda på utvecklingen mot mer energieffektiva lokalfastigheter initierades Belok av Energimyndigheten 2001. Beloks uppgift är att driva utvecklingsprojekt och att testa nya metoder, produkter och system. En lika viktig uppgift är att föra ut erfarenheter från projekten till fastighetsbranschen och till närliggande branscher.

På webbplatsen kan man hitta projektexempel med allt från mätmetodik för fettreduceringssystem i storkök till kartläggning av byggföretagens energidata. Där finns även en hel del fördjupningsmaterial som rör olika områden som digitalisering, laddstationer och ventilation. Där finns även beskrivningar av olika metoder, verktyg etcetera som bidrar till förbättrad energiprestanda i en fastighet.

Lågan
LÅGAN är ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, Energimyndigheten, Boverket, Västra Götalandsregionen, Formas, byggentreprenörer, byggherrar och konsulter. Syftet är att skapa gemensamma projekt och studier för att utveckla och driva byggande och renovering av lågenergibyggnader framåt.

De stödjer bland annat sex regionala nätverk runt om i landet, där exempelvis nätverket i Umeå har visst fokus mot energianvändning i kombination med det kalla klimatet…. Läs hela artikeln här!

Ylva Sjönell
Frilansjournalist