If it ain’t broke, don’t fix it – eller? Reflektioner om avsteg från AB04

Enligt förordet till Allmänna bestämmelser 04, AB 04, bygger standardavtalet på ”en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter som syftar till en ekonomiskt optimal riskfördelning mellan parterna”. Ändringar av bestämmelserna i AB 04 ska därför, enligt förordet, undvikas. Samma uppmaning ges i förordet till både ABT 06 (totalentreprenad) och ABK 09 (konsultuppdrag). Läs hela artikeln här som pdf.

Som bekant har standardavtalens bestämmelser utformats genom förhandlingar och kompromisser mellan byggsektorns aktörer i regi av Byggandets kontraktskommitté, BKK och är avsedda att utgöra avvägda spelregler för att skapa en riskfördelning som alla parter förväntas ställa upp på.

Ändå är det snarare regel än undantag att beställare i sina kontrakt och förfrågningsunderlag gör en eller flera ändringar av AB 04:s bestämmelser när ett arbete ska handlas upp. Vän av ordning skulle därför kunna ställa sig frågande till om BKK:s uppfattning om vad som utgör en välavvägd riskfördelning till viss del är felaktig och vad det får för konsekvenser att beställare bortser från uppmaningen i förordet till AB 04.

I rapporten Vad kostar avstegen? – En studie i hur avsteg från AB 04 påverkar bygg­ och anläggningsbranschen (SBUF id: 13153) från 2016 undersöktes avstegsfrågan närmare. Rapporten byggde framförallt på enkätsvar från branschens parter och djupintervjuer med representanter för ett antal entreprenörer. Av rapporten framgår bland annat att beställarens primära avsikt med
avstegen vanligtvis är att anpassa standardavtalet till det aktuella projektet, överföra risken till entreprenören samt skapa tydligare avtal och färre tvister. Samtidigt visade rapporten att entreprenörerna generellt upplever att avsteg från AB 04 i regel innebär en större ekonomisk risk för entreprenören samt att avtalen blir mindre tydliga och leder till fler tvister och oenigheter. Vidare uppgav bland annat flera mindre entreprenörer att avsteg från AB 04 ibland leder till att de helt avstår från att lämna anbud på arbetet.

Ofta gör beställare avsteg från AB 04 för att överföra ansvar och risk till entreprenören. Det är därför naturligt att avsteg i regel medför högre anbud från entreprenörerna. Vissa avsteg ser entreprenörerna, enligt rapporten ovan, vanligtvis positivt på. Ett sådant avsteg är då beställaren överför ansvaret för samordningen av sidoentreprenörer till entreprenören (se AB 04 kap. 3 § 9). Andra avsteg är svårare för entreprenörerna att kostnadskalkylera i anbudsgivandet som därför måste ta höjd även för eventuella kostnader, varför dessa avsteg riskerar att bli särskilt kostnadsdrivande för projektet. Vanligt förekommande exempel på sådana ändringar är då beställarens ansvar för handlingar och förutsättningar överförs på entreprenören (se AB 04 kap. 1 §§ 6 och 7) eller då entreprenören får ett ökat ansvar för tredjemansskador (se AB 04 kap. 5 § 13).

Det är viktigt att en beställare är uppmärksam på att avsteg från AB 04 (och andra standardavtal) typiskt sett driver upp storleken på anbuden. Därför bör en beställare inför varje ny upphandling överväga behovet av avstegen för det specifika projektet och försäkra sig om att de avsteg som görs tydligt framgår av kontraktshandlingarna. Det är exempelvis vanligt att beställare i upphandlingsfasen använder sig av tidigare AFdelar som mallar. Även om ett sådant förfarande är fullt förståeligt och säkert ekonomiskt riktigt finns det risk att tidigare ändringar i AF-delen på så sätt följer med till nya projekt utan att behovet av avstegen övervägts på nytt. Vidare kan vissa avsteg från AB 04 medföra att entreprenörer avstår från att lämna anbud, vilket minskar anbudskonkurrensen.

Det bör avslutningsvis framhållas att det givetvis kan finnas goda skäl för en beställare att göra avsteg från AB 04. Eftersom AB 04 är ett standardavtal som är avsett att tilllämpas i ett vitt spektrum av projekttyper – stora och små, mer eller mindre avancerade etc. – är det naturligt att anpassa avtalet till projektspecifika behov. Beställarens kunskap och erfarenhet av entreprenadarbete kan också påverka behovet av en omfördelning av ansvaret i entreprenaden. Trots uppmaningen i AB 04:s förord om att ändringar ska undvikas, kommer det därför alltid finnas behov för beställare att göra avsteg från standardavtalet. Så länge sådana avsteg görs efter noga överväganden, med medvetande om dess konsekvenser, och tydligt framgår av kontraktshandlingarna har avstegen goda förutsättningar att ha en positiv inverkan för alla parter i ett projekt.

Läs hela artikeln här som pdf.


Anton Övling
Biträdande jurist
anton.ovling@foyen.se