Nytt straffsystem för arbetsmiljöregler


Jag har hört något om ett nytt straffsystem för arbetsmiljöreglerna, vad innebär det egentligen? Och vad händer om jag bryter mot någon av arbetsmiljöreglerna?

Den grundläggande tanken bakom arbetsmiljöreglerna är att skydda arbetstagare och andra. Om man bryter mot de regler som finns om arbetsmiljö riskerar man därför att arbetstagare och andra skadas, vilket alla vill undvika. Vad gäller den rättsliga regleringen bör man vara medveten om att nya regler gäller från och med 1 juli 2014. Dessa regler föreslogs av regeringen under förra våren som ett led i att underlätta lagföringen för brott mot arbetsmiljöreglerna och att få större preventiv inverkan jämfört med den tidigare lagstiftningen.

De nya reglerna innebär att många av de handlingar som tidigare var straffbelagda nu istället faller in under sanktionsavgift. De huvudsakliga skillnaderna mellan straff och sanktionsavgift är att straffet föregås av en längre utredning och oftast ett förbud samt föreläggande och viss utredning. Böterna bestäms av polis, åklagare eller domstol. Sanktionsavgiften å andra sidan innebär en typ av administrativ avgift som kan skrivas ut direkt utan föregående föreläggande eller förbud samt kan skrivas ut av arbetsmiljöverket. Sanktionsavgiften bör inte heller ses som att någon kriminell handling har skett.

Direkt sanktionsavgift har införts för arbete för minderåriga samt många av de förhållningsregler som gäller enligt arbetsmiljöförordningen och genom föreskrifter via delegation i 4 kap. 8 § arbetsmiljölagen.

För byggbranschen innebär detta att vissa handlingar, men framför allt avsaknad av viss dokumentation, har blivit sanktionsbelagda. Anledningen till att sanktioner har införts är att det tidigare har varit svårt att lagföra bristande dokumentation och att detta oftast inte har föranlett några åtgärder enligt nuvarande lagstiftning.

Exempel på handlingar som från och med den 1 juli 2014 kommer att bli belagda med sanktionsavgifter är upprättande av arbetsmiljöplan, anmälan av arbetsplats, tillstånd för asbest, försäkran om överenstämmelse av skyddsutrustning för både personer och vissa anordningar.

Sanktionsavgiften kan utdelas efter inspektion då inspektören har meddelat vilka brister man hittat och frågan kort har utretts hos Arbetsmiljöverket. Det är därför ännu viktigare nu än tidigare att ha sina papper och sin arbetsplats i ordning inför inspektion av Arbetsmiljöverket. Om inspektören anser att sanktionsavgift ska tas ut sänds ett avgiftsföreläggande till företaget som antingen godkänner eller överklagar detta.

Storleken på sanktionsavgiftens belopp kommer att bestämmas utifrån antalet sysselsatta personer på företaget. Här bör uppmärksammas att det är antalet sysselsatta och inte antalet anställda personer som styr, detta betyder att man räknar antalet huvuden oavsett om dessa är inhyrda, deltidsanställda eller heltidsanställda.  Anledningen till att man bestämde sig för detta mått är att det oftast är enkelt att få ut information om hur många personer som finns på ett företag. Tanken är också att ett större företag har större ekonomiska möjligheter och därför blir en större sanktionsavgift mer kännbar, vilket i sig ska motverka att överträdelser upprepas. Arbetsgivare med 500 eller fler sysselsatta betalar dock maximal avgift. Den styrande tidpunkten för antalet sysselsatta är när själva bristen eller överträdelsen skedde, vilket har stor betydelse för de företag vars anställda varierar beroende på säsong.

Sanktionsavgifterna kommer att påföras företaget eller den som nu är arbetsgivare. Det är alltså ingen skillnad mot tidigare, det är arbetsgivaren som är ansvarig för sina anställda oavsett om denne har varit tydlig med instruktioner och rutiner eller inte. I lagändringen har införts möjlighet till jämkning av avgiften men det framgår inte klart och tydligt hur de omständigheter som kan anses förmildrande ska bedömas. Eftersom ingen praxis finns att tillgå ännu är det svårt att säga vad detta kommer att innebära i praktiken. Om man anser att man felaktigt har påförts sanktionsavgift går beslutet att överklaga, vilket då sker till förvaltningsrätten.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det från och med 1 juli 2014 finns ökade förutsättningar för Arbetsmiljöverket att på ett mindre byråkratiskt sätt försöka förebygga överträdelse av arbetsmiljölagen och ge företagen ekonomiska sanktioner.

 

2 korta frågor och svar

Fråga 1: Visst kan jag numera bygga ett 25 m2 stort hus på min tomt utan bygglov?

Svar: Det du beskriver är ett s.k. ”Attefallshus” som enligt förslag från regeringen ska undantas från krav på bygglov. Men denna lagändring i plan- och bygglagen har inte trätt i kraft ännu, utan är endast ett förslag som riksdagen sannolikt kommer att rösta om i juni 2014. Om förslaget accepteras ska det bli tillåtet från och med den 2 juli 2014. Detta innebär att bygglov än så länge krävs för att bygga ett hus av den storleken. När lagändringen väl börjat gälla måste huset dessutom vara en komplementbyggnad och byggnationen föregås av en anmälan.

Fråga 2: Måste jag ha strandskyddsdispens för att bygga en friggebod på min tomt i sjönära läge fastän bygglov inte krävs?

Svar: Ja! Strandskyddet innebär ett förbud mot att uppföra nya byggnader inom strandskyddsområdet, d.v.s. oftast 100 meter (på vissa ställen upp till 300 meter) från strandlinjen vid havet, insjöar och vattendrag. För att få bygga på en sjönära tomt krävs dispens från strandskyddet och detta gäller oavsett om byggnaden kräver bygglov eller inte. Detta innebär också att även om bygglov har erhållits för en byggnad måste dessutom strandskyddsdispens medges innan byggnationen får påbörjas.

Här skriver juristerna på Foyen Advokatfirma om ett aktuellt ämne i varje nummer. Mejla gärna ett ämne eller en fråga du är intresserad av till fragajuristen@foyen.se

ANNA BERNHARDSSON
Jur kand
Foyen Advokatfirma
 CATERINA CARREMAN
Jur kand
Foyen Advokatfirma

Bli den första att kommentera "Nytt straffsystem för arbetsmiljöregler"

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.