Vilket pris ska en konsument betala för en entreprenad?

9 februari 2017   Priset för en entreprenad är ofta en av de viktigaste faktorerna för parterna vid deras beslut om att ingå ett entreprenadavtal. Det är inte heller ovanligt att parterna efter entreprenadens färdigställande är oense om vilket pris som ska betalas för entreprenaden. Denna artikel behandlar vissa prisfrågor som aktualiseras vid tvister i konsumententreprenader. Läs hela artikeln som pdf här.

MAN BRUKAR SÄGA att priset för en entreprenad ersätts med rörligt pris eller fast pris. I detta sammanhang används rörligt pris som ett samlingsbegrepp för när priset på förhand inte har bestämts, d.v.s. motsatsen till fast pris. I de fall priset på förhand inte har bestämts ska konsumenten utge skälig ersättning för entrepre naden mot bakgrund av vad parterna i övrigt har avtalat om prisberäkningen. Har entreprenören lämnat en ungefärlig prisuppgift får priset inte överskridas med mer än 15 %.

FÖR DET FALL PARTERNA TVISTAR om priset för entreprenaden brukar frågorna ofta kokas ned till vem av parterna som har bevisbördan för en viss omstän dighet som är avgörande för bestämmande av priset. Vem som har bevisbördan beror på olika faktorer.

ÄR PARTERNA OENSE OM PRISET måste man först se till om den aktuella entreprenaden utgör en småhusentreprenad enligt konsumenttjänstlagens definition, d.v.s. om entreprenaden utgörs av uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus. Entreprenader som avser reparation, ombyggnad
eller underhåll faller utanför definitionen.

OM DET RÖR SIG OM en småhusentreprenad gäller det som konsumenten påstår har avtalats om priset, förutsatt att inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omständigheterna i övrigt. Entreprenören ska i sådana fall motbevisa konsumentens påstående om det avtalade priset. Denna bestämmelse om s.k. omvänd bevisbörda är endast tillämplig på småhusentreprenader. I annat fall har konsumenten bevisbördan om denne påstår att parterna har avtalat om ett lägre pris än vad som är skäligt och entreprenören har bevisbördan om denne påstår att parterna har avtalat om ett högre pris än vad som är skäligt. Bevisbördans placering beror alltså på om det rör sig om en småhusentreprenad eller inte.

ÄVEN FRÅGAN OM vad som utgör skäligt pris för en entreprenad kan många gånger ge upphov till tvist. Entreprenören har då som utgångspunkt bevisbördan för att omständigheterna är sådana att det begärda priset är skäligt. Högsta domstolen har i en dom från november 2016 klargjort att det
ankommer på entreprenören att tillhandahålla konsumenten ett sådant underlag som gör det möjligt för konsumenten att tillsammans med övriga omständig heter bedöma det utförda arbetets art och omfattning samt hur priset har beräknats.

EXEMPELVIS OM EN entreprenör har begärt ersättning för ett visst antal timmar ska konsumenten med hjälp av underlaget kunna bedöma om det var skäligt att lägga ned det antal timmar som entreprenören har begärt ersättning för. Om entreprenören inte tillhandahåller konsumenten med ett sådant underlag riskerar entreprenören att inte få betalt för mer än vad konsumenten är beredd att betala för entreprenaden.

VEM SOM HAR BEVISBÖRDAN för en omständighet av betydelse för priset beror alltså på karaktären av entreprenaden och vad som ska bevisas. Möjligheten
att bevisa en viss omständighet underlättas om det finns en tydlig dokumentation över det som ska bevisas. Detta är något parterna bör ha med sig såväl vid ingåendet av entreprenadavtalet som under entreprenadens utförande. En tydlig dokumentation kan många gånger motverka uppkomsten av tvist, vilket är kostnad effektivt för båda parter.

Mikael Karlsson
Advokat
Foyen Advokatfirma
mikael.karlsson@foyen.se