Skatteregler för elproduktion genom solceller

Vi får återkommande frågor från fastighetsägare som önskar sätta upp solceller vilka skatteregler som gäller. I korthet gäller följande. All el som förbrukas i Sverige är energiskattepliktig. Hur elen producerats saknar betydelse. Skyldig att beräkna och betala energiskatt är bl.a. yrkesmässiga leverantörer och producenter av el. Skyldigheten att betala energiskatt inträder när elen levereras till en förbrukare som inte är skattskyldig. Det innebär att energiskatt tas ut i det sista försäljningsledet. Skattskyldigheten inträder dock inte bara när elen säljs vidare. Även el som förbrukas i den skattskyldiges egen verksamhet är skattskyldig. Det gäller oavsett hur stor andel som går åt till egenförbrukning. Den som avser att producera eller leverera el ska registrera sig hos Skatteverket som skattskyldig för energiskatt.

Från huvudregeln om att all el är energiskattepliktig finns undantag. Generell energiskattefrihet gäller för icke yrkesmässigt levererad vindkraftsel. Energiskattefrihet gäller även för icke yrkesmässigt levererad el från andra kraftverk om producentens samtliga anläggningar tillsammans har en installerad generatoreffekt som är mindre än 100 kW. Detta undantag är även tillämpligt på anläggningar som inte har någon generator, t.ex. solcellsanläggningar oavsett storlek. Innehar producenten även ett vindkraftverk med högre effekt blir dock även den solcellsproducerade elen skattepliktig.

Energiskattebefrielse förutsätter som sagt att producenten inte yrkesmässigt levererar el. Det innebär att producenten inte får överlåta el mot någon form av ersättning. Skatteverket har dock uttalat att bara den omständigheten att el matas in på ett elnät där elen sammanblandas med el av annat ursprung inte ska anses innebära att elen har levererats yrkesmässigt. Vidare har Skatteverket uttalat att en fastighetsförvaltare som fördelar egenproducerad eller inkommande el från en elleverantör inte ska anses ha yrkesmässigt levererat elen om den ingår ospecificerad i hyran. Om fastighetsförvaltaren däremot fakturerar elen i form av uppmätt eller uppskattad elförbrukning utgör det yrkesmässig leverans av el.

Det bör även noteras att det inte finns några bestämmelser om undantag i form av avräkningsperioder. Det innebär enligt Skatteverket att skattskyldighetens inträde gäller varje enskild kWh för sig med hänsyn till att mätning enligt mätförordningen (1999:716) normalt ska avse överför el för varje timme.  Detta medför att det inte är möjligt att exempelvis avräkna ett underskott mot tidigare överskott. Uppstår därför ett överskott måste detta matas ut på nätet utan ersättning för att det inte ska anses vara fråga om yrkesmässig leverans.

Fysiska personer som bara producerar och levererar el anses inte bedriva yrkesmässig verksamhet om ersättningen för den levererade elen understiger 30 000 kr. I sådana fall föreligger alltså inte skyldighet att betala energiskatt.

Utöver skyldigheten att betala energiskatt gäller att all elförsäljning, även om det bara är överskottsel som säljs, även är momspliktig. Om elen tillhandahålls som ett led i upplåtelsen av en bostad eller momsfri lokal gäller dock att moms inte ska debiteras. Förutom energiskatt och moms kan det även bli aktuellt med inkomstskatt. Det gäller både för juridiska och fysiska personer. För fysiska personer som installerat anläggningen på sin bostadsfastighet sker emellertid beskattningen i inkomstslaget kapital. Därvid gäller att ett generellt avdrag om 40 000 kr per år och fastighet får göras.

Slutligen ska nämnas att från den 1 januari 2015 gäller att både fysiska och juridiska personer i vissa fall kan få skattereduktion för överskott av egenproducerad el från en s.k. mikroproduktionsanläggning. För att får reduktion måste det vara fråga om förnybar el, t.ex. solel, in- och utmatning måste ske genom samma anslutningspunkt, säkringen får inte överstiga 100 ampere, samt anmälan måste ha gjorts till nätbolaget. Skattereduktionen är 60 öre/kWh med ett tak på 30 000 kWh per år (18 000 kr).

 

Här skriver juristerna på Foyen Advokatfirma om ett aktuellt ämne i varje nummer. Mejla gärna ett ämne eller en fråga du är intresserad av till fragajuristen@foyen.se

ANDREAS LINDSTRÖM
Advokat/Delägare
andreas.lindstrom@foyen.se

 

Bli den första att kommentera "Skatteregler för elproduktion genom solceller"

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.