Obligatorisk byggfelsförsäkring avskaffad

 Hej Juristen! Jag har hört att den obligatoriska byggfelsförsäkringen avskaffas, vad innebär det och vad är skälen till detta?­­

 

Lagen om byggfelsförsäkring med krav på obligatorisk byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd när konsument anlitar näringsidkare för att uppföra eller bygga till ett småhus, upphörde att gälla den 1 juni 2014. Samtidigt började en lag om obligatoriskt färdigställandeskydd gälla.

Den ursprungliga lagen om byggfelsförsäkring m.m. (1993:320) trädde i kraft 1993 men var främst avsedd som ett skydd för boende i flerbostadshus efter problem med framförallt fukt i boendemiljön i miljonprogrammens spår. Genom senare ändringar i lagen som trädde i kraft 2005 infördes obligatorisk byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd vid småhusentreprenader. Regelverket ledde dock till märkliga effekter som bland annat att det krävdes färdigställandeskydd och byggfelsförsäkring även om byggherren utförde arbetet själv. Ett antal utredningar och kompletteringar har därefter gjorts avseende lagen.

Syftet med kravet på byggfelsförsäkring har givetvis varit att skydda byggherren (konsumenten) vid byggande. Mycket pekar dock på att detta syfte inte har uppnåtts. I de utredningar och förarbeten som ledde fram till avskaffandet av lagen nämns följande fyra huvudsakliga skäl till varför lagen inte har fått den effekt som var tanken:

Bristande konkurrens – Utbudet av försäkringsgivare har varit väldigt begränsat. Enbart fyra aktörer finns på marknaden. Det har dessutom funnits kopplingar mellan byggbranschen och försäkringsbolagen i fråga om både ägande och operativa befattningar.

Undantagsbestämmelser – Försäkringsbolagen har infört villkor som väsentligt begränsat möjligheten att ta i anspråk försäkringarna. Dessa begräsningar har visserligen haft stöd i vad som varit tillåtet enligt lagen men det finns även exempel på där marknadsdomstolen har förbjudit en av de ledande marknadsaktörerna att använda vissa villkor.

Faktiskt utfall – Antalet fall som lett till utbetalning ur försäkringarna är låga. Detta hänger troligen samman med föregående punkt. Denna bild bekräftas bland annat av Finansinspektionens sammanställning, där det framgår att mellan åren 2000 och 2009 uppgick vinstmarginalen för en av de ledande aktörerna på marknaden för byggfelsförsäkringar, GAR-BO Försäkring AB, till cirka 53,9 procent av de inbetalda premierna. Väldigt lönsamt med andra ord. Detta är klart avvikande från de övriga riksskadebolagens försäkringstekniska resultat, som i regel varierar mellan ca 5 och 15 procent av premieintäkterna. Försäkringspremierna som konsumenterna betalat har med andra ord inte stått i proportion med den försäkrade risken.

Skiftande tillämpning – I byggnadsnämnderna, som beslutat om när byggfelsförsäkring ska föreligga eller inte, har bedömningarna skiljt sig från kommun till kommun.

Färdigställandeskyddet kommer dock att kvarstå. I samband med att lagen om byggfelsförsäkring upphörde infördes en lag om färdigställandeskydd som gäller från den 1 juni 2014. Lagen har i huvudsak samma villkor kring det obligatoriska färdigställandeskyddet som tidigare. Några nyheter i lagen är dock att färdigställandeskyddet övergår till ny ägare av byggnaden om den överlåts och att den som marknadsför färdigställandeskydd inte får neka någon att teckna skyddet.

Skälen till att reglerna om färdigställandeskydd behålls är i huvudsak att det finns konkurrens på marknaden för färdigställandeskydd. Detta beror främst på att även banker kan ställa säkerhet. Vidare kräver skyddet inte självrisk för att kunna tas i anspråk och undantagen från när skyddet kan användas är mer begränsat än vad som gällt för byggfelsförsäkringarna. Den sammantagna bilden är helt enkelt att systemet med obligatoriskt färdigställandeskydd har fungerat.

Var kan jag läsa om den nya lagen?

Sök på ” 2013/14:125” så hittar du regeringens proposition om avskaffande av reglerna om byggfelsförsäkring samt även den nya lagen om färdigställandeskydd. I propositionen finns bland annat en författningskommentar som paragraf för paragraf kommenterar den nya lagen.

Hur påverkar den avskaffade lagen byggfelsförsäkringar som tecknats innan lagen trädde i kraft?

Inte alls. Enligt övergångsbestämmelserna till den nya lagen gäller den gamla lagen för byggfelsförsäkringar tecknade före den 1 juni 2014. Samma sak gäller för färdigställandeskydd, det vill säga om sådant tecknats före den 1 juni 2014 tillämpas de gamla lagreglerna.

 

PER WESTMAN
Advokat
per.westman@foyen.se

Bli den första att kommentera "Obligatorisk byggfelsförsäkring avskaffad"

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.