Skyldig eller inte skyldig… att avhjälpa?

 

Entreprenörens omfattande avhjälpandeskyldighet vid fel i en entreprenad bekräftades nyligen genom ett avgörande från Högsta domstolen, HD, (NJA2018 s.653). Skyldigheten kan resultera i betydande kostnader som är svåra för entreprenören att överblicka och kalkylera vid kontraktets ingående. En möjlighet att minska risken för dessa höga och oförutsebara kostnader är att påkalla förbesiktning. Läs hela artikeln här som pdf

BAKGRUNDEN I DET aktuella målet var följande. En beställare ingick med en entreprenör ett avtal avseende rörarbeten på delad entreprenad. Mellan parterna gällde föregångaren till ABT 06, Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings-, och installationsarbeten, ABT 94. Efter att entreprenaden slutbesiktigats och god- känts uppkom under garantitiden problem med avloppen, vilket föranledde särskilda besiktningar. Vid dessa besiktningar antecknades fel som besiktningsmannen ansåg att rörentreprenören ansvarade för.

ENTREPRENÖREN BESTRED ATT fel förelåg, men medgav åtgärdande, under förutsättning att beställaren beredde åtkomst till rörledningarna och med reservation för rätt att senare begära ersättning för det nedlagda arbetet. De aktuella rören var vid tidpunkten ingjutna i byggnadernas golv. För att möjliggöra ett avhjälpande var det därför nödvändigt att bila upp befintligt betonggolv och därefter återställa detsamma. Beställaren lät utföra åtkomst- samt åter- ställningsarbeten och entreprenören avhjälpte antecknade fel.

DÄREFTER VÄCKTE BESTÄLLAREN talan och yrkade bl.a. ersättning för åtkomst- och återställningsarbetena, eftersom dessa kostnader enligt beställaren utgjorde sådana kostnader som entreprenören enligt parternas avtal skulle svara för. Frågan för HD att besvara var om åtkomst- och återställningsarbeten ingår i entreprenörens avhjälpandeskyldighet enligt ABT 94 kap. 7 § 25 (samma avhjälpandeskyldighet stadgas i kap. 5 § 17 i både ABT 06 och AB 04), d.v.s. om entreprenören skulle ersätta beställarens nedlagda kostnader.

FRÅGAN GÄLLDE ALLTSÅ omfattningen av entreprenörens avhjälpandeskyldighet. Efter att HD konstaterat att den dis- positiva rätten, köplagen, inte ger någon ledning i denna fråga gjordes en utblick i den entreprenadrättsliga litteraturen, såväl den svenska som nordiska. Slutsatsen domstolen nådde var att huvudregeln vad gäller omfattningen av entreprenörens avhjälpande- skyldighet är att avhjälpande ska ske så att entreprenaden blir avtalsenlig; ”Om ett avhjälpande av fel i entreprenörens egna prestation inte kan ske utan destruerande ingrepp i, och efterföljande rekonstruktion av, sådant som inte avsåg den egna prestationen, så bör alltså av skyldigheten att avhjälpa felet följa att entreprenören ska svara för dessa åtgärder och därmed förknippade kostnader så att ett avhjälpande kommer till stånd utan kostnad för beställaren. En förutsättning för att entreprenören ska behöva svara för kostnaden är att den varit nödvändig för att avhjälpa felet.

VEM ÄR ANSVARIG? Det är svårt att försöka reda ut vem som bar ansvaret för att flera tusen människor dött på ett plågsamt sätt. Det kanske inte heller är så meningsfullt. Problemet var inte att myndigheter fattade dåliga beslut. Problemet var icke-beslut, kunskap som inte användes, utredningar som aldrig gjordes, folk som inte slog larm. Om det finns någon som skulle kunna anses extra skyldig till detta så är vederbörande nästan säkert borta. Däremot kan det vara värt att fundera över ansvaret framåt. – Siffran 500 lungcancerfall per år har inte förändrats så mycket över åren, säger Lars Barregård. Det som minskat beror inte så mycket på saneringsåtgärder utan på förändring av bostadsbeståndet, förklarar han. Nya hus har mycket lägre radonhalt….Läs hela artikeln här som pdf

 

Eva Westberg-Persson
Advokat
Foyen Advokatfirma

 

Cornelis Rosberg
Bitr jurist
Foyen Advokatfirma