Att glömma räkna in kostnader för utsättning kan bli en dyr historia för entreprenören

I Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04) finns en bestämmelse om utsättning i kap. 2 § 14. Med utsättning menas att utifrån ritningar och andra handlingar markera var i terrängen de olika arbetena ska utföras. Enligt bestämmelsen ska entreprenören utföra och bekosta en erforderlig utsättning. Bestämmelsen kan som bekant dock avtalas bort. Läs hela artikeln som pdf här.

FÖR BESTÄMMELSENS TILLÄMPNING krävs ingen komplettering med någon annan bestämmelse eller uppgift i kontraktshandlingarna. Detta beror på att kontraktshandlingarna kompletterar varandra enligt kap. 1 § 2 (den så kallade kompletteringsregeln).

I FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGEN, som senare blir kontraktshandlingar, brukar det bland annat. ingå mängdförteckningar. I mängdförteckningar anges vilka arbeten som erfordras och de mängder som ingår i arbetena. De mängdförteckningar som enligt särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 07 respektive 10, ska vara kompletta (enligt det så kallade kompletthetskravet) och som ingår i förfrågningsunderlaget måste därför läsas tillsammans med övriga kontraktshandlingar, med beaktande av den ordningen som framgår av AB 04 kap. 1§ 3. Bestämmelsen i AB 04 2 § 14 står därför inte i strid med kompletthetskravet i MER Anläggning utan de kompletterar varandra. Detta är innebörden av en nyligen meddelad dom av Malmö tingsrätt. Bakgrunden till den aktuella tvisten var följande. I förfrågningsunderlaget till sammanlagt fyra utförandeentreprenader har det bland annat ingått mängdförteckningar där beställaren angett olika arbeten och de mängder som ingått i arbetena. Entreprenören har i sitt anbud angett ett à-pris för varje angiven mängd. Arbetet med utsättning har inte upptagits i någon av mängdförteckningarna. Entreprenören har vid sin anbudskalkylering därför enbart räknat med att utföra de typer och mängder arbeten som beställaren angett i mängdförteckningarna och därmed har kostnaden för utsättning inte ingått i anbudsumman som sedan blev kontraktssumman.

ENTREPRENÖREN INVÄNDE i första hand att genom att handla upp mängdkontrakt baserade på mängdförteckningar och genom att hänvisa till MER Anläggning, så gjorde parterna tydliga avvikelser från den ordning som anges enligt kompletteringsregeln i AB 04 kap 1 § 2. Enligt entreprenörens uppfattning förutsätts att en mängdförteckning enligt MER Anläggning är komplett, vilket innebär att alla arbeten, som behöver utföras enligt förfrågningsunderlagets tekniska beskrivningar, ritningar och andra tekniska dokument måste finnas redovisade i mängdförteckningen. Med hänsyn till detta hävdade entreprenören att AB 04 kap. 2 § 14 inte kompletterar regleringen i mängdförteckningarna. Mot denna bakgrund har entreprenören vid sin anbudskalkylering enbart räknat med att utföra de typer och mängder arbeten som beställaren angett i mängdförteckningarna och har inte haft anledning att räkna med andra arbeten, som utsättning. I andra hand hävdade entreprenören att arbetena med utsättning utgjorde ÄTA-arbeten.

TINGSRÄTTEN VALDE att gå på beställarens linje och bedömde att arbete med utsättning ingått i kontraktsarbetena. I sin tolkning av villkor i standardavtalet fäste tingsrätten sin uppmärksamhet vid kompletteringsregeln enligt AB 04 kap. 1 § 2 som kodifierar principen att en entreprenörs åtagande endast ska redovisas på ett ställe i kontraktshandlingarna. Kontraktshandlingarna kompletterar alltså varan
dra om inte omständigheterna föranleder annat. Då det i entreprenaden inte har gjorts några avsteg från ordningen för motstridiga uppgifter enligt AB 04 kap. 1 § 3, så var det därför konsekvent att någon utsättning inte upptagits i mängdförteckningarna, eftersom det i AB 04 kap. 2 § 14 tydligt är angivet att entreprenören ska utföra utsättning.

UTGÅNGSPUNKTEN i utförandeentreprenader är därmed att det åligger entreprenören att utföra och bekosta utsättning (om inte annat avtalats) trots att utsättning inte har berörts i någon annan kontraktshandling. Utsättningsarbetena kan dock exempelvis hanteras som en ÄTA eller särredovisas i mängdförteckningen.

Helena Rydfors
Biträdande jurist
Foyen Advokatfirma
helena.rydfors@foyen.se