Elektroniska personalliggare

De nya reglerna om elektroniska personalliggare i byggbranschen trädde i kraft den 1 januari 2016. Sedan den 1 juli 2016 tar Skatteverket ut kontrollavgifter om Skatteverket upptäcker brister i hur reglerna tillämpas av berörda aktörer. Denna artikel kommer att redogöra för de mest centrala delarna i de nya reglerna som branschen har att förhålla sig till. Läs hela artikeln här som pdf.

Reglerna innebär att det ska föras elektroniska personalliggare på byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs, förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda. Lagen uppställer skyldigheter för såväl byggherren som för den som bedriver byggverksamhet på byggarbetsplatsen. Skyldigheterna kan sammanfattas enligt följande.

BYGGHERREN
■ Anmäla att byggverksamhet påbörjas och avslutas.
■ Tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen.
■ Hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket.

DEN SOM BEDRIVER BYGGVERKSAMHET
■ Föra personalliggare och i denna dokumentera erforderliga uppgifter.
■ Hålla personalliggaren tillgänglig för byggherren och Skatteverket.

En byggherre kan vara såväl en fysisk som en juridisk person. För att personen ska omfattas av lagens definition av byggherre ska personen för egen räkning utföra eller låta utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Lagens definition av byggarbetsplats är en plats där byggverksamhet bedrivs.

GÄLLER INTE KONSUMENTENTREPRENAD
Det finns vissa förutsättningar som ska föreligga för att skyldigheterna ska gälla. För det första gäller skyldigheterna först när det kan antas att den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten uppgår till fyra prisbasbelopp (177 200 kronor år 2016). I den sammanlagda kostnaden ska räknas in såväl arbetskostnad som materialkostnad exklusive mervärdeskatt. För det andra gäller inte skyldigheterna då byggherren är en fysisk person som inte i näringsverksamhet utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Skyldigheterna föreligger alltså som utgångspunkt inte vid en konsumententreprenad.

ÖVERLÅTA SKYLDIGHETEN
Byggherren kan genom avtal överlåta de skyldigheter som lagen uppställer till annan näringsidkare. Skyldigheterna kan endast överlåtas till en generalentreprenör som utför arbete på totalentreprenad eller utförandeentreprenad och endast i dess helhet. Det är alltså inte möjligt för byggherren att överlåta skyldigheterna om det är fråga om en delad entreprenad eller till en underentreprenör. Ansvarsöverlåtelsen ska vara skriftlig. Skyldigheten att föra personalliggare innefattar krav på att bevara de dokumenterade uppgifterna under två år efter utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret gått ut.

SKATTEVERKET GÖR TILLSYN
Skatteverket är den myndighet som utövar tillsyn över att reglerna efterlevs. Om reglerna inte följs tar Skatteverket ut kontrollavgift med för närvarande 2 500 kronor, 12 500 kronor eller 25 000 kronor beroende på vilken förseelse det är fråga om.

SUNDARE KONKURRENS OCH FÄRRE TVISTER
Det finns skäl att anta att de nya reglerna kommer att föra med sig positiva effekter vid sidan om lagens huvudsakliga syfte det vill säga att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens inom byggbranschen. Det är inte ovanligt att tvister uppstår mellan en byggherre och en entreprenör i fråga om tidsåtgången för nedlagt arbete i en entreprenad. Många gånger karakteriseras dessa tvister av ett bristfälligt underlag över den nedlagda arbetstiden. Genom de elektroniska personalliggarna kan såväl beställaren som entreprenören överblicka det nedlagda arbetet under och efter entreprenadtiden. Eftersom de nya reglerna sannolikt kommer att medföra en mer utbredd användning av elektroniska personalliggare i branschen finns det skäl att anta att fler entreprenader än tidigare kommer ha ett tydligare redovisat underlag för hur mycket arbete som lagts ned på entreprenaden. Vår bedömning är därför att den nya lagen sannolikt kommer att resultera i ett minskat antal tvister som grundar sig i att parterna har olika uppfattning i fråga om hur mycket arbetstid en entreprenad har tagit i anspråk.

Läs hela artikeln här som pdf.

Oscar Wackling
Advokat
oscar.wackling@foyen.se
 Mikael Karlsson
Biträdande jurist
mikael.karlsson@foyen.se

Bli den första att kommentera "Elektroniska personalliggare"

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.